Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2020, 65899Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 december 2020, nr. WJZ/ 20250245, houdende wijziging van de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling identificatie en registratie van dieren, de Regeling tarieven Plantenziektenwet, en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EU) 2017/624 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) en artikel 94 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 9.1 van de Wet dieren, de artikelen 28, 37 en 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 22a, eerste lid, onder a, van de Landbouwwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel r vervalt, onder verlettering van de onderdelen s tot en met z tot r tot en met y.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel y (nieuw) door een puntkomma, worden de volgende onderdelen toegevoegd:

z. uitvoeringsverordening (EU) 2019/627:

uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019 tot vaststelling van eenvormige praktische regelingen voor de uitvoering van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong overeenkomstig van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie wat officiële controles betreft (PbEU L 131);

aa. verordening (EU) 2019/628:

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 van de Commissie van 8 april 2019 betreffende modellen van officiële certificaten voor bepaalde dieren en goederen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wat deze modelcertificaten betreft (PbEU L 131);

ab. verordening (EU) 2019/1793:

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (PbEU L 277).

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 7,13’ vervangen door ‘€ 6,30’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 604,19’ wordt vervangen door ‘€ 614,46’;

b. ‘€ 210,95’ wordt vervangen door ‘€ 214,54’;

c. ‘€ 96,69’ wordt vervangen door ‘€ 98,33’.

C

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘€ 20,40’ vervangen door ‘€ 20,75’.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 107,09’ vervangen door ‘€ 108,91’;

b. in het onderdeel b wordt ‘€ 76,75’ vervangen door ‘€ 78,05’;

c. onderdeel c wordt als volgt gewijzigd:

1°. in de aanhef wordt ‘€ 46,86’ vervangen door ‘€ 47,66’;

2°. in onderdeel 1 wordt ‘€ 114,08’ vervangen door ‘€ 116,02’;

3°. in onderdeel 2 wordt ‘€ 7,13’ vervangen door ‘€ 6,30’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 604,19’ wordt vervangen door ‘€ 614,46’;

b. ‘€ 210,95’ wordt vervangen door ‘€ 214,54’;

c. ‘€ 96,69’ wordt vervangen door ‘€ 98,33’.

3. De volgende leden worden toegevoegd:

 • 3. Voor een aanvraag om toestemming als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren is de aanvrager een retributie verschuldigd van € 95,32.

 • 4. Voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 van de verordening (EU) 2019/628 die betrekking hebben op de vervanging van certificaten die zijn afgegeven op grond van een onderzoek, als bedoeld in bijlage B bij deze regeling, is de aanbieder een bedrag verschuldigd van € 95,32 per vervangend certificaat.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. in onderdeel a wordt ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

2. in onderdeel b wordt ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

F

In artikel 6a, tweede lid, wordt de kolom ‘Tarief’ van de tabel als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 33,20’ wordt vervangen door ‘€ 33,76’;

b. ‘€ 66,40’ wordt vervangen door ‘€ 67,52’;

c. ‘€ 132,80’ wordt vervangen door ‘€ 135,04’;

d. ‘€ 199,20’ wordt vervangen door ‘€ 202,56’;

e. ‘€ 265,60’ wordt vervangen door ‘€ 270,08’;

f. ‘€ 332,00’ wordt vervangen door ‘€ 337,60’;

g. ‘€ 398,40’ wordt vervangen door ‘€ 405,12’;

h. ‘€ 464,80’ wordt vervangen door ‘€ 472,64’;

i. ‘€ 531,20’ wordt vervangen door ‘€ 540,16’;

j. ‘€ 597,60’ wordt vervangen door ‘€ 607,68’;

k. ‘€ 664,00’ wordt vervangen door ‘€ 675,20’;

l. ‘€ 730,40’ wordt vervangen door ‘€ 742,72’;

m. ‘€ 796,80’ wordt vervangen door ‘€ 810,24’.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01211’ wordt vervangen door ‘€ 0,01232’;

b. ‘€ 72,66’ wordt vervangen door ‘€ 73,92’;

c. ‘€ 557,06’ wordt vervangen door ‘€ 566,72’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01574’ wordt vervangen door ‘€ 0,01601’;

b. ‘€ 94,44’ wordt vervangen door ‘€ 96,06’;

c. ‘€ 724,04’ wordt vervangen door ‘€ 736,46’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 1.032,28’ vervangen door ‘€ 1.049,83’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 2.064,59’ vervangen door ‘€ 2.099,69’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 4.129,20’ vervangen door ‘€ 4.199,40’;

d. in onderdeel d wordt ‘€ 6202,29’ vervangen door ‘€ 6.307,73’.

H

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,00939’ wordt vervangen door ‘€ 0,00955’;

b. ‘€ 56,31’ wordt vervangen door ‘€ 57,29’;

c. ‘€ 431,72’ wordt vervangen door ‘€ 439,21’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01220’ wordt vervangen door ‘€ 0,01241’;

b. ‘€ 73,19’ wordt vervangen door ‘€ 74,45’;

c. ‘€ 561,13’ wordt vervangen door ‘€ 570,76’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 800,02’ vervangen door ‘€ 813,62’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 1.600,06’ vervangen door ‘€ 1.627,26’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 3200,13’ vervangen door ‘€ 3.254,54’;

d. in onderdeel d wordt ‘€ 4.806,77’ vervangen door ‘€ 4.888,49’.

I

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 58,18’ vervangen door ‘€ 59,17’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 8,03’ vervangen door ‘€ 7,54’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 604,19’ wordt vervangen door ‘€ 614,46’;

b. ‘€ 210,95’ wordt vervangen door ‘€ 214,54’;

c. ‘€ 96,69’ wordt vervangen door ‘€ 98,33’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 297,23’ vervangen door ‘€ 192,79’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 165,23’ vervangen door ‘€ 167,14’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 43,72’ vervangen door ‘€ 44,46’.

J

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 81,53’ vervangen door ‘€ 82,92’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 14,92’ vervangen door ‘€ 15,17’.

K

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘€ 1,66’ vervangen door ‘€ 1,45’.

L

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘€ 559,86’ vervangen door ‘€ 569,32’.

M

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 265,60’ vervangen door ‘€ 270,08’;

b. In onderdeel c vervalt ‘als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder e, van richtlijn 97/78/EG dan wel een aanvraag tot toestemming,’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 53,55’ vervangen door ‘€ 54,46’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 53,55’ vervangen door ‘€ 54,46’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 80,33’ vervangen door ‘€ 81,70’.

N

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 93,73’ vervangen door ‘€ 95,32’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 46,86’ vervangen door ‘€ 47,66’.

O

In artikel 15, aanhef, wordt ‘€ 46,86’ vervangen door ‘€ 47,66’.

P

In artikel 16 wordt ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

Q

In artikel 18a wordt ‘€ 2.034,84’ vervangen door ‘€ 2.069,43’.

R

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 9,95’ vervangen door ‘€ 10,12’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 14,06’ vervangen door ‘€ 14,30’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 46,86’ vervangen door ‘€ 47,66’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 20,40’ vervangen door ‘€ 20,75’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 43,15’ vervangen door ‘€ 43,88’.

S

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 14,92’ vervangen door ‘€ 15,17’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 1,64’ vervangen door ‘€ 1,67’;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 3,30’ vervangen door ‘€ 3,36’;

c. in onderdeel c wordt ‘€ 3,30’ vervangen door ‘€ 3,36’;

d. in onderdeel d wordt ‘€ 5,78’ vervangen door ‘€ 5,88’;

e. in onderdeel e wordt ‘€ 8,25’ vervangen door ‘€ 8,39’.

T

Na artikel 22a worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 22b

Indien in het kader van een aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden advies wordt gevraagd aan de NVWA is een bedrag verschuldigd van € 1.315,85.

Artikel 22c

 • 1. Voor de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot een erkenning als bedoeld in de artikelen 4.1en 4.1a van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden is een vergoeding verschuldigd van € 5.702,03.

 • 2. De houder van een erkenning als bedoeld in het eerste lid is een vergoeding van € 1.315,85 verschuldigd voor de werkzaamheden die gericht zijn op het onderzoek of aan de eisen van de erkenning is voldaan.

U

Aan artikel 26 wordt het volgende lid toegevoegd:

 • 8. Het eerste tot en met het zevende lid zijn niet van toepassing op werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 22b en 22c.

V

In artikel 28a, eerste lid, wordt ‘en artikel 9.1 van de Wet dieren’ vervangen door ‘, artikel 9.1 van de Wet dieren’ en wordt na ‘artikel 9.1 van de Wet dieren’ ingevoegd ‘en de artikelen 22b en 22c’.

W

Bijlage A wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt ‘ter zake van het slachten van:’ vervangen door ‘ter zake van de productie van vlees van:’.

2. Onderdelen h en m vervallen, onder verlettering van de onderdelen i tot en met u tot h tot en met s.

3. In onderdeel h (nieuw) wordt ‘artikel 77, eerste lid, onder k’ vervangen door ‘artikel 51, eerste lid, onder d’.

4. Onderdeel k (nieuw) komt te luiden:

 • k. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning als bedoeld in artikel 10 van verordening (EG) nr. 183/2005 dan wel tot wijziging van die erkenning, voor zover dit betrekking heeft op de werkzaamheden van een afzonderlijke ambtenaar in het kader van onderzoek ter plaatse naar het voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van de desbetreffende erkenning, alsmede de door de NVWA aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die erkenning verbonden eisen;.

X

Bijlage B wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel k komt te luiden:

 • k. toepassing van de maatregelen, bedoeld in artikel 42 van verordening (EU) 2019/627 en bij controles op het bedrijf van herkomst als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van verordening (EU) 2019/627;.

2. In onderdeel m vervalt ‘of vereist op grond van op artikel 77, eerste lid, onder d, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel r door een puntkomma, worden de volgende onderdelen toegevoegd:

 • s. werkzaamheden als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, onderdelen b, c of d, van de Regeling identificatie en registratie van dieren;

 • t. werkzaamheden als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Regeling identificatie en registratie van dieren voor zover deze werkzaamheden betrekking hebben op het hermerken van runderen;

 • u. de uitoefening van toezicht als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren.

Y

Bijlage C wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel I, onder a, vervalt ‘als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van richtlijn nr. 97/78/EG, of’.

2. In onderdeel II, onder b, vervalt ‘als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van richtlijn nr. 97/78/EG, of’.

Z

Bijlage E wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt ‘richtlijn nr. 97/78/EG,’.

2. In onderdeel f wordt ‘artikel 8 van verordening (EG) nr. 669/2009’ vervangen door ‘verordening (EU) 2019/1793’.

AA

De tabel in bijlage G komt te luiden:

Diersoort

Gewicht in kilogram

Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

 

volwassen rund (incl. bubalus en bison)

364

meststier

467

jong rund (rosé vleeskalf)

212

jong rund (blank vleeskalf)

153

varken

98

zeug (beer)

170

big

25

schaap

22

geit

13

eenhoevige (paard)

220

   

Pluimvee

 

vleeskuiken

1,65

kip (leg)

1,11

kip (ouderdier)

2,14

kalkoen

5

eend

1,5

gans

3

parelhoen

1

fazant

0,6

patrijs

0,25

kwartel

0,15

duif

0,3

   

Wild

 

Gekweekt wild

 

tamme konijnen

1,5

struisvogel

30

nandoe

30

emoe

30

edelhert

75

damhert

55

zwijn

50

   

Klein vrij wild

 

haas

1,5

konijn

0,7

duif

0,25

eend

0,7

fazant

0,5

patrijs

0,2

gans

2,5

   

Grof vrij wild

 

edelhert

60

damhert

45

ree

12

moeflon

25

zwijn

50

ARTIKEL II

Artikel 43g van de Regeling identificatie en registratie van dieren vervalt.

ARTIKEL III

Artikel 4.5 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden vervalt.

ARTIKEL IV

Artikel 7b van de Regeling tarieven Plantenziektewet vervalt.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 december 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze wijzigingsregeling strekt tot herziening van de tarieven voor keurings- en controlewerkzaamheden die ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) en medewerkers van B.V. Kwaliteitsdienst Dierlijke Sector (hierna: KDS) verrichten in het kader van veterinaire en hygiëneregelgeving, de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het betreft werkzaamheden die de NVWA uitvoert op grond van de Europese wetgeving of op verzoek van en in het belang van het bedrijfsleven. De belangrijkste veranderingen die optreden door deze wijzigingsregeling zijn hieronder onder punt 6 toegelicht.

2. Algemeen

Bij de herziening van het retributiestelsel van de NVWA in 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 33 835, nr. 2) is aangegeven dat de kosten die de NVWA maakt voor het bedrijfsleven, op basis van Maat Houden 2014 worden verdisconteerd in het tarief en dat het tarief kostendekkend moet zijn. Daarbij moeten kosten volgens bedrijfseconomische principes worden doorberekend en ook rekening worden gehouden met relevante Europese regelgeving. Ieder jaar beoordeelt de NVWA wat de werkelijke kosten zijn van haar producten en diensten en hoe deze moeten worden toegerekend (integrale kostprijs) en of de tarieven deze kosten nog dekken. Daarnaast wordt bekeken of er aanpassingen in werkwijzen zijn (bijvoorbeeld door aanpassingen van regelgeving) die van invloed zijn op de doorberekening van kosten via de retributies. Bij de beoordeling van kosten in het kader van een integrale kostprijs blijkt dat de NVWA voor een aantal onderdelen de tarieven per 1 januari 2021 in principe moet verhogen om kostenstijgingen financieel te kunnen blijven dekken. Daarnaast heb ik bij het aanbieden van het KPMG pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2020, 33 835, nr. 160) aangekondigd tot een ingroeimodel te willen komen waarbij binnen enkele jaren de tarieven kostendekkend zullen zijn.

De onderstaande algemene kostenverhogingen, die leiden tot tariefstijgingen, worden per 1 januari 2021 in principe doorbelast aan het bedrijfsleven:

 • de reguliere beheerskosten van ICT die voorheen door de overheid werden betaald (€ 5,6 mln),

 • de doorberekening van de stijging van lonen en prijzen en verlaging van de productiviteit van 1.378 uren per fte naar 1.358 uren per fte (€ 1,5 mln)

 • kosten die in 2019 en 2020 niet in de tarieven waren verwerkt (€ 2,6 mln).

Daarnaast zijn er specifieke kostenverhogingen door kosten van meer-uren bedrijvenbeheer en toezichtontwikkeling die leiden tot tariefstijgingen voor slachthuizen, uitsnijderijen en andere bedrijven in de vleesindustrie. Ook voor exporteurs van levende dieren komen er bedrijvenbeheerders. De totale kosten voor deze bedrijven stijgen met € 1,5 mln. Dit veroorzaakt voor deze bedrijven een gemiddelde tariefstijging van 2,5%.

De meer-uren voor bedrijvenbeheer zijn nodig voor verbetering van de coördinatie van keuringen en inspecties per bedrijf. De bedrijvenbeheerder is aanspreekpunt voor zowel het bedrijf als collega’s bij de NVWA. Dat er meer-uren nodig zijn is gebleken uit onder andere klachten van bedrijven over onvoldoende communicatie en informatie. De intensivering gebeurt hoofdzakelijk bij koel- en vrieshuizen en bij verzamelcentra leven dieren.

De meer-uren voor toezichtontwikkeling zijn nodig voor een betere kwaliteit van het werk en steeds complexere wetgeving en eisen van derde landen in verband met export van veterinaire producten.

De noodzakelijke tariefstijgingen variëren per product. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de tarieven in 2019 en 2020 alleen zijn geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling. Andere ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling in het toezicht en de af- of toename van het aantal te factureren eenheden zijn toen niet verdisconteerd in de tarieven.

Het tarief voor het technisch beheer van e-CertNL daalt van € 7,13 naar € 6,30 per certificaat, omdat er tijdelijk geen bijdrage is opgenomen voor reservering voor sectorale doorontwikkeling van e-CertNL.

De NVWA-tarieven voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd door BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector stijgen gemiddeld met circa 12% door uitbreiding van de capaciteit, die nodig is voor meer flexibele inzet door KDS, de verwachte CAO-loonkostenstijging en andere CAO-aanpassingen, afname van het aantal verwachte keuringsuren, daling van overige opbrengsten en een inflatiecorrectie.

Gemiddeld zouden de tarieven op basis van calculatie van de NVWA met ruim 13% moeten stijgen. Ik heb niettemin besloten om de stijging van de tarieven te beperken tot maximaal 1,7%. Dit is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)’ uit de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau. Dit besluit neem ik gezien de onzekere economische groei en bijvoorbeeld onvoorspelbare effecten van Corona daarop. Ook wil ik al te grote tariefschommelingen binnen een periode van een jaar voorkomen. Dit kost de overheid naar verwachting circa € 13,6 mln en brengt geen verdere beperkingen met zich mee ten aanzien van de activiteiten van de NVWA.

De effecten van de invoering van extra risicogerichte controles op basis van de officiële controleverordening 2017/625 (hierna: OCR) voor de slachthuizen van de NVWA werkzaamheden (€0,9 mln) worden in deze regeling niet geretribueerd. Dit geeft de bedrijven die hiermee te maken krijgen zo nodig extra gelegenheid om hun bedrijfsvoering hierop aan te passen. In dit verband zal ik tevens bezien of het gereduceerde tarief in artikel 4 dient te worden aangepast.

De extra kosten door de OCR van KDS-activiteiten worden wèl doorbelast aan het bedrijfsleven.

Naast de tariefwijzigingen zijn ook inhoudelijke wijzigingen opgenomen in deze wijzigingsregeling. Het gaat hier om het herstel van foute verwijzingen en de introductie van enkele nieuwe retributies. Deze hebben nauwelijks financiële consequenties.

3. Maat houden 2014 en OCR

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en voor zover relevant in overeenstemming met de OCR. Gezien de relatief beperkte wijzigingen in de tarieven zijn geen negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie te verwachten.

4. Regeldrukeffecten

De regeling heeft geen effect op de regeldruk. Het betreft hier een wijziging van tarieven en retributies. Dit zijn financiële lasten en die vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk.

5. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking per 1 januari 2021. Deze regeling is na 1 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) is voor wat betreft de publicatiedatum dus afgeweken. Vanwege de beperkte, technische aard van de wijzigingen, het feit dat de sector over de voorgenomen wijzigingen is geconsulteerd, en het belang dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden, is afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden.

6. Consultatie

Het georganiseerde bedrijfsleven is vóór 1 november 2020 over de voorgenomen wijzigingen geconsulteerd, via meerdere overleggen. Dit heeft geleid tot meerdere vragen die separaat zijn beantwoord. Aanvullend hebben overleggen plaatsgevonden met de plantaardige sector en vleessector. Ook heeft Centrale Organisatie voor de Vleessector (hierna: COV) een apart overleg gehad met KDS over de hoogte en totstandkoming van hun tarieven. De sectoren verwachten met name een grotere mate van transparantie en ook beperktere kostenontwikkeling van het toezicht en ook dat zij tijdig worden betrokken bij het opstellen van nieuwe tarievenvoorstellen.

7. Artikelen

Artikel I, onderdelen D, onder 3, en X, onder 3, en artikel II

Voortaan wordt voor het uitvoeren van het voorgeschreven toezicht bij de handelingen, vereist voor het registreren van een niet-identificeerbaar rund, schaap of geit (bijlage B, onder s), alsmede bij de afvoer van runderen afkomstig van een geblokkeerd bedrijf (artikel 5, derde lid, en bijlage B, onder u) een retributie in rekening gebracht.

De kosten voor het toezicht (uitgaande van een inspectieduur van 1 kwartier door één inspecteur) voor de werkzaamheden, bedoeld in bijlage B, onder s, bedragen € 197,44. De aanvraag voor een toestemming als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren kost € 95,32. Dit betreft een aanvraag voor toestemming om runderen af te voeren van een geblokkeerd bedrijf. Het betreft een vast bedrag per aanvraag. Indien de afvoer onder toezicht van de NVWA moet plaatsvinden dan komen de kosten voor het uitvoeren van de toezichtwerkzaamheden daarboven op (Bijlage B, onder u). Deze kosten variëren tussen circa € 350 en € 1.100. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de werkzaamheden en het aantal betrokken inspecteurs. De duur van de werkzaamheden zijn afhankelijk van de voorbereidingen door het bedrijf en van het aantal betrokken dieren.

De werkzaamheden ter zake van het afleggen van een bedrijfsbezoek ten behoeve van het hermerken van runderen (Bijlage B, onder t) worden voortaan in rekening gebracht. In de praktijk werden deze kosten tot heden niet in rekening gebracht. De kosten van deze werkzaamheden bedragen €197,44 uitgaande van 1 kwartier werk door één inspecteur. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de werkzaamheden en het aantal betrokken inspecteurs. De duur van de werkzaamheden zijn afhankelijk van de voorbereidingen door het bedrijf en van het aantal betrokken dieren.

De in artikel II opgenomen wijziging van de Regeling identificatie en registratie is van technische aard. De grondslag voor het toepassen van de retributie inzake het hermerken van runderen, is nu opgenomen in de Regeling NVWA-tarieven (bijlage B, onder t), zodat de bepaling terzake in de eerstgenoemde regeling kan vervallen

Artikel I, onderdelen A en D, onder 4

In het nieuwe vierde lid van artikel 5 van de Regeling NVWA-tarieven is een apart tarief opgenomen voor de vervanging van certificaten als bedoeld in artikel 5 van de uitvoeringsverordening (EU) 2019/628. Dit aparte tarief ziet op vervanging van certificaten die zijn afgegeven op grond van een onderzoek als genoemd in bijlage B.

Artikel I, onderdelen T, U en V, en artikelen III en IV

Deze wijziging van de Regeling NVWA-tarieven heeft tot doel om alle tarieven die betrekking hebben op werkzaamheden die uitgevoerd worden door de NVWA binnen het domein gewasbescherming onder te brengen in één regeling.

Het tarief voor het aanvragen van een vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden was opgenomen in de Regeling tarieven Plantenziektenwet. Dit tarief is overgeheveld naar de Regeling NVWA-tarieven.

De tarieven voor het aanvragen van een erkenning en het daaraan gerelateerde onderzoek op grond van artikel 4.5 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn ook overgeheveld naar de Regeling NVWA-tarieven.

Vanwege de verplaatsing van de artikelen zijn ook de artikelen 26 en 28a aangepast.

Artikel I, onderdeel M, onder 1, onder b

Met deze wijziging is de verwijzing naar de inmiddels vervallen richtlijn (EG) nr. 97/78 verwijderd.

Artikel I, onderdelen A, W, X, onder 1 en 2, Y en Z

Met deze wijzigingen is voorzien in een technische verbetering.

Artikel I, onderdeel AA

Met deze wijziging is de tabel geslacht gewicht per diersoort in kilogram, behorende bij artikel 11, tweede lid, onderdeel a aangepast aan de in de praktijk gebleken gewichten.

De tabel bevat het geslacht gewicht voor de controles in het kader van het Nationaal Plan Residuen als genoemd in artikel 11, eerste lid van de Regeling NVWA-tarieven.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten