Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayStaatscourant 2020, 65565Ruimtelijke plannenBestemmingsplan kennisgeving, Woningbouw Leunen Zuid

Logo Venray

 

Burgemeester en Wethouders van Venray zijn voornemens, op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, het volgende bestemmingsplan voor te bereiden:

- Woningbouw Leunen Zuid (NL.IMRO.0984.BP200023-on01)

Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van een woongebied ten zuiden van de kern Leunen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Albionstraat (noordoosten), de bestaande woonwijk (noordwesten) en enkele woningen en (agrarische) bedrijven (oosten). De beoogde ontwikkeling omvat de realisatie van maximaal 50 woningen, bestaande uit huurwoningen, levensloopbestendige woningen, eengezinswoningen en private kavels.

 

Met betrekking tot het voornemen liggen nog geen stukken ter inzage en wordt er nog geen gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. Dit voornemen is niet aan een onafhankelijke instantie toegestuurd ter advisering. Te zijner tijd bestaat de mogelijkheid om zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan naar voren te brengen.