Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BAR-organisatieStaatscourant 2020, 65392VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo BAR-organisatie

Burgemeester en wethouders van Barendrecht

 

Zaaknummer: GV237096

 

 

Gelet op:

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994) en artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (BABW) op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Voorts overeenkomstig artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994;

  • a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

De weg Riederhof gelegen is binnen de bebouwde kom van Barendrecht.

De genoemde weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Barendrecht.

 

 

 

 

Overwegende:

dat de Kiss & Ridestrook aan de Riederhof te Barendrecht niet gebruikt wordt op de wijze zoals dit gewenst is;

dat er vaak geparkeerd wordt op de Kiss & Ridestrook;

dat het direct in- en uit laten stappen toegestaan is op de rijbaan;

dat hierdoor minder in- en uitvoegbewegingen plaatsvinden rondom de school;

dat bij het opheffen van de Kiss & Ridestrook 8 reguliere parkeervakken kunnen worden gerealiseerd;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het verwijderen van verkeerstekens die een parkeerverbod aanduiden een verkeersbesluit is vereist.

dat gelet op artikel 2 van de WVW1994 het verwijderen van verkeerstekens die een parkeerverbod aanduiden de veiligheid en bruikbaarheid van de weg verhogen.

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie eenheid Rotterdam, district Zuid-West.

dat de politie op 3 december 2020 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

Overeenkomstig hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de manager Leefomgeving en Regio bij collegebesluit van 11 maart 2014.

 

Besluit:

Dat op de Riederhof te Barendrecht een Kiss & Ridestrook wordt opgeheven door:

Het opheffen van het bepaalde in verkeersbesluit 2013-06 onder punt 11 en voorts;

Het verwijderen van borden E01 met onderbord “ma. - vr. / 8:00 - 16:00h”;

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen in gepubliceerd.

 

Aldus besloten te Barendrecht, 4 december 2020

 

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Namens dit college,

Mevrouw J. Santen

Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio

 

 

Bezwaar

Onderwerp:

Opheffen Kiss & Ridestrook, Riederhof te Barendrecht

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

1. Naam en adres van de indiener;

2. De dagtekening;

3. Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

4. Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

 

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.