Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad voor AccreditatieStaatscourant 2020, 65385Overig

Kennisgeving vernieuwing Voorschrift voor het gebruik van Accreditatiemerken en logo's (RvA-VR003) van de Stichting Raad voor Accreditatie van 15 december 2020

Gelet op artikel 4 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie is de Stichting Raad voor Accreditatie belast met de uitvoering van de in de EG-verordening nr. 765/2008 aan de nationale accreditatie-instantie opgedragen taken waaronder het op aanvragen om accreditatie nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van accreditatie in verband met de uitvoering van verdragen of internationale afspraken.

Hierbij geeft de Stichting Raad voor Accreditatie kennis van het feit dat met het oog op deze taken het volgende document is vernieuwd;

  • RvA-VR003 Voorschrift voor het gebruik van Accreditatiemerken en logo's (Nederlands- en Engelstalig beschikbaar)

    nieuw: versie 6.0 d.d. 15-12-2020, vervangt: versie 5.1 d.d. 19-10-2020.

Het voorschrift ligt met ingang van 15 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage op het kantoor van de Stichting Raad voor Accreditatie op het Daalseplein 101 in Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Daarnaast is het voorschrift te vinden op de website www.rva.nl.

Het voorschrift treedt met ingang van de datum van publicatie van deze kennisgeving in de Staatscourant in werking.

Utrecht, 15 december 2020

Stichting Raad voor Accreditatie, namens deze: R.F. Geenen, Kwaliteitscoördinator.