Verkeersbesluit tijdelijk intrekken eenrichtingsverkeer Professor Lorentzlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Lyceumlaan

Logo Zeist

Datum: 09-12-2020

Kenmerk: 0391534

Burgemeester en wethouders,

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

Motivering

In dit verkeersbesluit wordt besloten om de Professor Lorentzlaan tussen Boslaan en de Fransen van de Puttelaan, de Pauw van Wieldrechtlaan tussen Fransen van de Puttenlaan en Boslaan en de Lyceumlaan tussen Fransen van de Puttenlaan en de Verlengde Slotlaan tijdelijk open te stellen voor beide verkeersrichtingen. De tijdelijke openstelling geschiedt doormiddel van het afdekken van de bebording eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en de Lyceumlaan. Dit tijdelijke verkeersbesluit geldt van de periode 2 december 2020 tot het moment waarop evaluatie is afgerond, maar niet later dan 31 maart 2021.

Achtergrond bij deze tijdelijke maatregel

In de afgelopen jaren hebben gemeente Zeist, inwoners en ondernemers gewerkt aan een groen en gezellig centrum. Eind 2019 stelde de gemeenteraad de evaluatie van de Centrumvisie vast. Op basis hiervan zijn een aantal verkeersmaatregelen teruggedraaid. Hierbij is de Korte Steynlaan opengesteld in twee richtingen en bij het busstation op de Slotlaan een geslotenverklaring uitgezonderd lijnbussen ingesteld (verkeersbesluit 0346604, d.d. 11 december 2019), de geslotenverklaring op de Voorheuvel gewijzigd in een eenrichtingsweg (verkeersbesluit 0346596, d.d. 11 december 2019) en de fysieke afsluiting van de Jagerlaan tussen de Slotlaan en de Antonlaan opgeheven (verkeerbesluit d.d. 30 december 2019). Doel van deze maatregelen was het herstellen van de Noord-Zuid verbinding, zodat het voor de bezoekers van het centrum eenvoudiger wordt om van en naar hun bestemming te rijden.

De verkeersmaatregelen in de omliggende wijken zijn niet teruggedraaid. De gemeenteraad heeft toegezegd om in 2020 in afstemming met de bewoners te bekijken of het wenselijk is om dit alsnog te doen. Deze afstemming is in de zomer van 2020 opgestart in de vorm van gesprekken met buurtverenigingen actief in de Wilhelminaparkbuurt en het Lyceumkwartier. Gemeente en buurtverenigingen zijn van mening dat het weer openstellen van een aantal eenrichtingsstraten in de Wilhelminaparkbuurt een positief effect kan hebben op de leefbaarheid (denk aan ruimte voor groen, spelen), veiligheid (snelheid, intensiteiten) en bereikbaarheid van de buurten en zal leiden tot minder overlast.

Om dit te onderzoeken stellen we de Professor Lorentzlaan tussen Boslaan en de Fransen van de Puttelaan, de Pauw van Wieldrechtlaan tussen Fransen van de Puttenlaan en Boslaan en de Lyceumlaan tussen Fransen van de Puttenlaan en de Verlengde Slotlaan tijdelijk in beide richtingen open. Door middel van een verkeerstelling voorafgaand aan en tijdens deze tijdelijke verkeersmaatregel bepalen we of de openstelling daadwerkelijk leidt tot een verbetering van de verkeerscirculatie. Als blijkt dat de tijdelijke openstelling het gewenste effect geeft, dan wordt de tijdelijke situatie van tweerichtingsverkeer omgezet in een situatie voor onbepaalde tijd. Hiervoor neemt gemeente Zeist te zijner tijd een nieuw verkeersbesluit.

Naast dit onderzoek met proefperiode wordt breder gekeken naar mogelijkheden om de verkeerscirculatie in de wijken te optimaliseren. Veiligheid en leefbaarheid vormen hierbij het uitgangspunt.

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  door het afdekken van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de bijbehorende onderborden OB54, het eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan tussen de Boslaan en de Fransen van de Puttelaan op te heffen;

 • 2.

  door het afdekken van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de bijbehorende onderborden OB54, het eenrichtingsverkeer op de Pauw van Wieldrechtlaan tussen de Fransen van de Puttenlaan en de Boslaan op te heffen;

 • 3.

  door het afdekken van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de bijbehorende onderborden OB54, het eenrichtingsverkeer op de Lyceumlaan tussen de Fransen van de Puttenlaan en Verlengde Slotlaan op te heffen;

 • 4.

  de hierboven genoemde maatregelen uit te voeren zoals weergegeven op de bijgevoegde situatietekeningen;

 • 5.

  de hierboven genoemde maatregelen te laten gelden in de periode van 2 december 2020 tot het moment waarop evaluatie is afgerond, maar niet later dan 31maart 2021.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de bebording is afgedekt.

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

dr. H.S. Grotens drs. J.J.L.M. Janssen

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • de naam, het adres en de handtekening van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden- Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Het griffierecht bedraagt:

 • € 170,- voor een natuurlijk persoon;

 • € 338,- voor een rechtspersoon.

Na indiening ontvangt u hierover nader bericht van de rechtbank.

Naar boven