Verkeersmaatregel provinciale weg N354

Logo Fryslân

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 7 december 2020, no. 01824706, afdeling Provinciale Waterstaat, tot plaatsing van verkeerstekens krachtens de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994.

Gedeputeerde Staten van Fryslân;

Gelet op:

Artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Artikel 18, lid 1, onder b, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een provincie, worden genomen door Gedeputeerde Staten;

Artikel 24 van het BABW, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

Het bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân 2018, waarin het college van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd;

Overwegende,

Dat de brug Follega op afstand gaat worden bediend;

Dat ter hoogte van de brug sprake is van een hoofdrijbaan en een parallelweg;

Dat in de huidige situatie sprake is van afsluitbomen aan weerszijden van de brug over de gehele breedte van de hoofdrijbaan en de parallelweg;

Dat in verband met het op afstand bedienen van de brug, afzonderlijke afsluitbomen over de hoofdrijbaan en over de parallelweg moeten worden geplaatst;

Dat voor het plaatsen van deze afsluitbomen en de daarbij behorende kasten ruimte moet worden gecreëerd;

Dat deze ruimte kan worden gevonden door de scheiding tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg te verbreden;

Dat het gevolg hiervan is dat de parallelweg wordt versmald van 3,23 meter tot 2,86 meter;

Dat de parallelweg hiermee te smal wordt voor het gebruik als parallelweg;

Dat het daarom uit verkeersveiligheidsoverwegingen gewenst is de status parallelweg ter plaatse op te heffen en het gedeelte ter hoogte van en over de brug aan te wijzen als verplicht fiets- / bromfietspad;

Dat het beheer van de weg Idaerd – Sneek – Oosterzee-Buren bij de provincie Fryslân berust;

Dat op grond van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

Dat de politie per brief d.d. 30 november 2020, met kenmerk 20201002000593, heeft laten weten in te kunnen stemmen met de maatregelen;

Gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 12 van het BABW;

BESLUITEN:

Door plaatsing van borden G12A en G12B van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, de huidige parallelweg over de brug Follega, in de gemeente De Fryske Marren, tussen km 43,225 en km 43,270, aan te wijzen als verplicht fiets- / bromfietspad.

Door middel van het plaatsen van bord L8 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met het onderbord "uitgezonderd fietsers en bromfietsers, haven bereikbaar", worden de overige bestuurders erop gewezen dat zij de hoofdrijbaan dienen te gebruiken.

Leeuwarden, 7 december 2020

Namens Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Dhr. T. Soeten

teamleider Team Assetmanagement en Ondersteuning

Mededelingen

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.nl onder “contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 – 292 51 57.

Naar boven