Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 december 2020, nr. WJZ/ 20286210, met betrekking tot het tarief jonge landbouwers GLB 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 51, derde lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB EU 2013, L 347);

Gelet op artikel 2.21, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB;

Besluit:

Artikel 1 Tarief betaling jonge landbouwers

Het bedrag van de betaling, bedoeld in artikel 2.21, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB bedraagt voor 2020 € 95,098 per hectare.

Artikel 2 Plafondkorting betaling jonge landbouwers

Voor de betaling voor jonge landbouwers is een plafond van toepassing, als bedoeld in artikel 51, derde lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013. Om dit plafond te respecteren wordt op het bedrag dat is vastgesteld in artikel 1 een lineaire korting vastgesteld van 44,306% in 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

Voor de betaling van de aanvragen extra betalingen jonge landbouwers worden voor 2020 verschillende parameters vastgesteld. Hieronder zal per onderdeel de desbetreffende parameter worden toegelicht.

Tarief betaling voor jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor een extra betaling voor maximaal 90 hectare. Het bedrag per hectare is in 2020 herberekend in verband met de overheveling van een deel van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van pijler 1 (directe inkomenssteun) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling) in 2018 en 2019.

Plafondkorting betaling voor jonge landbouwers

Voor de extra betaling voor de jonge landbouwers geldt dat het budget maximaal 2% van het budget voor rechtstreekse betalingen bedraagt. Wanneer er een overschrijding van het budget plaatsvindt, dienen alle betalingen die in het kader van deze regeling plaatsvinden, te worden gekort met een plafondkorting overeenkomstig artikel 51, derde lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven