Verkeersbesluit voor het afsluiten van de Cultuurweg te Middenmeer, voor al het verkeer in verband met bouwwerkzaamheden.

Logo Hollands Kroon

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn op grond van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen.

Overwegingen

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om op de Cultuurweg te Middenmeer tussen de Westlanderweg en ten zuiden van nummer 9 de weg af te sluiten voor al het verkeer door middel van een fysieke afsluiting en het plaatsen van bord L8. E.e.a. zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit.

Met het bovenstaande wordt beoogd dat fietsers niet tussen het bouwverkeer door hoeven te fietsen. Het weggedeelte tussen de Westlanderweg en ten zuiden van Cultuurweg nummer 9 is normaal gesproken alleen toegankelijk voor fietsers. Langs dit weggedeelte wordt nu gebouwd met veel verkeersbewegingen van bouwverkeer. Om de veiligheid van de fietsers te waarborgen is besloten om tijdens de bouwperiode de weg volledig af te sluiten voor al het verkeer. Er is een omleidingsroute ter plaatse aangegeven.

Aan de noordzijde van de Cultuurweg is al een bord L8 aanwezig, aan de zuidzijde zal een bord L8 geplaatst worden.

Belangenafweging

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er op 1 december 2020 overleg geweest met de gemandateerde van de politiechef, eenheid Noord-Holland, en deze kan instemmen met bovengenoemde maatregel. 

Awb-procedure

Er heeft geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de Cultuurweg tussen de Westlanderweg en ten zuiden van Cultuurweg nummer 9 af te sluiten voor al het verkeer.

Mededelingen

De maatregelen zijn vooruitlopend op het verlopen van de bezwarentermijn reeds getroffen, dit om de fietsers te beschermen, door ze niet tussen het bouwverkeer te laten rijden. U kunt nog wel bezwaar maken op de getroffen maatregelen, tot 6 weken na de publicatiedatum van dit besluit.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending bezwaar indienen

via de website www.hollandskroon.nl/bezwaar-maken. Tijdens de bezwaarprocedure blijft het genomen besluit van kracht.

Meer informatie over de behandeling van uw bezwaarschrift kunt u vinden op www.hollandskroon.nl/bezwaar-maken.

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Dit kan alleen als u ook bezwaar maakt bij de gemeente. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Afschriften

Politie Noord-Holland

Ondertekening

Namens burgemeester en wethouders van Hollands Kroon

Wim Eppinga

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Naar boven