Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2020, 65057Ruimtelijke plannenWijzigingsplan ‘Leidingtracé Nieuwehorne’ vastgesteld

Logo Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan “Leidingtracé Nieuwehorne” ongewijzigd is vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 11 december 2020 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage.

Toelichting

Met dit wijzigingsplan geven burgemeester en wethouders toepassing aan het bepaalde in artikel 37, lid 37.7, sub b, van de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied 2007”. Daarmee wordt de aanleg van de aardgastransportleiding mogelijk gemaakt tussen de winningslocatie van gas aan de Vogelweide in Nieuwehorne en het knooppunt van Vermilion ten zuiden van Mildam. Deze transportleiding is bedoeld om het gas dat in Nieuwehorne wordt gewonnen af te voeren naar het behandelstation in Garyp.

Het wijzigingsplan hangt onlosmakelijk samen met een activiteit waarvoor op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectenrapport (MER) moet worden opgesteld. Dat betekent dat onderzoek moet worden gedaan naar de effecten voor het milieu als gevolg van het winnen van gas in Nieuwehorne en de afvoer van dat gas. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het Milieueffectenrapport “Gaswinning Nieuwehorne”.

Ter inzage

Digitale versie

Het vastgestelde wijzigingsplan en het MER kunnen online worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u via de tabbladen ‘plan bekijken’ en ‘plannen zoeken’ de plannaam of het plannummer (NL.IMRO.00740000WPgasleidingNH-) invoeren. Ook kan het wijzigingsplan en het MER via www.heerenveen.nl worden ingezien.

Papieren versie

Het vastgestelde wijzigingsplan en het MER kunnen tijdens deze termijn van zes weken, ook worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen. In verband met het coronavirus is een bezoek aan het gemeentehuis alleen op afspraak mogelijk. Voor het inzien van de papieren versie kan een telefonisch een afspraak worden via telefoonnummer 14 0513. Dat kan ook digitaal via www.heerenveen.nl

Beroep

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze hebben ingediend.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn behalve een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek een besluit heeft genomen.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen