Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalwijkStaatscourant 2020, 65015VergunningenOmgevingsvergunning voor het gebruik van agrarisch bestemde gronden als particuliere tuin aan de Hogevaart 47 te Sprang-Capelle.

Logo Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wabo af te wijken van de planregels van de Beheersverordening ‘Natte natuurparel, Eerste Zeine (incl. kamerbewoning) in combinatie gelezen met het bestemmingsplan “Buitengebied herziening 1991” voor het gebruik van agrarisch bestemde gronden als particuliere tuin op kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie O, nummer 160, gelegen aan Hogevaart 47 te Sprang-Capelle.

 

De omgevingsvergunning betreft de volgende activiteiten:

 • 1.

  Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een beheersverordening/ het bestemmingsplan.

 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 10 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de frontoffice van het team Vergunningverlening & Belastingen van de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Let op, voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via 0416-683456.

 

Daarnaast is de omgevingsvergunning raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.0867.pm-0001.

 

Beroep/voorlopige voorziening

De volgende belanghebbenden kunnen beroep indienen:

 • 1.

  degenen die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • 2.

  degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

 • 3.

  degenen die, indien het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit, tegen de wijzigingen beroep willen instellen;

 • 4.

  de wettelijke adviseurs die advies hebben ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

 

De termijn van zes weken voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland- West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

 

Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht.

Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Waalwijk 9 december 2020

Het college van Waalwijk,

Namens deze:

E.L.M.M. Veraa

senior adviseur vergunningen