Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2020, 64806Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan 'Woonhof Oirschotseweg, Moergestel' gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 5 vrijstaande woningen mogelijk op het perceel aan de Oirschotseweg 15 in Moergestel.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het ontwerpbestemmingsplan 'Woonhof Oirschotseweg, Moergestel' [NL.IMRO.0824.BPWhOirschotseweg-ON01] en beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vereist vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op woningen.

Via een ontwerpbeschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van deze woningen vast te stellen op 54 dB.

Op grond van het bepaalde artikel 110a, lid 3 Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking tot het vaststellen van hogere waarde Wet geluidhinder en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst over grondexploitatie ter inzage.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is alleen in te zien bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

Belanghebbenden kunnen een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere grenswaarde richten aan het College van Oisterwijk. Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.