Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Wonen

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Wonen met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhlmppwonen-B001 ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan 

Het bestemmingsplan Parapluplan Wonen is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Een paraplubestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van meerdere geldende plannen tegelijk. Het Parapluplan bestrijkt het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer.

Het Parapluplan Wonen wijzigt de begripsbepalingen en/of de bestemmingen die de functie wonen, woningen, woongebouwen, dan wel andere benamingen die zien op de functie wonen, toelaten. Het bestemmingsplan regelt dat een woning door één huishouden mag worden bewoond, met uitzondering van niet bedrijfsmatige verhuur van maximaal twee kamers. Daarnaast regelt het bestemmingsplan dat woningen niet gebruikt kunnen worden als een logiesfunctie of voor het uitoefenen van een bed & breakfast (B&B). Hiervoor moet voortaan een vergunning worden aangevraagd.

Voor het overige blijven de oorspronkelijke plannen van kracht.

Inzien

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het plan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl/ro

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn de stukken op werkdagen in te zien van 9-17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900–1852.

Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzageligging begint op 8 december 2020 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de inzage kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel mondeling als schriftelijk naar voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te schrijven aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis in Hoofddorp (zie hiervoor).

Digitaal kan dit met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen dat u vindt via de website van de gemeente Haarlemmermeer www.haarlemmermeer.nl/ro.

 

Naar boven