Kennisgeving besluiten voor Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) fase twee, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 7 februari 2020 tot en met vrijdag 20 maart 2020 liggen de besluiten van fase twee ter inzage voor het ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.

Wat gaat er gebeuren?

TenneT TSO B.V. is van plan een ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren vanaf de windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee naar het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation Beverwijk, inclusief een nieuw transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk. Dit voornemen wordt hierna aangeduid als het project ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’. Het project wordt in de gemeenten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen gerealiseerd. De laatste ontwikkelingen in de realisatie van dit project hebben ertoe geleid dat voor een aantal reeds verleende vergunningen een wijziging of aanpassing nodig is. De ontwerpbesluiten voor deze nieuwe vergunningen (fase twee) hebben van 1 november 2019 tot en met 12 december 2019 ter inzage gelegen.

Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op schone energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Daarom legt overheidsbedrijf TenneT een hoogspanningsverbinding aan tussen windparken op de Noordzee en de kust van Noord-Holland. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt waar het tracé van dit net mag komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over het ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het tracé en de locatie van het transformatorstation worden vastgelegd in een inpassingsplan (een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan). De Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben dit inpassingsplan door middel van een besluit vastgesteld. Het inpassings­plan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, zijn voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan, een milieueffectenrapport en de andere besluiten in fase 1 hebben van 10 mei tot en met 21 juni 2019 ter inzage gelegen. Er is een beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De besluiten worden op 6 februari 2020 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten worden ook bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de besluiten en andere onderliggende stukken van 7 februari 2020 tot en met 20 maart 2020 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op locatie:

  • Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.

Hoe kunt u beroep indienen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbesluit fase twee kunnen tegen dat besluit beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en start de dag nadat de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 8 februari 2020 tot en met vrijdag 20 maart 2020. Een belang­hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de datum van ondertekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de indieningstermijn kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. Wij raden u aan in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State u weten hoeveel dat precies is en wanneer en hoe u dat moet betalen.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zoals hierboven aangegeven. We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. directie WJZ

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven