Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan datacenters

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Parapluplan datacenters gewijzigd heeft vastgesteld. Dit besluit is genomen op 22 oktober 2020 en heeft nummer 2020.0002098. De wettelijke grondslag voor het besluit is artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan heeft als planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhlmdatacenters0-C001 en is volgens de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Het plan

Het plangebied van het bestemmingsplan Parapluplan datacenters beslaat een groot deel van de gemeente Haarlemmermeer. Alle bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen met een bestemming die datacenters toestaat, behoren tot het plangebied van dit bestemmingsplan.

Dit bestemmingsplan is een paraplubestemmingsplan. Een paraplubestemmingsplan wijzigt meerdere geldende plannen tegelijk. Maar alleen de regels over datacenters van de geldende plannen worden gewijzigd. De andere regels van de geldende plannen wijzigen niet en die plannen blijven ook gelden.

Het bestemmingsplan geeft aan onder welke voorwaarden nieuwe datacenters en uitbreidingen van bestaande datacenters zijn toegestaan. De gemeente houdt een overzicht bij van de beschikbare ontwikkelruimte voor datacenters op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft besloten om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Aanleiding daarvoor zijn ingebrachte zienswijzen, ambtshalve voorstellen en een aangenomen amendement.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn samengevat dat er een aantal regels is verwijderd met daarin voorwaarden voor de vestiging en uitbreiding van datacenters. De verwijderde regels hebben tot de volgende wijzigingen van het bestemmingsplan geleid:

 • 1.

  Het bestemmingsplan wijst geen gebieden meer aan om alleen daar nog de ontwikkeling van datacenters toe te staan;

 • 2.

  Het bestemmingsplan bevat geen oppervlaktebeperkingen meer voor nieuwe datacenters of uitbreiding van bestaande datacenters;

 • 3.

  De verplichting om waar dat kan datacenters in meerdere bouwlagen te bouwen is in het bestemmingsplan komen te vervallen. Dit als gevolg van het aangenomen amendement;

 • 4.

  De regels over de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van bestaande datacenters buiten de aangewezen gebieden zijn ook komen te vervallen.

Daarnaast zijn de overgebleven regels niet meer gekoppeld aan de gebieden waarvan het gemeentelijke datacenterbeleid aangeeft dat alleen daar nog nieuwe datacenters mogen komen en bestaande datacenters nog mogen uitbreiden. In plaats daarvan zijn de regels van het bestemmingsplan gekoppeld aan het hele plangebied van het bestemmingsplan, en aan het besluitgebied van de gelijktijdig vastgestelde beheersverordening Haarlemmermeer 2014 aanvulling met datacenters (planidentificatie NL.IMRO.0394.BHVlgbdatacenters0-C001).

Het is de bedoeling om over minimaal drie jaar de hiervoor genoemde wijzigingen alsnog juridisch te borgen.

Inzien

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels en de bijbehorende toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro 

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9-17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900-1852. Het is niet uit te sluiten dat vanwege maatregelen ten aanzien van het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzagelegging begint op 8 december 2020 en duurt zes weken.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter inzage liggen kunnen de volgende belanghebbenden

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;

b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

een zienswijze in te dienen en

c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Het beroep richt u schriftelijk aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook is het mogelijk om digitaal beroep in te stellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Digitaal beroep instellen is alleen mogelijk voor burgers.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven