Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 64107VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's in de Zijpseloop Heesch thv Biezenloop

Logo Bernheze

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) inge-volge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het plaatsen van borden E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in-clusief onderbord voor het beperken van het aantal typen gebruikers (conform arti-kel 8 BABW) geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de Zijpseloop is gelegen in de kern Heesch en in eigendom en beheer is bij de ge-meente Bernheze;

• in deze straat een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur;

• vanuit deze wijk een aanvraag is gedaan voor het realiseren van een laadpaal bij Vattenfall;

• Vattenfall bij de provincie Noord-Brabant de aanbesteding heeft gewonnen om de komende jaren als enige partij laadpalen te plaatsen voor opladen elektrische auto’s in Brabantse gemeenten;

• bij Vattenfall een aanvraag is binnengekomen van een bewoner van deze wijk voor een laadpaal in de openbare ruimte;

• Vattenfall heeft gecontroleerd of er nabijgelegen laadlocaties aanwezig zijn en dit niet het geval is;

• in overleg met de aanbieder van de laadpaal is gekozen voor deze locatie;

• de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein;

• deze locatie is gelegen op binnen 250 meter van het adres van de aanvrager;

• bovendien kunnen op deze locatie twee parkeerplaatsen gereserveerd worden voor de laadpaal, zodat enerzijds de kans op een laadplek groter wordt en anderzijds door het gebruik de kosten voor de aanbieder sneller terugverdiend kunnen worden;

• de gemeente en de aanbieder graag de laadlocatie wil aanbieden aan de aanvrager, maar ook aan andere gebruikers om de laadlocatie zo optimaal mogelijk te gebrui-ken;

 

• steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektri-sche auto;

• het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen;

• onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen in het geval van dit besluit wordt verstaan een volledig elektrische of een plug-in hybride auto (vierwielig);

• elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen;

• gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een parkeerplaats met een laadvoorziening;

• gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elek-trische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening;

• het daarom wenselijk is, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische auto’s op te laden c.q. dat er vol-doende oplaadpunten beschikbaar zijn;

• de gemeente het Duurzaam Mobiliteitsplan heeft vastgesteld waarin elektrisch rijden een belangrijk speerpunt is en het elektrisch rijden wordt gestimuleerd door het aan-brengen van laadplekken;

• onvoldoende beschikbaarheid van openbare laadmogelijkheden een belemmering vormt voor de snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland;

• de parkeerdruk in de wijk door deze maatregel mogelijk slechts marginaal toeneemt omdat de aanvrager nu ook al in de directe omgeving parkeert;

• het realiseren van een oplaadpunt mogelijk een drempel wegneemt voor bewoners om een elektrische auto aan te schaffen of te leasen, wat verder bijdraagt aan een beter milieu;

• het doel van het aanwijzen van een parkeerplaats voor elektrische auto’s is om de gebruiker van deze auto in staat te stellen de auto op te laden voor verder gebruik en daardoor aan het algemeen maatschappelijke verkeer kan deelnemen en dat dit prevaleert boven andere individuele belangen;

• de belangen van de gebruiker van de elektrische auto zwaarder wegen dan die van overige weggebruikers om op deze specifieke parkeerplaats met hun voertuig te kunnen parkeren;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschap-pelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorko-men of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

 

 

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. Door het plaatsen van borden E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met tekst “alleen opladen elektrische auto’s” en onderbord ob504 (twee pijlen wijzend schuin naar onder) bij twee parkeervakken in de Zijpseloop ter hoogte de Biezenloop Heesch twee parkeerplaatsen aan te wijzen als locatie voor het opla-den van elektrische auto’s;

 

 

Datum besluit: 1 december 2020

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige domein Leefomgeving

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Zorg dat uw brief het vol-gende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

 

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informa-tie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.