Omgevingsvergunning Windpark Oostzeedijk, Noord-Beveland

Logo Noord-Beveland

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het oprichten en in werking stellen van Windpark Oostzeedijk op het adres Oost-Zeedijk 15a, 15b, 15c te Kats. Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend door burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • 1.

  het bouwen van bouwwerken;

 • 2.

  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

 • 3.

  het oprichten en in werking hebben van een inrichting;

 • 4.

  het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde.

 

kenmerk: O2020067 

Categorie: Omgevingsvergunning

Kern: Kats 

Locatie: Oost-Zeedijk 15a, 15b, 15c

Inzage

De omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken ligt vanaf 16 november 2020 tot en met 28 december 2020 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn eveneens digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.noord-beveland.nl/planprocedure.

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen het genomen besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • 1.

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning;

 • 2.

  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning;

 • 3.

  belanghebbenden die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze hebben ingediend, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren tijdig een zienswijze in te dienen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die een spoedeisend belang hebben en beroep hebben aangetekend een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is de indiener griffierecht verschuldigd. Neemt u contact op met de Raad van State voor de hoogte van het griffierecht.

Een burger kan ook digitaal een beroepschrift- en verzoekschrift indienen bij de Raad van State via

https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor dient de indiener wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website www.raadvanstate.nl voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 29 december 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Wij wijzen u erop dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op het genomen besluit. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers aangegeven gebied. Dit kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0113. 

Naar boven