Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijke BibliotheekStaatscourant 2020, 63815Overig

Tijdelijke subsidieregels kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Het Algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op artikel 1, onder a sub ii van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Artikel 1 Begripsbepalingen

Algemeen Bestuurscollege:

het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 13.3, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

KB:

Koninklijke Bibliotheek;

kwetsbare doelgroepen:

doelgroepen als bedoeld in het programma ‘de Bibliotheek en basisvaardigheden’ die bestaan uit mensen die niet volledig mee kunnen doen in de huidige maatschappij omdat ze over onvoldoende (basis)vaardigheden beschikken;

laagtaalvaardige ouders:

ouders die niet goed in staat zijn om hun kinderen thuis te helpen met taal en lezen vanwege hun eigen taalniveau, daardoor ook problemen met andere basisvaardigheden ondervinden en bijgevolg niet goed meedoen in de huidige maatschappij;

lokale bibliotheek:

lokale bibliotheek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

 • 1. Het Algemeen bestuurscollege kan subsidie verstrekken voor het intensiveren van activiteiten gericht op integraal leren met ouders én kinderen uit kwetsbare doelgroepen.

 • 2. De activiteiten kunnen non-formeel en informeel leren betreffen en vinden plaats in de breedte van een leven lang ontwikkelen waarbij zowel de ouder als het kind iets leren.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het tijdvak 2020 – 2021 bedraagt € 600.000,-.

 • 2. Indien het Rijk onvoldoende financiële middelen ter beschikking stelt, wordt het subsidieplafond verlaagd en wordt de vaststelling van het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 3. De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

Artikel 4 Subsidieontvanger

Subsidie wordt verstrekt aan lokale bibliotheken.

Artikel 5 Aanvraag subsidie

 • 1. De aanvraag om subsidie wordt gedaan door het indienen van het daartoe vastgestelde subsidieaanvraagformulier bij het Algemeen Bestuurscollege.

 • 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 28 februari 2021.

 • 3. Een lokale bibliotheek kan maximaal één keer een subsidie ontvangen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd wanneer de aanpak van laagtaalvaardige ouders geen onderdeel is of in 2021 wordt, van het beleidsplan van de lokale bibliotheek.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 4.200,- per lokale bibliotheek.

Artikel 8 Verdeelregel

 • 1. Het Algemeen bestuurscollege verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 2. Het tijdstip van ontvangst is het moment waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

Artikel 9 Vaststelling zonder voorafgaande verlening

De subsidie wordt binnen acht weken na ontvangst van het subsidieaanvraagformulier, zonder voorafgaande verlening vastgesteld.

Artikel 10 Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

 • a. de activiteit binnen 12 maanden na de datum van vaststelling uit te voeren;

 • b. na afloop van de activiteiten in de Bibliotheekmonitor te registreren welke activiteiten zijn uitgevoerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking met ingang van 1 december 2020 en vervallen per 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidies die voor de laatstgenoemde datum zijn vastgesteld.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuurscollege op 25 november 2020

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.T. Joustra