Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 63751Ruimtelijke plannenSondelerleane 3 in Sondel: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een schuur (OV 20190142/4253501)

Logo De Fryske Marren

Wij zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen van de woning en het bouwen van een schuur (betreft vervanging) op de locatie Sondelerleane 3 te Sondel.

Het gaat om de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteit(en):

 

 • 1.

  bouwen van een bouwwerk

 • 2.

  afwijken van het bestemmingsplan

Terinzagelegging

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 4 december 2020 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij:

 • 1.

  · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

De ontwerp omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.OVDFM20SONDELER3-ON01

Zienswijze

Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen een zienswijze kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 • · Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren (als het over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen gaat), of burgemeester en wethouders (als het over de ontwerp omgevingsvergunning gaat) postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  – Ontwerp omgevingsvergunning en vvgb Sondelerleane 3 in Sondel

 • 2.

  – waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  – de datum

 • 4.

  – uw naam en adres

 • 5.

  – uw handtekening

   

  · Mondeling: U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 2 december 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren