Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 63750Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 4 december 2020 tot en met donderdag 14 januari 2021 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Koaiwei 3 in Bakhuizen ten westen van de dorpskern van Bakhuizen.

Doel

Aan de Koaiwei 3 in Bakhuizen bevinden zich een agrarisch bedrijf met een bedrijfswoning en verschillende bedrijfsgebouwen. Het voornemen bestaat om de bedrijfswoning om te zetten in een burgerwoning. Verder wordt een deel van de oude bedrijfsbebouwing gesloopt en vindt vervangende nieuwbouw aansluitend aan de bestaande woning plaats.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

 • 1.

  · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMR0.1940.BPBAK19KOAIWEI3-VA01

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • 1.

  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 2 december 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren