Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2020, 63632Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Oude Dreef naast 4 te Waddinxveen

Logo Waddinxveen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 november 2020 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Dreef naast 4’ en dat de stukken voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Het wettelijk verplichte vooroverleg vindt ook plaats in deze periode. Bestemmingsplan ‘Oude Dreef naast 4’ maakt de bouw van een school mogelijk. Dit is in het huidige bestemmingsplan ‘Actualisatie bestemmingsplan Coenecoop’ niet mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan

Dit bestemmingsplan dient als juridisch-planologisch kader om de bouw van het nieuwe Coenecoop College mogelijk te maken. De bestaande vestiging van het Coenecoop College aan de Oude Dreef 6 is aan vervanging toe. In het bestemmingsplan ‘Oude Dreef naast 4’ is een maximale bouwhoogte van 16 meter opgenomen. Daarnaast biedt het bouwvlak voldoende mogelijkheden voor het Coenecoop college om een toekomstbestendige school te kunnen bouwen. Er blijft voldoende onbebouwde ruimte over voor een schoolplein en het stallen van de fietsen van de scholieren. De woningen aan de Kanaaldijk 1 en 3 maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan en krijgen, net als de rest van het plangebied, een maatschappelijke bestemming. Ter plaatse van de woningen aan de Kanaaldijk 1 en 3 wordt een functieaanduiding opgenomen waardoor wonen toegestaan is. Er moet voldoende afstand tussen de school en de woningen aanwezig zijn zodat de twee functies elkaar niet hinderen. Een minimale afstand van 10 meter tussen de woningen en de school is in het bestemmingsplan geborgd. Er wordt een hogere waarden verleend conform de beleidsregel hogere waarden. Het ontwerpbesluit hogere waarden zal tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen. De publicatie hiervan wordt separaat gedaan.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Dreef naast 4’ met bijlagen ligt van 3 december 2020 gedurende zes weken (tot en met 13 januari 2021) ter inzage.

U kunt het plan inzien via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘Op dit moment ter inzage’. Een andere mogelijkheid voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPOudeDreefnaast4-0301).

Zienswijzen

U kunt tot en met 13 januari 2021 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via telefoonnummer 14 0182. Alle ontvankelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.