Vaststelling facetbestemmingsplan “Woningsplitsing en woningomzetting”

Logo Assen

Burgemeester en wethouders van Assen maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 19 november 2020 het facetbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0106.02BP201910000k-C001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

In de gemeente Assen is een toename van woningsplitsing en woningomzetting waar te nemen. Omdat er behoefte was aan een juridisch-planologisch instrument om aanvragen voor woningsplitsing en woningomzetting te kunnen reguleren heeft de gemeenteraad in juni 2019 het voorbereidingsbesluit ‘’Woningsplitsing en woningomzetting’’ vastgesteld en daarmee aangekondigd dat het facetbestemmingsplan ‘Woningsplitsing en woningomzetting’ werd voorbereid.

 

Dit facetbestemmingsplan biedt een uniforme nieuwe regeling ten aanzien van woningsplitsing en woningomzetting. Het plan legt een verbod op voor woningsplitsing en woningomzetting voor alle bestemmingen binnen het aangewezen gebied waarbinnen de woonfunctie mogelijk is. De vigerende bestemmingsplannen vervallen niet. Het facetbestemmingsplan is een aanvullende en deels vervangende regeling ten aanzien van woningsplitsing/woningomzetting op de bestaande bestemmingsplannen van Assen.

 

De gemeenteraad heeft op 19 november tevens besloten voor de overige plangebieden in Assen de facetbeheersverordening "Woningsplitsing en woningomzetting” vast te stellen. De systematiek en definiëring van het facetbestemmingsplan is gelijk aan die van de facetbeheersverordening, waardoor er uniforme regelgeving is ontstaan ten aanzien van woningsplitsing en woningomzetting in de gemeente Assen. Voor verdere informatie over de facetbeheersverordening verwijzen wij u naar de bekendmaking hiervan.

 

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbestemmingsplan heeft op basis van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 29 april 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

 

Waar kunt u het plan inzien

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 2 december 2020 gedurende zes weken ter inzage.

 

De digitale versie van het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0106.02BP201910000k-C001 is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Daarnaast ligt het facetbestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 2 december 2020 in papiervorm ter Inzage bij de Infobalie van het stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Gezien het coronavirus en de maatregelen die momenteel van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken heeft het onze voorkeur om telefonisch of via de mail contact met ons op te nemen. Dan kunnen wij u de stukken via de mail doen toekomen. Voor vragen ten aanzien van het facetbestemmingsplan kunt u terecht bij Mevrouw E. Langbroek of de heer J. de Boer, via het telefoonnummer 14 0592 of via info@assen.nl .

 

Mocht u niet in staat zijn om de stukken via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien en indien het ook niet mogelijk is de stukken via de mail te ontvangen dan kunt u alleen op afspraak langskomen om de stukken in te zien. Dit kunt u doen via het algemene nummer 14 0592 of via info@assen.nl. Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u naar www.assen.nl.

 

Beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening

Vanaf de eerstvolgende dag na de dag van terinzagelegging (vanaf 3 december gedurende zes weken) kan beroep worden ingesteld door:

 

  • -

    diegenen die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • -

    belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen of niet tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

 

Als u beroep wilt instellen, dan moet u dat schriftelijk doen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden treden in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Indien u het besluit wilt laten schorsen, dient u een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Assen, 1 december 2020

Naar boven