Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 63265Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2020, nr. VO/26164430, houdende wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2021

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 74, vierde lid, 74a, eerste, derde en zevende lid, 75, tweede lid, 84a, tweede lid, 170, vijfde lid en 194e, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 72, negende lid, 72a, eerste, derde en zevende lid, 75, tweede lid, van de Wet primair onderwijs BES, de artikelen 123, tweede lid, 124, vierde lid, 124a, eerste, derde en zevende lid, 126, 127g, 157, eerste lid, 188, eerste lid, 189, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, de artikelen 64, derde lid, onderdeel b, 64a, derde lid, 67, tweede lid, 67a, vierde lid, 68, eerste, derde en zevende lid, 71, eerste lid, 72, eerste lid, 72a, eerste lid, 76, artikel 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, tweede lid, komt de laatste volzin te luiden: ’De in de vorige volzin bedoelde bekostiging wordt in december van het eerste schooljaar vastgesteld op basis van de voorlopige telling van het werkelijk aantal leerlingen op 1 oktober en uiterlijk in de maand december van het tweede schooljaar gewijzigd vastgesteld op basis van het definitieve aantal leerlingen dat op 1 oktober in het eerste schooljaar staat ingeschreven bij de school.’

B

In artikel 6, eerste lid, komt de laatste volzin te luiden: ’De in de vorige volzin bedoelde bekostiging wordt in december van het eerste schooljaar vastgesteld op basis van de voorlopige telling van het werkelijk aantal leerlingen op 1 oktober en uiterlijk in de maand december van het tweede schooljaar gewijzigd vastgesteld op basis van het definitieve aantal leerlingen dat op 1 oktober in het eerste schooljaar staat ingeschreven bij de school.’

C

In artikel 7, derde lid, komt de laatste volzin te luiden: ’De in de vorige volzin bedoelde bekostiging wordt in december van het lopende schooljaar vastgesteld op basis van de voorlopige telling van het werkelijk aantal leerlingen op 1 oktober en uiterlijk in de maand december van het daaropvolgende schooljaar gewijzigd vastgesteld op basis van het definitieve aantal leerlingen dat op 1 oktober in het voorafgaande schooljaar staat ingeschreven bij de school.’

ARTIKEL II

De Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsbepalingen van ‘nieuwkomer eerste categorie’ en ‘nieuwkomer tweede categorie’ ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder a, wordt ‘€ 2.910,19’ vervangen door ‘€ 3.003,17’.

2. In het tweede lid, onder b, wordt ‘€ 1.052,27’ vervangen door ‘€ 1.085,89’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 16.425,68’ vervangen door ‘€ 16.950,48’.

4. In het vierde lid wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’.

C

Artikel 4a komt te vervallen.

D

In het eerste en derde lid van artikel 5 wordt ‘2020’ steeds vervangen door ‘2021’.

E

Het vijfde lid van artikel 6 komt te vervallen.

F

In artikel 9, tweede lid, wordt ‘2021’ vervangen door ‘2022’.

ARTIKEL III

De Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onder g, wordt ‘2019’ vervangen door ‘2020’.

B

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’.

C

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’ en wordt ‘€ 65,0 miljoen’ vervangen door ‘€ 67,2 miljoen’.

D

In artikel 8, tweede lid, wordt ‘2021’ vervangen door ‘2022’.

ARTIKEL IV

De Regeling leerplusarrangement vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, derde lid, wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’, wordt ‘2017’ vervangen door ‘2019’ en wordt ‘2018’ vervangen door ‘2020’.

B

Bijlage 1 komt te luiden:

Bijlage 1. behorende bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling leerplusarrangement vo

GROEP

DREMPEL

GROEP 1 VMBO

30%

GROEP 2 PRO

30%

GROEP 3 HAVO

50%

GROEP 4 VWO

65%

GROEP 5 GEMENGD MET VMBO

30%

GROEP 6 GEMENGD MET AVO

50%

Elementcodetabel VO schooljaar 2019-2020 aangevuld met de nieuwe elementcodes VO voor het schooljaar 2020-2021

ELEMENTCODE

KORTE OMSCHRIJVING

GROEP

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

0015

Ljvb op VWO/HAVO

6

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

0017

Ljvb op VWO

4

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

5

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

5

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

0090

Praktijkonderwijs

2

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

4

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

4

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

4

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

4

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

4

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

4

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

4

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

4

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

4

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

4

0300

HAVO

3

0370

HAVO Prf Nat/Tech

3

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

3

0372

HAVO Prf Ec/Maat

3

0373

HAVO Prf Cul/Maat

3

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

0470

MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

1

0471

MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

1

0472

MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

1

0473

MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

1

0474

MAVO/Theor Lw-Profielloos leerjaar 3

1

0700

International Baccalaureate middle years programme

3

0800

International Baccalaureate diplom programme

4

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

4

0802

European Secondary School ESS 1-5

4

0803

European Secondary School ESS 6-7

4

0804

International Baccalaureate Career-related programme

3

1394

LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

1916

VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2211

LWOO/Theor Lw-Profiel Techniek

1

2212

LWOO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

1

2213

LWOO/Theor Lw-Profiel Economie

1

2214

LWOO/Theor Lw-Profiel Landbouw

1

2215

LWOO/Theor Lw-Profielloos leerjaar 3

1

4011

VWO-ATH naar VAVO

4

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

4021

VWO-GYM naar VAVO

4

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

4031

HAVO naar VAVO

3

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

3

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

4411

LWOO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4412

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4413

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

1

4431

LWOO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4432

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4433

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

1

4451

LWOO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4452

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4453

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

1

4471

LWOO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4472

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4473

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

1

4491

LWOO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4492

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4493

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

1

4511

VMBO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4512

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4513

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

1

4531

VMBO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4532

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4533

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

1

4551

VMBO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4552

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4553

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

1

4571

VMBO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4572

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4573

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

1

4591

VMBO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4592

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4593

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

1

4611

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4612

LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4613

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4631

LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4632

LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4633

LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4651

LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4652

LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4653

LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4671

LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4672

LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4673

LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4691

LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4692

LWOO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4693

LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4711

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4712

VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4713

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4731

VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4732

VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4733

VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4751

VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4752

VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4753

VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4771

VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4772

VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4773

VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4791

VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4792

VMBO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4793

VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

1

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

1

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

1

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

1

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

1

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

1

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

1

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

1

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

1

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

1

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

1

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

1

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

1

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

1

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

1

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

1

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

1

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

1

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ICT

1

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ICT

1

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ICT

1

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ICT

1

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ICT

1

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ICT

1

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

1

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

1

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

1

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

1

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

1

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

1

6511

VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6521

VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6531

VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie

1

6555

LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6565

LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6575

LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie

1

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

1

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

1

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

1

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

1

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

1

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

1

6711

VMBO BB Groen

1

6721

VMBO KB Groen

1

6731

VMBO GL Groen

1

6755

LWOO BB Groen

1

6765

LWOO KB Groen

1

6775

LWOO GL Groen

1

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

1

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

1

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

1

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

1

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

1

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

1

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

1

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

1

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

1

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

1

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

1

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

1

7011

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

1

7021

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

1

7055

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

1

7065

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

1

7111

VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie

1

7121

VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie

1

7155

LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie

1

7165

LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie

1

7211

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

1

7221

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

1

7255

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

1

7265

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

1

7311

VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT

1

7321

VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT

1

7355

LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT

1

7365

LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT

1

7411

VMBO BB LWT Economie en ondernemen

1

7421

VMBO BB ENT Economie en ondernemen

1

7455

LWOO BB LWT Economie en ondernemen

1

7465

LWOO BB ENT Economie en ondernemen

1

7511

VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7521

VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7555

LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7565

LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7611

VMBO BB LWT Zorg en welzijn

1

7621

VMBO BB ENT Zorg en welzijn

1

7655

LWOO BB LWT Zorg en welzijn

1

7665

LWOO BB ENT Zorg en welzijn

1

7711

VMBO BB LWT Groen

1

7721

VMBO BB ENT Groen

1

7755

LWOO BB LWT Groen

1

7765

LWOO BB ENT Groen

1

7811

VMBO BB LWT Maritiem en techniek

1

7821

VMBO BB ENT Maritiem en techniek

1

7855

LWOO BB LWT Maritiem en techniek

1

7865

LWOO BB ENT Maritiem en techniek

1

7911

VMBO BB LWT Dienstverlening en producten

1

7921

VMBO BB ENT Dienstverlening en producten

1

7955

LWOO BB LWT Dienstverlening en producten

1

7965

LWOO BB ENT Dienstverlening en producten

1

C

Bijlage 2 komt te luiden:

Bijlage 2. behorende bij artikel 5, derde lid, van de Regeling leerplusarrangement vo

Het totaal beschikbare budget en het bedrag per L+A leerling is:

 

2021

Totaal beschikbare budget voor L+A

€ 50.932.000,–

Bedrag per L+A leerling

€ 757,–

D

In bijlage 3 wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’.

ARTIKEL V

De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van artikel 1.2 wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’.

B

Artikel 1.4, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2021 een bedrag van maximaal € 2,4 miljoen beschikbaar.

C

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot het eerste en tweede lid.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt ‘in de kalenderjaren 2019 en 2020’ vervangen door ‘in het kalenderjaar 2021’.

3. In het tweede lid (nieuw) wordt ‘in afwijking van het tweede lid’ vervangen door ‘in afwijking van het eerste lid’ en wordt ‘in de kalenderjaren 2019 en 2020’ vervangen door ‘in het kalenderjaar 2021’.

D

In artikel 2.2, vijfde lid, wordt ’2020’ vervangen door ’2021’.

E

In artikel 3.4, tweede lid, wordt ‘2021’ vervangen door ‘2022’.

ARTIKEL VI

De Regeling voorzieningenplanning vo 2020 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De gegevens in het tweede lid, onderdeel d en de onderdelen f tot en met j, worden openbaar gemaakt op de website www.duo.nl.

ARTIKEL VII

De Regeling voorzieningenplanning vo CN 2020 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De gegevens in het tweede lid, onderdeel d en de onderdelen f tot en met j, worden openbaar gemaakt op de website www.duo.nl.

ARTIKEL VIII

De Regeling voorzieningenplanning po 2021 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De gegevens in het tweede lid, onderdeel d en de onderdelen f tot en met j, worden openbaar gemaakt op de website www.duo.nl.

ARTIKEL IX

De Regeling voorzieningenplanning po CN 2021 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De gegevens in het tweede lid, onderdeel d en de onderdelen f tot en met j, worden openbaar gemaakt op de website www.duo.nl.

ARTIKEL X

 • 1. De artikelen I tot en met VII treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. De artikelen VIII en IX treden in werking met ingang van 1 februari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling worden vijf bekostigings- en subsidieregelingen en vier overige ministeriële regelingen voor het voortgezet onderwijs aangepast. Het gaat hierbij om kleine technische aanpassingen, die primair betrekking hebben op de actualisatie van jaartallen, budgetten en bekostigingsbedragen. Het gaat om de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo, de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo, de Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s, de Regeling leerplusarrangement vo, de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo, de Regeling voorzieningenplanning vo 2020, de Regeling voorzieningenplanning vo CN 2020, de Regeling voorzieningenplanning po 2021 en de Regeling voorzieningenplanning po CN 2021.

Hieronder wordt artikelsgewijs toegelicht welke wijzigingen er in de bovenstaande regelingen worden aangebracht met deze wijzigingsregeling.

Artikelsgewijs

Artikel I

De Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo regelt onder meer de aanvullende bekostiging voor startende scholen. Deze aanvullende bekostiging wordt nu vastgesteld op basis van voorlopige leerlingentellingen. Door de voorgestelde wijzigingen wordt geregeld dat deze aanvullende bekostiging wordt vastgesteld op basis van definitieve leerlingenaantallen.

Artikel II

Met de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo wordt aanvullende bekostiging toegekend aan scholen die onderwijs verzorgen aan nieuwkomers. De regeling wordt met ingang van 1 januari 2021 met een jaar verlengd. De bedragen in deze regeling zijn opgehoogd in verband met de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling.

Artikel III

De Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s kent aanvullende middelen toe aan scholen in gebieden met een grotere beloningsachterstand ten opzichte van de regionale marktsector, een grotere arbeidsproblematiek en (een optelsom van) grootstedelijke problemen. Het budget voor deze regeling voor het kalenderjaar 2021 wordt, als gevolg van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling, verhoogd tot een bedrag van € 67,2 miljoen. Daarnaast worden enkele jaartallen gewijzigd. Er is geen sprake van recente gemeentelijke herindelingen die van invloed zijn op deze regeling.

Artikel IV

De Regeling leerplusarrangement vo is gericht op het verminderen van voortijdig schoolverlaten, het bestrijden van taalachterstanden, het bieden van maatwerk en het maximaliseren van leerprestaties van leerlingen. Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling leerplusarrangement vo geactualiseerd voor het kalenderjaar 2021. De peildata voor 2021 zijn de leerlingentellingen van 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020. Deze peildata veranderen iedere twee jaar. Het kalenderjaar 2021 wordt het eerste jaar van de tweejarige cyclus. Het bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2021 (zoals opgenomen in bijlage 2 van de regeling) wordt verhoogd als gevolg van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling.

Artikel V

De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo voorziet in een subsidie voor leraren in het vo die een kort nascholingstraject hebben gevolgd om hun bevoegdheid te behalen. Dit draagt bij aan het totaal aantal leraren in het vo dat bevoegd is voor het vak dat ze geven. Dit jaar hebben ongeveer 400 leraren een beroep gedaan op deze regeling. De verwachting is dat het in 2020 beschikbare subsidiebedrag van € 2,4 miljoen vrijwel geheel wordt benut. Gezien het succes van deze regeling, wordt de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo verlengd tot en met het jaar 2021. Ook in 2021 is voor deze regeling een subsidiebedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar.

Artikel VI, VII, VIII en IX

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is een amendement aangenomen waarin onder meer is geregeld dat initiatiefnemers die een nieuwe school voor bekostiging in aanmerking willen brengen, hun e-mailadres kenbaar moeten maken op de website van DUO. Op deze website kunnen ouders hun belangstelling voor een initiatief kenbaar maken. Door het e-mailadres op te nemen kunnen ouders contact opnemen met de initiatiefnemers. DUO heeft op haar website een veld gebouwd waarin het e-mailadres ingevuld kan worden en is de initiatiefnemer via de regelgeving verplicht een e-mailadres in te vullen, maar de verplichting dat deze gegevens vervolgens openbaar worden gemaakt is per abuis niet geregeld in de regelingen voorzieningenplanning. Dat vergt een wijziging van de volgende regelingen:

 • Regeling voorzieningenplanning vo 2020;

 • Regeling voorzieningenplanning vo CN 2020;

 • Regeling voorzieningenplanning po 2021; en

 • Regeling voorzieningenplanning po CN 2021.

Artikel X

De regelingen, waarvan de wijzigingen in de artikelen I tot en met VII zijn opgenomen, worden geactualiseerd met ingang van 1 januari 2021. Daarom treden deze artikelen per 1 januari 2021 in werking. De Regeling voorzieningenplanning po 2021 en de Regeling voorzieningenplanning po CN 2021 treden met ingang van 1 februari 2021 in werking. Daarom treden de artikelen VIII en IX van deze regeling met ingang van die datum in werking.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob