Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 63230Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 26 november 2020, 1784415-214513-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling doorberekening kosten in verband met de aanpassing van de tarieven NVWA en COKZ en het opnemen en laten vervallen van enkele tarieven

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op de artikelen 13b en 33 van de Warenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Warenwetregeling doorberekening kosten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 0,01211’ vervangen door ‘€ 0,01232’;

b. ‘€ 72,66’ vervangen door ‘€ 73,92’;

c. ‘€ 557,06’ vervangen door ‘€ 566,72’;

d. ‘€ 0,01574’ vervangen door ‘€ 0,01601’;

e. ‘€ 94,44’ vervangen door ‘€ 96,06’;

f. ‘€ 724,04’ vervangen door ‘€ 736,46’;

g. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

h. ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 794,08’ wordt vervangen door ‘€ 807,58’;

b. ‘€ 1.588,13’ wordt vervangen door ‘€ 1.615,13’;

c. ‘€ 3.176,32’ wordt vervangen door ‘€ 3.230,32’;

d. ‘€ 4.764,48’ wordt vervangen door ‘€ 4.845,48’;

e. ‘€ 1.032,28’ wordt vervangen door ‘€ 1.049,83’;

f. ‘€ 2.064,59’ wordt vervangen door ‘€ 2.099,69’;

g. ‘€ 4.129,20’ wordt vervangen door ‘€ 4.199,40’;

h. ‘€ 6.202,29’ wordt vervangen door ‘€ 6.307,73’.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 0,01211’ vervangen door ‘€ 0,01232’;

b. ‘€ 72,66’ vervangen door ‘€ 73,92’;

c. ‘€ 557,06’ vervangen door ‘€ 566,72’;

d. ‘€ 0,01574’ vervangen door ‘€ 0,01601’;

e. ‘€ 94,44’ vervangen door ‘€ 96,06’;

f. ‘€ 724,04’ vervangen door ‘€ 736,46’;

g. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

h. ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

2. In het derde lid wordt:

a. ‘€ 794,08’ wordt vervangen door ‘€ 807,58’;

b. ‘€ 1.588,13’ wordt vervangen door ‘€ 1.615,13’;

c. ‘€ 3.176,32’ wordt vervangen door ‘€ 3.230,32’;

d. ‘€ 4.764,48’ wordt vervangen door ‘€ 4.845,48’;

e. ‘€ 1.032,28’ wordt vervangen door ‘€ 1.049,83’;

f. ‘€ 2.064,59’ wordt vervangen door ‘€ 2.099,69’;

g. ‘€ 4.129,20’ wordt vervangen door ‘€ 4.199,40’;

h. ‘€ 6.202,29’ wordt vervangen door ‘€ 6.307,73’.

C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en tweede lid vervallen, onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot eerste tot en met vijfde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt:

a. ‘aanvraag tot goedkeuring als handelaar, erkenning van een entrepot of erkenning van een inrichting als bedoeld in het eerste, tweede onderscheidenlijk derde lid’ vervangen door ‘aanvraag tot erkenning van een inrichting als bedoeld in het eerste lid’;

b. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

c. ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’;

3. In het derde lid (nieuw) wordt ‘bedoeld in het vierde lid’ vervangen door ‘bedoeld in het tweede lid’.

4. In het vierde lid (nieuw) wordt:

a. ‘In afwijking van het vierde en vijfde lid’ wordt vervangen door ‘In afwijking van het tweede en derde lid’;

b. ‘€ 61,20’ vervangen door ‘€ 62,10’;

c. ‘€ 82,80’ vervangen door ‘€ 84,00’;

d. ‘€ 20,70’ vervangen door ‘€ 21,00’;

e. ‘€ 76,20’ vervangen door ‘€ 77,40’.

5. In het vijfde lid (nieuw) wordt:

a. ‘In afwijking van het vierde tot en met zesde lid’ vervangen door ‘In afwijking van het tweede tot en met vierde lid’;

b. ‘€ 61,20’ vervangen door ‘€ 62,10’;

c. ‘€ 58,96’ vervangen door ‘€ 59,85’;

d. ‘€ 19,65’ vervangen door ‘€ 19,95’;

e. ‘€ 73,35’ vervangen door ‘€ 74,45’.

D

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De NVWA of het COKZ berekent aan de exploitant of de eigenaar, bedoeld in artikel 8, eerste lid, de kosten door voor vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de erkenning als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) 853/2004.

2. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

b. ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’;

3. In het vierde lid wordt:

a. ‘€ 82,80’ vervangen door ‘€ 84,00’;

b. ‘€ 20,70’ vervangen door ‘€ 21,00’;

c. ‘€ 76,20’ vervangen door ‘€ 77,40’.

4. In het vijfde lid wordt:

a. ‘€ 58,96’ vervangen door ‘€ 59,85’;

b. ‘€ 19,65’ vervangen door ‘€ 19,95’;

c. ‘€ 73,35’ vervangen door ‘€ 74,45’.

E

In artikel 10, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

b. ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

F

In artikel 11, tweede lid, wordt ‘€ 46,86’ vervangen door ‘€ 47,66’.

G

In artikel 12, derde lid, wordt:

a. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

b. ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

H

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot tweede tot en met vierde lid.

2. In het derde lid (nieuw):

a. wordt ‘Degene die ingevolgde het eerste, tweede en derde lid’ vervangen door ‘Degene die ingevolge het eerste en tweede lid’;

b. vervalt ‘aquacultuurproducten of’.

3. In het vierde lid (nieuw):

a. wordt ‘bedoeld in het vierde lid’ vervangen door ‘bedoeld in het derde lid’;

b. vervalt ‘aquacultuurproducten of’.

I

In artikel 14b, eerste lid, wordt:

a. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

b. ‘33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

J

In artikel 14c, eerste lid, wordt:

a. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

b. ‘33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

K

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘€ 9,95’ telkens vervangen door ‘€ 10,12’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 33,20’ telkens vervangen door ‘€ 33,76’.

L

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘€ 33,20’ telkens vervangen door ‘€ 33,76’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 9,95’ telkens vervangen door ‘€ 10,12’.

M

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 76,75’ vervangen door ‘€ 78,05’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 107,09’ vervangen door ‘€ 108,91’.

3. In het vierde en negende lid wordt ‘€ 112,84’ telkens vervangen door ‘€ 114,76’.

4. In het vierde, zesde, achtste en negende lid wordt ‘€ 23,01’ telkens vervangen door ‘€ 23,40’.

5. In het zevende lid wordt:

a. ‘€ 46,02’ vervangen door ‘€ 46,80’;

b. ‘€ 230,11’ vervangen door ‘€ 234,00’.

6. In het tiende lid wordt:

a. ‘€ 82,80’ vervangen door ‘€ 84,00’;

b. ‘€ 20,70’ vervangen door ‘€ 21,00’;

c. ‘€ 76,20’ vervangen door ‘€ 77,40’.

7. In het elfde lid wordt:

a. ‘€ 58,96’ vervangen door ‘€ 59,85’;

b. ‘€ 19,65’ vervangen door ‘€ 19,95’;

c. ‘€ 73,35’ vervangen door ‘€ 74,45’.

8. In het twaalfde lid wordt:

a. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

b. ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

9. Het dertiende en veertiende lid komen te luiden:

 • 13. In afwijking van het vierde tot en met negende en twaalfde lid bedragen de kosten voor een aanvullende officiële controle bij een veehouder, voor zover deze controle betrekking heeft op de naleving van artikel 4, eerste lid, en bijlage I, deel A, van verordening (EG) 852/2004, voor iedere medewerker van de NVWA:

  • a. € 116,02 starttarief; en

  • b. € 47,66 per kwartier dan aan de inspectiewerkzaamheden door deze medewerker van de NVWA is besteed.

 • 14. De kosten, bedoeld in het twaalfde en dertiende lid, worden vermeerderd met een in de tweede kolom van de bijlage genoemd bedrag aan administratiekosten, waarbij het bedrag afhankelijk is van de inspectietijd, zoals opgenomen in de eerste kolom van de bijlage.

10. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

 • 15. Indien het beoordelen van een studie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU 2005, L 338) onderdeel uitmaakt van een aanvullende officiële controle, worden de kosten van deze beoordeling doorberekend.

 • 16. De kosten, bedoeld in het vijftiende lid, bedragen:

  • a. € 290,10 per beoordeling van een studie per product of productgroep, voor de eerste twee beoordelingen; en

  • b. € 116,04 per beoordeling van een studie per product of productgroep, vanaf de derde beoordeling.

 • 17. Dit artikel is niet van toepassing op een periodieke controle in een erkend bedrijf als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

N

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’.

O

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 56,76’ vervangen door ‘€ 59,17’.

1. In het vierde lid wordt ‘€ 297,23’ vervangen door ‘€ 192,79’.

2. In het zesde lid wordt:

a. ‘€ 161,46’ vervangen door ‘€ 164,20’;

b. ‘€ 33,20’ vervangen door ‘€ 33,76’.

P

In artikel 24, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 23,50’ vervangen door ‘€ 23,85’;

b. ‘€ 17,70’ vervangen door ‘€ 18,00’.

Q

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel komt te luiden:

Bijlage bij de Warenwetregeling doorberekening kosten.

2. ‘€ 33,20’ wordt vervangen door ‘€ 33,76’.

3. ‘€ 66,40’ wordt vervangen door ‘€ 67,52’.

4. ‘€ 132,80’ wordt vervangen door ‘€ 135,04’.

5. ‘€ 199,20’ wordt vervangen door ‘€ 202,56’.

6. ‘€ 265,60’ wordt vervangen door ‘€ 270,08’.

7. ‘€ 332,00’ wordt vervangen door ‘€ 337,60’.

8. ‘€ 398,40’ wordt vervangen door ‘€ 405,12’.

9. ‘€ 464,80’ wordt vervangen door ‘€ 472,64’.

10. ‘€ 531,20’ wordt vervangen door ‘€ 540,16’.

11. ‘€ 597,60’ wordt vervangen door ‘€ 607,68’.

12. ‘€ 664,00’ wordt vervangen door ‘€ 675,20’.

13. ‘€ 730,40’ wordt vervangen door ‘€ 742,72’.

14. ‘€ 796,80’ wordt vervangen door ‘€ 810,24’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

1. Algemeen

In de Warenwetregeling doorberekening kosten (verder: de regeling) is onder andere vastgesteld voor welke keuring- en controlewerkzaamheden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (verder: NVWA) en de Stichting Centraal orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (verder: COKZ) kosten in rekening kunnen brengen. In deze regeling zijn ook de tarieven opgenomen die de NVWA en het COKZ in rekening brengen.

Uitgangspunt is dat de kosten die de NVWA en het COKZ maken, zijn verdisconteerd in het tarief en dat het tarief kostendekkend is. Het streven naar kostendekkende tarieven leidt tot periodieke aanpassing van de tarieven aan loon- en prijsontwikkelingen en ontwikkelingen in het toezicht, voor zover deze ontwikkelingen van invloed zijn op kosten die de NVWA maakt bij het verrichten van de hiervoor genoemde keuring- en controlewerkzaamheden. Voor 2021 zijn de NVWA-tarieven enkel geïndexeerd en niet aangepast conform werkelijke tarieven.

2. Maat houden 2014 en OCR

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met verordening (EU) 2017/6251, hierna: OCR.

3. Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling heeft geen effect op de administratieve lasten of nalevingskosten. Tarieven en retributies zijn financiële lasten en vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk. Zij worden aldus niet aangemerkt als regeldruk die voortvloeit uit wet- of regelgeving. De kennisnemingskosten zijn nihil. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk kan zich vinden in deze analyse en heeft besloten om geen advies op het ontwerp van deze regeling uit te brengen.

4. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking per 1 januari 2021. Deze regeling is na 1 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) is dus afgeweken. Vanwege de beperkte, technische aard van de wijzigingen, het feit dat de sector over de voorgenomen wijzigingen is geconsulteerd, en het belang dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden, is afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden.

5. Consultatie

Het ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)2. Deze consultatie heeft niet geleid tot inhoudelijke opmerkingen.

6. Artikelen

Artikel I, onderdelen A, B, C, onder 2, sub b en c, D, onder 2, E, F, G, I, J, K, L, M, onder 1 tot en met 5 en 8, N, O en Q

De NVWA-tarieven stijgen met 1,7%. Dit is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie uit de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau.

Het tarief in artikel 23, tweede lid, stijgt met 4,2%. Dit tarief is vorig jaar ten onrechte niet correct geïndexeerd. Met deze wijziging wordt dat hersteld. Het tarief in artikel 23, vierde lid, daalt met ongeveer 35%. De oorzaak hiervan is dat er per vervangend certificaat minder tijd nodig is dan eerder werd aangenomen. Het tarief wordt daarop aangepast.

Artikel I, onderdelen C, onder 1, onder 2, sub a, en onder 3, en D, onder 1

De eerste twee leden van artikel 8 van de regeling vervallen.

In het eerste lid van artikel 8 was een tarief opgenomen voor de werkzaamheden in verband met de behandeling van een ingediende aanvraag tot goedkeuring als handelaar als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onderdeel c, van de OCR. Op grond van de OCR wordt echter geen goedkeuring als handelaar geëist.3 Het eerste lid van artikel 8 kan dan ook vervallen.

In het tweede lid van artikel 8 was een tarief opgenomen voor de werkzaamheden in verband met de behandeling van een ingediende aanvraag tot erkenning van een entrepot of een speciaal entrepot als bedoeld in de officiële controleverordening4. De grondslag voor deze retributie vervalt, aangezien deze entrepots alleen worden erkend in verband met diergezondheidseisen. Om die reden wordt het tarief voor de erkenning van deze entrepots opgelegd op grond van de Regeling NVWA-tarieven5.

De wijzigingen in artikel 8 hebben gevolgen voor artikel 9, eerste lid, van de regeling.

Artikel I, onderdelen C, onder 4 en 5, D, onder 3 en 4, M, onder 6 en 7, en P

De indexering van de COKZ-tarieven bedraagt voor 2021 1,5%. De stijging houdt verband met de loon- en prijsontwikkelingen.

Artikel I, onderdeel H

Het tweede lid van artikel 13 komt te vervallen. Hierin was een tarief opgenomen voor de controle van stoffen en residuen daarvan in aquaproducten. De organisatorische kosten die gepaard gaan met het in rekening brengen van dit tarief wegen niet op tegen de zeer geringe ontvangsten. Op grond van artikel 79, vierde lid, van de OCR wordt dan ook besloten deze kosten niet in rekening te brengen.

Artikel I, onderdeel M, onder 9 en 10

In artikel 21 van de regeling wordt een tarief opgenomen voor een aanvullende officiële controle bij een veehouder voor zover deze controle betrekking heeft op de naleving van artikel 4, eerste lid, en bijlage I, deel A, van verordening (EG) 852/2004.6 Dit tarief was voorheen opgenomen in LNV-regelgeving. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen LNV en VWS brengt met zich mee dat de Minister voor Medische Zorg en Sport in de primaire sector verantwoordelijk is voor de zogenoemde hygiëneregelgeving.7

In artikel 21 van de Warenwetregeling doorberekening kosten zijn de tarieven opgenomen voor een aanvullende officiële controle. In dit artikel mist een tarief voor de beoordeling van een houdbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PbEU 2005, L 338). Deze wijziging zorgt daarvoor. Voor de beoordeling van een houdbaarheidsstudie is specifieke microbiologische expertise vereist en de beoordeling wordt daarom beoordeeld door een expert van de NVWA. De beoordeling wordt uitgevoerd op kantoor. Voor de beoordeling door de expert is gemiddeld 2,5 uren per product of productgroep nodig. Indien de houdbaarheidsstudie over meerdere producten of productgroepen gaat, is vanaf het derde product of de derde productgroep 1 uur voor de beoordeling nodig. De tarieven zijn gebaseerd op deze tijdsbesteding.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark


X Noot
1

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

X Noot
2

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

X Noot
3

Een voorganger van de OCR, richtlijn 97/78/EG, bevatte wel de verplichting tot goedkeuring van een handelaar. Artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van deze – door de OCR ingetrokken – richtlijn luidde:

Voor handelaren die rechtstreeks producten zoals bedoeld in artikel 12, lid 4, aan zeevervoermiddelen leveren als proviand voor bemanning en passagiers, geldt, naast de voorschriften van artikel 12, leden 1 en 2, lid 4, onder a) en onder b), tweede, derde en vierde streepje, en de leden 5, 6, 7 en 9 het volgende: zij moeten

a) door de bevoegde autoriteit vooraf als handelaar zijn goedgekeurd;

X Noot
4

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95). In artikel 77, eerste lid, onderdeel c, wordt overigens gesproken van een speciaal erkend douane-entrepot.

X Noot
5

Bijlage A, onderdelen i en j, van de Regeling NVWA-tarieven.

X Noot
6

Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU 2004, L 139).

X Noot
7

Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU 2004, L 139) en Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139.