Omzetbelasting. Btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek

Besluit van 16 december 2020, nr. 2020-24927, Staatscourant 2020, 62970

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

Dit beleidsbesluit gaat in op de gevolgen voor de btw-heffing van de aanschaf van zonnepanelen in verband met de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2020 van de kleineondernemersregeling. Met dit beleidsbesluit komen de ‘Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren die zonnepanelen aanschaffen’ (zoals laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2020 en gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl) vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit te vervallen. Belangrijke wijzigingen in dit verband zijn de verplichte aanmelding en afmelding voor de kleineondernemersregeling, de automatische omzetting naar de nieuwe KOR van onder de oude KOR geregistreerde zonnepaneelhouders, de minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling van drie jaar, en de uitbreiding van de reikwijdte van de kleineondernemersregeling tot rechtspersonen.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

btw:

omzetbelasting

KOR:

kleineondernemersregeling

Wet:

Wet op de omzetbelasting 1968

Particuliere zonnepaneelhouder:

Natuurlijk persoon met zonnepanelen die alleen ondernemer is omdat hij/zij stroom levert aan het energiebedrijf

2. Vragen en antwoorden

2.1. Ondernemerschap voor de omzetbelasting in verband met zonnepanelen

2.1.1. Kan ik er voor kiezen om geen ondernemer te worden?

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in btw-termen: u verricht hiermee btw-belaste prestaties). U zult zeer waarschijnlijk wel onder de KOR kunnen vallen (zie 2.2.).

2.1.2. Wanneer is sprake van een vergoeding?

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u aan uw energiebedrijf geleverde (met uw zonnepanelen opgewekte) stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘salderingsregeling’ toegepast. Dit houdt voor de btw in dat de vergoeding voor door u geleverde stroom wordt verrekend met de te betalen vergoeding voor stroom die uw energiebedrijf aan u levert. In dat geval is de vergoeding voor de door u geleverde stroom gelijk aan het bedrag waarmee de inkoopprijs voor afgenomen stroom op basis van de salderingsregeling wordt verminderd.1 In het geval u meer stroom invoedt dan dat u afneemt, betaalt het energiebedrijf u voor het meerdere een afzonderlijke (redelijke) vergoeding. Het maakt geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (= terugdraai) meter.

2.1.3. Moet ik me altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

Vanaf 1 januari 2020 moet u zich melden als ondernemer als u zonnepanelen aanschaft waarmee u stroom levert aan uw energiebedrijf. Als u particuliere zonnepaneelhouder bent, moet u hiervoor het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ gebruiken. U vindt dit formulier op www.belastingdienst.nl door in het zoekscherm te zoeken op ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’. Rechtspersonen kunnen dit formulier niet gebruiken en dienen zich te melden via de Kamer van Koophandel of door gebruikmaking van het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’. Als u in verband met andere activiteiten al ondernemer bent, meldt u zich niet afzonderlijk als ondernemer voor uw leveringen van stroom aan het energiebedrijf. In dit geval moet u de aftrek en voldoening van omzetbelasting in verband met de levering van stroom via de zonnepanelen verwerken in de aangiften die u al vanwege die andere activiteiten indient.

Als u in 2019 of eerder eenmalig aangifte hebt gedaan voor teruggaaf van de aan u berekende btw over de aanschaf van zonnepanelen, bent u per 1 januari 2020 automatisch overgezet naar de nieuwe KOR en hoeft u zich niet opnieuw te melden als ondernemer; zie hierna onder 2.2.2. Als u in 2019 of eerder zonnepanelen hebt gekocht maar u heeft zich niet als ondernemer gemeld en u hebt geen teruggaaf verzocht van de hiervoor in rekening gebrachte btw op basis van de (reeds vervallen) veel gestelde vragen en antwoorden, wordt hierin berust en hoeft u zich niet alsnog te melden.

2.1.4. Aanmelding door particuliere zonnepaneelhouder via Opgaaf Zonnepaneelhouders en aangifte doen

Na indiening van het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ (zie ook 2.1.3.) krijgt u als particuliere zonnepaneelhouder een aangifte omzetbelasting uitgereikt. Hierin kunt u de aan u in rekening gebrachte btw over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen als voorbelasting terugvragen. In deze aangifte moet u ook het verschuldigde btw-bedrag over de opgewekte stroom aangeven (zie ook 2.6.). De btw-belaste leveringen van stroom geven geen recht op aftrek van btw op uitgaven voor andere goederen dan de zonnepanelen en voor andere diensten dan installatie van de zonnepanelen, die geen verband houden met de btw-belaste leveringen van stroom aan het energiebedrijf, zoals uitgaven in verband met uw woning.2 Als u al zonnepanelen heeft en u koopt er nieuwe zonnepanelen bij of u vervangt uw oude zonnepanelen, zie 2.7.

Als u maar één keer aangifte wilt doen voor de teruggaaf van btw en de over het eerste jaar verschuldigde btw, moet u op het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ de keuze voor de KOR aankruisen. Bij tijdige indiening, dat wil zeggen minimaal vier weken voor jaareinde, kunt u volstaan met een aangifte en wordt u daarna automatisch ontheven van verdere btw-verplichtingen (zie 2.2.1.). Kiest u niet voor de KOR, dan krijgt u elk kwartaal of elk jaar (als u daarom heeft verzocht) een aangifte uitgereikt en bent u verplicht om deze aangiften in te dienen (zie 2.2.3.) en periodiek btw te voldoen over de opgewekte stroom.

2.2. De KOR

2.2.1. Vanaf 1 januari 2020: reikwijdte en administratieve gevolgen

Toepassing van de KOR is mogelijk na aanmelding en als uw omzet per kalenderjaar niet méér bedraagt dan € 20.000. Als de KOR van toepassing is voldoet u geen btw (u bent daarvan dan vrijgesteld), maar hebt u ook geen recht op aftrek van btw. Verder gelden voor u niet de administratieve verplichtingen zoals die voor andere ondernemers gelden. Alle ondernemers (dus ongeacht hun rechtsvorm) kunnen gebruik maken van de KOR. De keuze voor de KOR geldt voor ten minste drie jaar en is gunstig als u binnen deze termijn geen nieuwe investeringen in zonnepanelen of andere ondernemersactiviteiten voorziet. Zodra de omzetgrens wordt overschreden, is de KOR niet meer van toepassing, ook als dit gebeurt tijdens de genoemde drie jaar. De meeste particuliere zonnepaneelhouders blijven onder de omzetgrens en zitten dan minimaal drie jaar vast aan KOR-toepassing. Dit betekent dat de btw op (onderhouds)kosten van de zonnepanelen of nieuwe investeringen in die periode niet voor teruggaaf van btw in aanmerking komt.

Als u zich als particuliere zonnepaneelhouder nog niet eerder als btw-ondernemer hebt aangemeld, meldt u zich aan als ondernemer én voor de KOR met het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders. Bij tijdige aanmelding voor de KOR geldt dan dat:

  • de stroomleveringen aan het net en het privégebruik na de eerste aangifte buiten de heffing van btw blijven,

  • de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aftrekbaar is, en

  • er slechts eenmalig aangifte omzetbelasting wordt gedaan, waarna de uitreiking van aangiften automatisch wordt stopgezet.

Andere ondernemers en rechtspersonen die de KOR willen toepassen moeten zich hiervoor aanmelden via het formulier ‘Melding omzetbelasting KOR’. Zie 2.11. voor de gevolgen voor rechtspersonen die zonnepanelen aanschaffen.

Als u kiest voor de KOR, kan dit soms leiden tot een verplichte terugbetaling (herziening) van de eerder bij aanschaf in aftrek gebrachte btw vanwege het vrijstellingskarakter van de regeling. Bij een investeringsbedrag van minder dan € 14.404 (inclusief btw) voor niet-geïntegreerde zonnepanelen vindt echter geen terugbetaling plaats. Voor geïntegreerde zonnepanelen geldt een maximaal investeringsbedrag van € 86.428 (inclusief btw) onder welk bedrag geen terugbetaling hoeft plaats te vinden.

Op de website van de Belastingdienst kunt u hierover meer informatie vinden door in het zoekscherm te zoeken op ‘aftrek van btw herzien vanwege de KOR’.

2.2.2. Automatische omzetting oude3 KOR naar KOR en opzeggingsmogelijkheid

Als u btw heeft teruggevraagd over de aankoop van zonnepanelen in 2019 of eerder en daarna geen aangiften meer heeft ontvangen, hoeft u zich niet aan te melden voor de KOR. U wordt dan geacht de melding voor de toepassing van de KOR te hebben gedaan en u bent dan automatisch per 1 januari 2020 overgezet naar de KOR (cf overgangsregeling artikel III, tweede lid Wet modernisering KOR).

Voor u geldt dan niet de verplichte deelnametermijn van minimaal drie jaar. U kunt de KOR op ieder gewenst moment opzeggen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’. De KOR is dan niet meer van toepassing met ingang van de eerste dag van het kwartaal dat minimaal vier weken na de ontvangst van de opzegging begint. Vanaf dat moment bent u voor ten minste drie jaren btw-plichtig. U bent dan btw verschuldigd over de opgewekte stroom en u ontvangt kwartaalaangiften btw. Bent u een natuurlijk persoon, dan kunt u bij uw inspecteur verzoeken om het toezenden van jaaraangiften omzetbelasting. Hiervoor gelden wel voorwaarden (zie www.belastingdienst.nl; in het zoekscherm kunt u invullen ‘jaaraangifte omzetbelasting’). De eerste jaaraangifte ontvangt u pas voor het eerste volledige kalenderjaar na indiening van het verzoek. Voor rechtspersonen is het niet mogelijk om jaaraangiften te doen.

Een opzegging kan gewenst zijn in verband met nieuwe investeringen of met de start van andere ondernemersactiviteiten waarvoor u de btw wil terugvragen (let op: u kunt dan wel te maken krijgen met het moeten betalen van btw over eerder vrijgestelde omzet; zie 2.7.1.).

Let op: (Automatische) toepassing van de KOR leidt mogelijk tot een gedeeltelijke verplichte terugbetaling (herziening) van de destijds teruggevraagde btw als uw uitgaven voor niet-geïntegreerde zonnepanelen in 2016 of later zijn gedaan en het in 2.2.1. genoemde bedrag overschrijdt. Voor geïntegreerde zonnepanelen is mogelijk terugbetaling aan de orde als de uitgaven in 2011 of later zijn gedaan (zie ook 2.2.1.).

U dient de afmeldtermijn en de gevolgen daarvan dus goed in acht te nemen.

2.2.3. Geen keuze voor KOR, dan wél periodiek aangiften

Als u bij aanmelding niet voor de KOR kiest, ontvangt u voortaan kwartaalaangiften.

Goedkeuring

Ik keur goed dat het in 2.6. bedoelde jaarforfait ná het jaar van aanschaf wordt voldaan in de laatste aangifte van ieder kalenderjaar.

Bij toepassing van deze goedkeuring geldt dat u de andere aangiften over dat kalenderjaar als zogenoemde nihilaangiften moet ondertekenen en indienen.4

Voor alle aangiften gelden de gewone regels voor het indienen van aangiften. Dit betekent dat ook de reguliere gevolgen gelden als een aangifte niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist wordt ingevuld.

Als u een particuliere zonnepaneelhouder bent mag u voor de verschuldigde btw gebruik maken van het jaarforfait genoemd in 2.6. U kunt uw inspecteur dan verzoeken om in de toekomst jaaraangiften toe te zenden. Deze ontvangt u pas met ingang van het kalenderjaar ná het jaar waarin u hierom heeft verzocht.

Voor rechtspersonen is het niet mogelijk om het jaarforfait toe te passen of jaaraangiften te doen.

2.3. Wat is voor particuliere zonnepaneelhouders de termijn voor het terugvragen van de btw op de kosten van de eerste aanschaf?

Om in aanmerking te komen voor btw-teruggaaf op de eerste aanschaf moet u als particuliere zonnepaneelhouder binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft, verzoeken om uitreiking van een aangifte. U doet dit door binnen deze termijn het formulier 'Opgaaf Zonnepaneelhouders' in te dienen bij de Belastingdienst (waarmee u zich ook aanmeldt als ondernemer en, indien gewenst, voor de KOR; zie ook 2.1.). De inspecteur reikt u vervolgens een aangifte uit voor het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen. In deze aangifte dient behalve het verzoek om teruggaaf van de aanschaf-btw ook de verschuldigde btw te worden aangeven (zie vraag 2.6.). De inspecteur beslist op uw verzoek om teruggaaf bij een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Als het verzoek om uitreiking van een aangifte na de hiervoor genoemde termijn van zes maanden wordt ingediend, wordt het als een verzoek om ambtshalve teruggaaf in behandeling genomen. Ambtshalve teruggaaf is mogelijk tot vijf jaar na afloop van het jaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Tegen de beslissing van de inspecteur op een verzoek om ambtshalve teruggaaf kunt u geen bezwaar maken.

De termijn voor het terugvragen van de btw staat los van de aanmeldtermijn voor de KOR. Voor de KOR geldt een aanmeldtermijn van minimaal vier weken voorafgaand aan het belastingtijdvak waarin de vrijstelling toepassing vindt.

2.4. Welk deel van de btw op de zonnepanelen krijg ik als particuliere zonnepaneelhouder terug?

Dat hangt af van de situatie:

2.4.1. Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (niet-geïntegreerde zonnepanelen).

U hebt op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen alléén om stroom op te wekken5, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). U kunt dan het hele btw-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige btw-bedrag terug, u moet namelijk ook btw voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt (zie ook vraag 2.6.). Die btw verlaagt het per saldo te ontvangen btw-bedrag in het tijdvak van de aanschaf.

2.4.2. Situatie B: zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen (geïntegreerde zonnepanelen).

U hebt op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking6 (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). U mag dan slechts een deel van de btw in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U hebt in dit geval geen recht op aftrek van de btw voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik van uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning waartoe de dakbedekking behoort. Daar staat tegenover dat u ook geen btw hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de btw aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De btw die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht (zie vraag 2.6.).

2.5. Waarover ben ik btw verschuldigd?

U moet btw voldoen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Die vergoeding is bij toepassing van de salderingsregeling het bedrag dat wordt verrekend met de vergoeding die u aan uw energieleverancier betaalt voor de bij hem afgenomen stroom (zie ook 2.1.2.). Als u méér invoedt op het net dan dat u afneemt en u ontvangt hiervoor een vergoeding van de energiemaatschappij, dan behoort dit bedrag ook tot de vergoeding waarover u btw verschuldigd bent. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt bent u ook nog btw verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze btw berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is de prijs (inclusief energiebelasting en ODE, maar exclusief btw) die u zou moeten betalen als u deze stroom zou hebben ingekocht bij het energiebedrijf.

Als u geïntegreerde zonnepanelen hebt moet u alleen btw berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

Particuliere zonnepaneelhouders kunnen gebruik maken van de forfaitaire bedragen, zoals in 2.6. beschreven.

2.6. Ik ben een particuliere zonnepaneelhouder. Hoe bereken ik de (aftrek van en de te betalen) btw in geval van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

2.6.1. Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (niet-geïntegreerde zonnepanelen).

In de btw-aangifte over het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen die aan u wordt uitgereikt nadat u zich hebt aangemeld bij de Belastingdienst, kunt u de voorbelasting in aftrek brengen en moet u de verschuldigde btw over de opgewekte stroom aangeven. Het saldobedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde btw te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan btw in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit niet altijd vast te stellen of uit te voeren. Om doelmatigheidsredenen kunt u het hierna genoemde forfait toepassen. In dat geval vermeldt u in uw aangifte als verschuldigde btw het voor u van toepassing zijnde forfait. De forfaits verschillen naar gelang het opwekvermogen van uw zonnepanelen en mogen niet naar tijdsgelang worden toegepast. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen btw in rekening aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar

Forfait

0 - 1000

€ 20

1001 - 2000

€ 40

2001 - 3000

€ 60

3001 - 4000

€ 80

4001 - 5000

€ 100

5001 - 6000

€ 120

6001 - 7000

€ 140

7001 - 8000

€ 160

8001 - 9000

€ 180

9001 - 10000

€ 200

Voorbeeld

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde btw

€ 60,-

Voorbelasting

€ 800,-

Terug te ontvangen btw

€ 740,-

Het hiervoor genoemde forfait kan alleen worden toegepast door een particuliere zonnepaneelhouder.

Als het opwekvermogen hoger is dan 10.000 Wp kan geen gebruik worden gemaakt van het forfait. Voor dat geval zie 2.5.

2.6.2. Situatie B: zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen (geïntegreerde zonnepanelen).

Op uw btw-aangifte moet u de verschuldigde btw aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldobedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt (zie 2.6.1.) dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor btw in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt (zie 2.6.1.) dat dit in de praktijk niet altijd is vast te stellen. Om doelmatigheidsredenen kunt u het hierna genoemde forfait toepassen. In dat geval vermeldt u in uw aangifte als verschuldigde btw het voor u van toepassing zijnde forfait. De forfaits verschillen naar gelang het opwekvermogen van uw zonnepanelen en mogen niet naar tijdsgelang worden toegepast. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen btw in rekening aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar

Forfait

0 - 1000

€ 5

1001 - 2000

€ 10

2001 - 3000

€ 20

3001 - 4000

€ 30

4001 - 5000

€ 40

5001 - 6000

€ 50

6001 - 7000

€ 60

7001 - 8000

€ 70

8001 - 9000

€ 80

9001 - 10000

€ 90

Voor de aftrek van de btw op de aanschaf is van belang dat deze zonnepanelen naast de functie van het opwekken van energie ook een functie van dakbedekking hebben. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met btw belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel (2/3 x 50%) van de btw die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.

Voorbeeld

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 deel van het btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde btw

€ 20,-

1/3 deel van de voorbelasting

€ 500,-

Terug te ontvangen btw

€ 480,-

Het hiervoor genoemde forfait kan alleen worden toegepast door een particuliere zonnepaneelhouder.

Als het opwekvermogen hoger is dan 10.000 Wp kan geen gebruik worden gemaakt van het forfait. Voor dat geval zie 2.5.

2.7. Ik ben een particuliere zonnepaneelhouder en heb al zonnepanelen maar wil zonnepanelen bijkopen. Kan ik de btw hierop terugvragen?

Twee situaties kunnen zich voordoen, waarvan de ene ziet op een eerste aanschaf in 2019 of eerder (zie 2.7.1.) en de andere op een eerste aanschaf in 2020 of een later jaar (zie 2.7.2.).

2.7.1. Ik heb zonnepanelen aangeschaft in 2019 of eerder en ik wil in 2020 of een later jaar weer zonnepanelen (bij)kopen.

U bent automatisch omgezet naar de KOR. Dit betekent toepassing van de vrijstelling zonder recht op aftrek. Omdat u automatisch bent omgezet naar de KOR, bent u niet gehouden aan de minimale termijn van drie jaar en kunt u de KOR op ieder moment opzeggen. Opzegging betekent wel dat u de eerstvolgende drie jaar vastzit aan btw-verplichtingen, waaronder periodieke aangifte en voldoening van btw over de opgewekte stroom. Deze gevolgen dient u derhalve goed af te wegen tegen het aftrekbelang van de nieuwe investering.

Als u de btw op de kosten van de zonnepanelen die u bijvoorbeeld in 2020 koopt in aftrek wilt brengen moet u de KOR tijdig opzeggen, dat wil zeggen uiterlijk vier weken vóór het begin van het kwartaal waarin u de zonnepanelen aanschaft. Te late afmelding leidt ertoe dat u niet alle btw op de kosten terug kunt krijgen. 7 Afmelden moet u doen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’. Vervolgens wordt aan u een aangifte uitgereikt. De btw over de aanschaf en installatiekosten van de nieuwe zonnepanelen kunt u dan in aftrek brengen op deze aangifte. Hierop moet u dan ook de verschuldigde btw over de opgewekte stroom vermelden, dus ingeval van een uitbreiding ook over de stroom die wordt geleverd met de eerder aangeschafte zonnepanelen. De Belastingdienst zal daarna periodiek kwartaalaangiften aan u uitreiken. Voor het indienen van de aangiften gelden de gewone regels. Dit betekent dat ook de reguliere gevolgen gelden als een aangifte niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist wordt ingevuld.

Voor de verschuldigde btw kunt u de hiervóór in 2.6. vermelde forfaitaire jaarbedragen gebruiken.

Goedkeuring

De goedkeuring zoals opgenomen in 2.2.3. is van overeenkomstige toepassing.

Als natuurlijke persoon kunt u per het eerstvolgende kalenderjaar de bevoegde inspecteur om een jaaraangifte vragen. Als u heeft verzocht om het indienen van jaaraangiften geeft u het forfait aan in iedere jaaraangifte.

Als u op enig moment ná de termijn van drie jaar de KOR weer wilt toepassen moet u zich daarvoor tijdig aanmelden via het formulier ‘Melding omzetbelasting KOR’.

2.7.2. Ik heb zonnepanelen aangeschaft in 2020 (of daarna) en ik wil in een later jaar weer zonnepanelen (bij)kopen.

Als u bij de aanschaf hebt gekozen voor toepassing van de KOR, moet u de KOR minimaal drie jaar toepassen, te rekenen vanaf het jaar volgend op het jaar van eerste aanschaf. Dat betekent dat u binnen die periode geen btw kunt terugvragen.

Na drie jaren kunt u de KOR opzeggen. De opzegging kan pas ingaan per het eerstvolgende kalenderkwartaal dat minimaal vier weken na ontvangst van de opzegging start. Opzegging moet u doen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’, waarna de Belastingdienst u voor tenminste drie jaren btw-aangiften zal uitreiken. In deze aangiften kunt u de btw terugvragen over investeringen in deze periode of eventuele herzienings-btw met betrekking tot eerdere aankopen. In de periodieke aangiften moet u de btw over de opgewekte stroom aangeven8, dus ingeval van een uitbreiding ook de stroom die wordt opgewekt met de eerder aangeschafte zonnepanelen. Ook in dit geval kunt u als natuurlijke persoon voor het tweede en derde jaar de bevoegde inspecteur om een jaaraangifte vragen. Deze ontvangt u pas met ingang van het kalenderjaar ná indiening van het verzoek tot jaaraangifte. Voor het indienen van de aangiften gelden de gewone regels. Dit betekent dat ook de reguliere gevolgen gelden als een aangifte niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist wordt ingevuld.

Als u particuliere zonnepaneelhouder bent kunt u voor de verschuldigde btw de hiervóór in 2.6. vermelde forfaitaire jaarbedragen gebruiken.

Goedkeuring

De goedkeuring zoals opgenomen in 2.2.3. is van overeenkomstige toepassing.

Als u heeft verzocht om het indienen van jaaraangiften geeft u het forfait aan in iedere jaaraangifte.

Als u bij het einde van de termijn van drie jaar (of later) de KOR weer wilt toepassen moet u daarvoor tijdig een verzoek indienen (uiterlijk vier weken vóór aanvang van het gewenste tijdvak). Dit doet u via het formulier ‘Melding omzetbelasting KOR’.

2.8. Ben ik btw verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

U bent geen btw verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

2.9. De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks)goederengemeenschap. Wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de btw?

In deze situatie zijn de eigenaren gezamenlijk ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de btw aanmelden.

2.10. Wat zijn de gevolgen wanneer ik andere activiteiten begin waarvoor ik btw-plichtig word naast de exploitatie van de zonnepanelen waarvoor ik de KOR toepas?

De KOR geldt in beginsel9 voor alle ondernemersactiviteiten van een natuurlijk of rechtspersoon. De andere activiteiten van eenzelfde natuurlijk of rechtspersoon delen dus in de KOR-vrijstelling, tenzij de omzetdrempel van € 20.000 wordt overschreden. Vanaf dat moment is de KOR niet langer van toepassing en bent u btw verschuldigd in verband met de exploitatie van de zonnepanelen en de andere ondernemersactiviteiten. Een vrijwillige beëindiging van de KOR is alleen mogelijk als u automatisch bent overgezet naar de nieuwe KOR (zie 2.2.2.) of als u de KOR minimaal 3 jaar hebt toegepast. In deze gevallen kunt u dit doen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’. Let wel op de opzegtermijn van minimaal 4 weken.

2.11. Wat zijn de gevolgen van de KOR voor rechtspersonen die zonnepanelen aanschaffen?

Ook rechtspersonen zijn btw verschuldigd over de opgewekte stroom conform de uitleg in 2.5. Het in 2.6. genoemde forfait kan niet worden toegepast door rechtspersonen. De btw op de aanschaf van zonnepanelen is aftrekbaar voor zover ze worden gebruikt voor belaste ondernemersprestaties, waaronder de levering van stroom aan de energiemaatschappij. Rechtspersonen die de zelf opgewekte stroom daarnaast gebruiken voor vrijgestelde of onbelaste activiteiten, zoals onderwijs of onbelast beheer van gemeenschappelijke ruimten door een vereniging van eigenaren, kunnen de voorbelasting op zonnepanelen niet in aftrek brengen voor zover toerekenbaar aan dit gebruik.

Rechtspersonen kunnen kiezen voor toepassing van de KOR zolang de belaste omzet onder € 20.000 blijft. In de hiervoor benoemde situaties dat een rechtspersoon al vrijgestelde of onbelaste activiteiten heeft en alleen in de heffing van btw zou worden betrokken vanwege zonnepanelen, biedt de KOR de mogelijkheid om buiten de btw-verplichtingen te blijven die samenhangen met de levering van stroom aan de energiemaatschappij.10

De KOR kan niet eerder ingaan dan in het eerste kwartaal dat begint minimaal vier weken ná de aanmelding. De KOR eindigt bij vrijwillige opzegging na minimaal drie jaar of op het moment van overschrijding van de omzetdrempel. De KOR-vrijstelling is dan niet meer van toepassing met ingang van de eerste dag van het kwartaal dat minimaal vier weken na de ontvangst van de opzegging begint.

Als een rechtspersoon kiest voor de KOR:

  • stuurt de rechtspersoon geen btw-facturen,

  • brengt de rechtspersoon geen btw in rekening,

  • kan de rechtspersoon voorbelasting niet in aftrek brengen, en

  • doet de rechtspersoon geen aangifte omzetbelasting.

Voor de herziening van een eventuele eerdere aftrek als gevolg van de toepassing van de KOR geldt de uitleg in 2.2.1., met dien verstande dat de daar genoemde grensbedragen alleen gelden als de ondernemer de aanschaf-btw volledig in aftrek heeft kunnen brengen. Voor het later (bij)kopen van zonnepanelen geldt 2.7.2., met uitzondering van het kunnen toepassen van het forfait, de goedkeuring en het kunnen verzoeken om jaaraangiften.

Als een rechtspersoon de KOR wil toepassen, moet deze zich hiervoor aanmelden via het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’ dat te vinden is op www.belastingdienst.nl. Als een rechtspersoon niet kiest voor toepassing van de KOR, ontvangt deze kwartaalaangiften omzetbelasting. Het is niet mogelijk om te verzoeken om jaaraangiften.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2020

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken


X Noot
1

De salderingsregeling wordt vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs afgebouwd.

X Noot
2

Zie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, nr. 18/00445 (ECLI:NL:GHARL:2019:3986); hiertegen is cassatie ingesteld.

X Noot
3

De oude KOR is de KOR zoals die gold tot 1 januari 2020.

X Noot
4

In deze situatie geldt als uitgangspunt dat u voor het overige geen btw verschuldigd bent dan wel btw in aftrek kunt brengen.

X Noot
5

In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht.

X Noot
6

Bijvoorbeeld dakpannen met zonnepaneelfunctie.

X Noot
7

Op www.belastingdienst.nl vindt u voorbeelden van berekeningen.

X Noot
8

Voor geïntegreerde zonnepanelen is dit beperkt tot de stroom die tegen vergoeding wordt ingevoed in het net.

X Noot
9

Zie artikel 25 van de Wet.

X Noot
10

Dit geldt overigens niet voor alle vrijgestelde handelingen; zie artikel 25, tweede lid, van de Wet voor vrijgestelde handelingen die meetellen voor de KOR-grens van € 20.000.

Naar boven