Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969); wijziging van het besluit van 25 november 2019, nr. 2019-187751, Staatscourant 2019-66223

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek

Besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 25 november 2019, nr. 2019-187751. De wijziging houdt in dat de termijn van de overgangsregelingen, die gelden voor zorglichamen en sociale werkbedrijven en die zijn opgenomen in onderdeel 7 van het besluit van 25 november 2019, nr. 2019-187751 (Stcrt. 2019, 66223), wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

ARTIKEL I

Het besluit van 25 november 2019, nr. 2019-187751 (Stcrt. 2019, 66223), wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan het slot van de eerste alinea van de cursieve tekst op bladzijde 1 wordt de volgende zin toegevoegd:

Het besluit is gewijzigd bij besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575.

Aan het slot van de cursieve tekst op bladzijde 1 wordt ‘.’ vervangen door ‘;’ en wordt de volgende zin toegevoegd:

  • in onderdeel 7, tweede, derde en vierde alinea is de datum van 31 december 2020 vervangen door ‘31 december 2021’.

Na de eerste alinea van onderdeel 1 wordt een nieuwe alinea ingevoegd, luidende:

Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575. De wijziging betreft een verlenging van de overgangsregelingen die gelden voor zorglichamen en sociale werkbedrijven, zoals deze zijn opgenomen in onderdeel 7.

B

In onderdeel 7, tweede, derde en vierde alinea wordt ‘31 december 2020’ telkens vervangen door ‘31 december 2021’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2020

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Naar boven