Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren

Logo Nunspeet

Vanaf dinsdag 1 december 2020 ligt in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis gedurende zes weken voor een ieder opnieuw ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.nunspeet.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01176-ow01).

 

Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren beoogt te voorzien in het planologisch regelen van de parkeernormen van de gemeente Nunspeet. Via het bestemmingsplan worden de in de Parkeernota van de gemeente Nunspeet (2014) opgenomen normen met betrekking tot de parkeerbehoefte voor auto- en fietsparkeren, het laden of lossen van goederen, en het realiseren van parkeervoorzieningen voor invaliden, in de diverse geldende bestemmingsplannen opgenomen.

 

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Zienswijze welke zijn ingediend tijdens de eerste terinzageligging blijven geldig. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via doorkiesnummer (0341) 25 99 11.

Naar boven