Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan FondsStaatscourant 2020, 62372Besluiten van algemene strekking

Deelregeling Residency

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Het stimuleren van de verdieping van de artistieke ontwikkeling en praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars in het buitenland of in een andere omgeving door een verblijf in een door het fonds aangewezen atelier in binnen- of buitenland, waardoor ook nieuwe (inter-)nationale contacten en markten worden verkend, opdat werk tot stand komt dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1. Een kunstenaar die een aanvraag doet voor een residency dient ofwel

  • ten minste drie jaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar; of

  • ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd en minimaal één jaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar. Als het een instituut voor beeldende kunst en vormgeving betreft, moet een beeldende kunst curriculum zijn gevolgd; of

  • één jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar en ingeschreven staan in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, dan wel een vergelijkbare buitenlandse organisatie.

 • 2. Een bemiddelaar die een aanvraag doet voor een residency dient ten minste één jaar professioneel werkzaam te zijn als bemiddelaar op het gebied van de beeldende kunsten of het cultureel erfgoed. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken of geïnitieerde projecten.

 • 3. Per aanvraagronde kan voor maximaal twee residencies een aanvraag worden ingediend.

 • 4. Aan de kunstenaar of bemiddelaar aan wie een residency als bedoeld in artikel 1 is toegekend in een atelier in het buitenland kan een bijdrage worden verleend voor een vervolg voor een periode van ten hoogste zes maanden in het desbetreffende land.

Artikel 3. Aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

 • (visueel) documentatiemateriaal,

 • een inhoudelijke toelichting op het werk,

 • een curriculum vitae,

 • een plan, waarin de aanvrager motiveert waarom hij in aanmerking wil komen voor deze specifieke residency,

 • een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe een passend publiek wordt betrokken.

Artikel 4. Beoordeling

 • 1. Het bestuur stelt selectierondes voor aanvragen voor residencies vast conform artikel 4, vierde lid van het Algemeen Reglement van het Mondriaan Fonds.

 • 2. Het bestuur stelt voorafgaand aan deze selectierondes vast hoeveel kunstenaars en bemiddelaars ten minste en ten hoogste kunnen worden voorgedragen voor een residency.

 • 3. Indien naar verwachting (een groot deel van) de aanvragers niet (zal) zullen voldoen aan de gestelde criteria, kan het bestuur de residency verzoeken zelf kunstenaars of bemiddelaars voor te dragen.

 • 4. Bij de advisering betrekt het bevoegd adviesorgaan in ieder geval in zijn oordeel of het artistieke functioneren van de kunstenaar of bemiddelaar van belang is of, bij een beginnend kunstenaar, naar verwachting van belang zal worden voor de hedendaagse beeldende kunsten of cultureel erfgoed in Nederland. Daarbij worden de onderstaande criteria in onderlinge samenhang gehanteerd:

  • de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de aanvrager opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan,

  • de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap; de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de aanvrager, de wijze waarop de aanvrager naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk weet te vinden en binden.

 • 5. Verder betrekt het bevoegd adviesorgaan de onderstaande aspecten in onderlinge samenhang in zijn beoordeling:

  • de plannen en de motivering met betrekking tot het verblijf in de residency,

  • het effect dat deelname aan het project kan hebben op het kunstenaarschap en/of de beroepspraktijk van de aanvrager, het presentatieplan op de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken,

  • eventueel overige in de toelichting bij het aanvraagformulier genoemde aspecten.

 • 6. Het oordeel over het artistieke functioneren en het plan dan wel de motivering bij een aanvraag zal zwaarder wegen, indien de aanvrager reeds eerder een bijdrage heeft ontvangen voor een residency.

 • 7. Bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in dit artikel hanteert het adviesorgaan de volgende procedure:

  • indien in de eerste stemronde geen enkel commissielid positief oordeelt over de in het vierde lid bedoelde artistieke functioneren, wordt een negatief advies uitgebracht,

  • in de tweede stemronde geven de afzonderlijke commissieleden een oordeel over de in het vierde lid genoemde criteria en de in het vijfde lid genoemde aspecten voor zover van toepassing. Indien in de tweede stemronde niet door de meerderheid een positief advies wordt uitgebracht, wordt een negatief advies uitgebracht,

  • in de laatste stemronde stelt het adviesorgaan aan de hand van de in het vierde lid genoemde criteria en de overige in het vijfde lid genoemde aspecten, voor zover van toepassing, in volgorde van prioriteit de voordracht samen.

Artikel 5. Overgangsbepaling

De Deelregeling Gastateliers wordt met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken. Op aanvragen die op grond van de Deelregeling Gastateliers voor 1 januari 2021 zijn ingediend, blijven die regeling en het Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2017 van toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Residency.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds, E. van der Lingen directeur-bestuurder