Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan FondsStaatscourant 2020, 62371Besluiten van algemene strekking

Deelregeling Kunstenaar Start

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Het stimuleren van de artistieke ontwikkeling en het cultureel ondernemerschap van startende, veelbelovende beeldend kunstenaars, zodat werk ontstaat dat een betekenisvolle bijdrage kan gaan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1. Een Startbijdrage kan worden verstrekt aan startende beeldend kunstenaars, die korter dan vier jaar voor het indienen van een aanvraag ten minste drie jaar een bachelor of 21 maanden een master hbo-opleiding aan een instituut voor beeldende kunsten hebben gevolgd en deze ten minste één jaar voorafgaand aan de aanvraag hebben verlaten en ten minste één jaar professioneel werkzaam zijn geweest als beeldend kunstenaar. Als het een instituut voor beeldende kunst en vormgeving betreft, moet een beeldende kunst curriculum zijn gevolgd. Ook kan een Startbijdrage worden verstrekt aan startende beeldend kunstenaars die minimaal één jaar en maximaal vier jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar en ingeschreven staan in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, dan wel een vergelijkbare buitenlandse organisatie.

 • 2. Indien de aanvrager van een Startbijdrage in de vier jaar na het verlaten van een bachelor opleiding aan een hbo-instituut een master opleiding heeft gevolgd, wordt de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode van vier jaar vermeerderd met het aantal maanden dat deze opleiding aan de tweede fase/master heeft geduurd.

 • 3. Het in het tweede lid van dit artikel gestelde geldt niet voor die instellingen waarvoor een projectinvestering kan worden aangevraagd die door het Mondriaan Fonds verstrekt kan worden.

 • 4. Een Startbijdrage kan slechts worden verstrekt voor zover het belastbaar inkomen van de aanvrager in het kalenderjaar of de kalenderjaren waarin de periode valt waarover de financiële bijdrage zich uitstrekt naar verwachting lager zal zijn dan een door het bestuur voor het betreffende jaar vast te stellen bedrag.

 • 5. Een Startbijdrage wordt aan dezelfde kunstenaar voor ten hoogste 12 maanden verstrekt.

Artikel 3. Aanvraag

Naast het bepaalde in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarbij dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

 • visueel documentatiemateriaal,

 • een inhoudelijke toelichting op het werk,

 • een curriculum vitae,

 • een werkplan, met een presentatieplan.

Artikel 4. Beoordeling

 • 1. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een Startbijdrage beoordeelt het bevoegd adviesorgaan op basis van het door de aanvrager ingeleverde documentatiemateriaal en de overige informatie of het artistieke functioneren van de aanvrager naar verwachting van belang zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Daarbij worden de onderstaande criteria in onderlinge samenhang gehanteerd:

  • a. de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de aanvrager opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan,

  • b. de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap; de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de aanvrager, de manier waarop de aanvrager naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk wil vinden en binden.

 • 2. Indien het bevoegd adviesorgaan het in het eerste lid van dit artikel bedoelde functioneren van de aanvrager niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 3. Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde prestaties van de aanvrager wel van voldoende belang acht, beoordeelt het de kwaliteit van het presentatieplan op de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en het werkplan.

 • 4. Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste en derde lid genoemde aspecten in onderlinge samenhang positief beoordeelt, brengt het een positief advies uit.

 • 5. Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 5. Mentoringtraject

 • 1. Om de effectiviteit van de Startbijdrage te vergroten, wordt de mogelijkheid geboden gemotiveerde talentvolle startende beeldend kunstenaars die een Startbijdrage hebben ontvangen te koppelen aan de expertise van ervaren beeldend kunstenaars, curatoren en andere bemiddelaars. Door deze koppeling worden de artistiek inhoudelijke ontwikkeling en het cultureel ondernemerschap van talentvolle beginnende kunstenaars gestimuleerd.

 • 2. Van het Mentoringtraject kan gebruik gemaakt worden binnen 24 maanden na toekenning van een Startbijdrage.

 • 3. Voor deelname aan het traject wordt een eigen bijdrage van de kunstenaar gevraagd. In de toelichting bij het aanvraagformulier is de hoogte van de eigen bijdrage genoemd.

Artikel 6. Overgangsbepaling

De Deelregeling Werkbijdrage Jong Talent 2017 wordt met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken. Op aanvragen die op grond van de Deelregeling Werkbijdrage Jong Talent 2017 voor 1 januari 2021 zijn ingediend, blijven die regeling en het Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2017 van toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Kunstenaar Start

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds, E. van der Lingen directeur-bestuurder