Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 62252Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 1-B, C, F en G te Slenaken

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een aangepast ontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor het wijzigen van het gebruik van gronden, gelegen aan de Dorpsstraat 1-B, C, F en G te Slenaken, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie H, nummers 353, 354, 355, 360, 361 en 362. Het bestemmingsplan is op 9 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Uit onafhankelijk juridisch advies is gebleken dat de in de plantoelichting opgenomen tekst over openbaar karakter in strijd is met gemaakte afspraken. Deze strijdigheid wordt gecorrigeerd door het bestemmingsplan op dit onderdeel opnieuw vast te stellen.

Ter inzage

Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan "Dorpsstraat 1-B, C, F en G te Slenaken" en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 december 2020 tot en met 16 januari 2021 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via: -Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum. -De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (onderwerpen / bestemmingsplannen / overzicht-bestemmingsplannen). -www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.bpheesdael-ON02)

Zienswijzen

Tijdens de ter inzage legging van het plan kan een ieder een zienswijze ten aanzien van de ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, maar bij voorkeur schriftelijk. Een schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan de Gemeenteraad, postbus 56, 6270 AB Gulpen. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen door contact op te nemen met afdeling Publieksdiensten via tel. 14043. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.