Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2020, 62188Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Kerkweg-Oost 222

Logo Waddinxveen

De gemeenteraad heeft op 11 november 2020 het bestemmingsplan ‘Kerkweg-Oost 222’ vastgesteld.

Dit bestemmingsplan biedt het juridisch- planologisch kader om 4 twee-onder-één-kapwoningen te bouwen. De woningen worden uitgevoerd als twee bouweenheden om qua uitstraling aan te sluiten bij de naastgelegen villa’s aan de Kerkweg-Oost. Ook qua goot-en nokhoogte wordt aansluiting gezocht bij de naastgelegen woning aan de Kerkweg-oost 220. De toegang tot de 4 woningen is via de Oranjelaan aan de achterzijde. Hierdoor is een extra uitrit aan de Kerkweg-Oost niet nodig. Er wordt geparkeerd op eigen terrein. Voor de hoekwoning aan de Kerkweg-Oost – Oranjelaan is het niet mogelijk om aan de gewenste waarde voor wegverkeerslawaai te voldoen. Daarom is voor deze woning een hogere waarde verleend. Het besluit hogere waarden Geluidshinder ligt gelijktijdig ter inzage. De publicatie hiervan wordt separaat gedaan.

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 2 juni 2020 tot en met 12 augustus 2020. Er zijn geen vooroverlegreacties ontvangen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke, beleidsmatige en digitale eisen.

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf liggen met ingang van 26 november 2020 gedurende zes weken (tot en met 6 januari 2021) ter inzage. De stukken kunt u raadplegen via de volgende link naar de gemeentelijk website: www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen. U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPKerkwegOost222-0401).

Hogere Waarden procedure

Gelijktijdig met dit bestemmingsplan ligt het besluit hogere waarden voor de hoekwoning Kerkweg-Oost - Oranjelaan ter inzage. In die publicatie is aangegeven op welke wijze u beroep en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet in staat zijn geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Het beroepschrift dient in tweevoud gezonden te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.