Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2020, 62177Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Parapluplan biomassa-installaties

Logo Waddinxveen

De gemeenteraad heeft op 14 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Parapluplan Biomassa-installaties’ vastgesteld. De aanleiding voor het bestemmingsplan ‘Parapluplan Biomassa-installaties’ is om meer planologische sturing te hebben op de plek en het aantal biomassacentrales.

Met dit bestemmingsplan wordt een regeling toegevoegd aan de bestaande bestemmingsplannen in heel Waddinxveen. Die regeling verbiedt alle biomassacentrales met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kWh of meer. Daarnaast is het niet mogelijk om een biomassa-installatie te bouwen/gebruiken die geheel of gedeeltelijk is gericht op levering van warmte of elektriciteit aan derden. De regeling gaat alleen over de oprichting van nieuwe biomassa-installaties. Bestaande en vergunde installaties worden niet door het Parapluplan verboden.

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019. Er zijn geen reacties ontvangen van vooroverlegpartners. Er zijn 8 zienswijzen ingediend door: de 3 vergunninghouders van de biomassa-installaties, het wijkplatform Zuidplas/Triangel en 4 bewoners van Waddinxveen.

Op 19 februari 2020 is door de raad een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ aangenomen over biomassa om de ondergrens van de toe te laten biomassa-installaties verder aan te scherpen. Er zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht in het plan naar aanleiding van de motie. Een samenvatting van de reacties, de beantwoording en de ambtshalve wijzigingen zijn te raadplegen in de ‘Nota zienswijzen Parapluplan biomassa-installaties’.

Lijst van wijzigingen

Regels:

 • -

  de begripsbepaling van ‘bestaande gebruik’ (artikel 1.4) is aangepast zodat vergunde/aangevraagde biomassa-installaties niet onmogelijk gemaakt worden;

 • -

  artikel 2 is aangevuld om de vergunde/aangevraagde biomassa-installaties niet onmogelijk te maken;

 • -

  er is in artikel 3 een specifieke regeling opgenomen voor de vergunde/aangevraagde biomassa-installaties.

Naar aanleiding van een motie van de Raad:

 • -

  de afwijkingsmogelijkheid voor biomassa-installaties tussen 130 kWh en 1 MW is geschrapt.

Verbeelding:

 • -

  Op de plankaart zijn voor de aangevraagde en vergunde biomassa-installaties (2 aan de Zesde Tochtweg en 1 aan de Tweede Bloksweg) gebiedsaanduidingen opgenomen. Dit houdt in dat voor deze 3 gebieden een specifieke regeling is getroffen.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

 • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingediend, òf;

 • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 6 januari 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 7 januari 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 7 januari 2021, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.