Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2020, 62173Overig

Bekendmaking indieningstermijn aanvragen Verdeling op afroep 700 MHz installaties ter zee, Agentschap Telecom

20 november 2020

AT-EZK/8122896

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Voor de procedure Verdeling op afroep van de 700 MHz-vergunningen op installaties ter zee heb ik een aanvraag ontvangen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Regeling verdeling op afroep.

Met deze bekendmaking over de ontvangst van een aanvraag voor een vergunning in de 700 MHz-band op installaties ter zee, vangt de indieningstermijn van zes weken aan voor overige aanvragen voor het gebruik van dezelfde frequentieband. Partijen die ook (een) vergunning(en) willen verwerven in deze 700 MHz-band op installaties ter zee dienen binnen zes weken na de publicatie van deze bekendmaking een aanvraag hiervoor in te dienen via het daartoe strekkende aanvraagformulier dat op de website van Agentschap Telecom staat vermeld.

De voorschriften en beperkingen die aan de vergunningen voor het gebruik van deze frequentieband worden verbonden, zijn opgenomen in bijlagen 1, 2 en 3 van deze Bekendmaking.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.J. Tjoelker Wnd. Hoofd Netwerken Agentschap Telecom

ONDERWERP: BIJLAGE 1 ONTWERP VERGUNNING VOOR HET GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE IN DE BAND 703-733 MHZ EN 758-788 MHZ TEN BEHOEVE VAN HET AANBIEDEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEDIENSTEN OP INSTALLATIES TER ZEE

Plaats: Groningen

Datum: 20 november 2020

Nummer: AT-EZK/[dossiernummer] – VOA 1

Gepaard 703 MHz – 713 MHz met 758 MHz – 768 MHz

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelezen de aanvraag van [naam];

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en op artikel 15, 16 en 17 van het Frequentiebesluit 2013;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power): het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

 • b. maximale gemiddelde e.i.r.p.: maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

 • c. multilaterale overeenkomst: overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”1;

 • d. coördinatieovereenkomst: overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703 – 733 MHz/758 – 788 MHz” 2;

 • e. gepaarde frequentieruimte: frequentieruimte met een omvang van 2 x 10 MHz waartussen een afstand is van 55 MHz;

 • f. aaneengesloten blok frequentieruimte: aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703 – 733 MHz gepaard met 758 – 788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan [naam], ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer [inschrijfnummer], hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 703 MHz – 713 MHz gepaard met 758 MHz – 768 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt uitsluitend voor gebruik van frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt binnen een jaar na het in werking treden van de vergunning een elektronische communicatiedienst aan en blijft deze aanbieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2. Deze vergunning heeft een secundaire status. De vergunninghouder mag geen storing veroorzaken op nationaal en internationaal primair gebruik van frequentieruimte en accepteert storing van nationaal en internationaal primair gebruik van frequentieruimte.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “Frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz – 733 MHz gepaard met 758 MHz- 788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470-694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende band wordt gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst. Onder HCM overeenkomst wordt de overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”3 verstaan;

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Slotbepaling

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van [datum vergunningverlening] en geldt tot en met 31 december 2040.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.J. Tjoelker Wnd. Hoofd Netwerken Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij vergunning d.d. [datum] verleend aan [naam]

Datum: [datum]

Onze referentie: AT-EZK/[dossiernummer] – VOA 1

Gepaard 703 MHz – 713 MHz met 758 MHz – 768 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 758 MHz – 768 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 758 MHz – 768 MHz de laagste 10 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 748 MHz tot 753 MHz: 18 dBm/5 MHz,

   • van 753 MHz tot 758 MHz: 22 dBm/5 MHz,

   • van 758 MHz tot 768 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 758 MHz – 768 MHz de hoogste 10 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 758 MHz tot 768 MHz: 64 dBm/5 MHz,

   • van 768 MHz tot 773 MHz: 22 dBm/5 MHz,

   • van 773 MHz tot 778 MHz: 18 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel,4

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel,

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel,

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne,

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne,

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.

ONDERWERP: BIJLAGE 2 ONTWERP VERGUNNING VOOR HET GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE IN DE BAND 703-733 MHZ EN 758-788 MHZ TEN BEHOEVE VAN HET AANBIEDEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEDIENSTEN OP INSTALLATIES TER ZEE

Plaats: Groningen

Datum: 20 november 2020

Nummer: AT-EZK/[dossiernummer] – VOA 2

Gepaard 713 MHz – 723 MHz met 768 MHz – 778 MHz

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelezen de aanvraag van [naam];

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en op artikel 15, 16 en 17 van het Frequentiebesluit 2013;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power): het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

 • b. maximale gemiddelde e.i.r.p.: maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

 • c. multilaterale overeenkomst: overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”5;

 • d. coördinatieovereenkomst: overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703 – 733 MHz/758-788 MHz” 6;

 • e. gepaarde frequentieruimte: frequentieruimte met een omvang van 2 x 10 MHz waartussen een afstand is van 55 MHz;

 • f. aaneengesloten blok frequentieruimte: aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703 – 733 MHz gepaard met 758 – 788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan [naam], ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer [inschrijfnummer], hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 713 MHz – 723 MHz gepaard met 768 MHz – 778 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt uitsluitend voor gebruik van frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt binnen een jaar na het in werking treden van de vergunning een elektronische communicatiedienst aan en blijft deze aanbieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2. Deze vergunning heeft een secundaire status. De vergunninghouder mag geen storing veroorzaken op nationaal en internationaal primair gebruik van frequentieruimte en accepteert storing van nationaal en internationaal primair gebruik van frequentieruimte.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “Frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz – 733 MHz gepaard met 758 MHz- 788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470-694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende band wordt gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst. Onder HCM overeenkomst wordt de overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”7 verstaan;

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Slotbepaling

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van [datum vergunningverlening] en geldt tot en met 31 december 2040.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.J. Tjoelker Wnd. Hoofd Netwerken Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij: vergunning d.d. [datum] verleend aan [naam]

Datum: [datum]

Onze referentie: AT-EZK/[dossiernummer] – VOA 2

Gepaard 713 MHz – 723 MHz met 768 MHz – 778 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 768 MHz – 778 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 768 MHz – 778 MHz de laagste 10 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 758 MHz tot 763 MHz: 18 dBm/5 MHz,

   • van 763 MHz tot 768 MHz: 22 dBm/5 MHz,

   • van 768 MHz tot 778 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 768 MHz – 778 MHz de hoogste 10 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 768 MHz tot 778 MHz: 64 dBm/5 MHz,

   • van 778 MHz tot 783 MHz: 22 dBm/5 MHz,

   • van 783 MHz tot 788 MHz: 18 dBm/5 MHz.

  • c. indien de frequentieband 768 MHz – 778 MHz niet de laagste of de hoogste 10 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan geldt een waarde 64 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel,8

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel,

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel,

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne,

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne,

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.

ONDERWERP: BIJLAGE 3 ONTWERP VERGUNNING VOOR HET GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE IN DE BAND 703-733 MHZ EN 758-788 MHZ TEN BEHOEVE VAN HET AANBIEDEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEDIENSTEN OP INSTALLATIES TER ZEE

Plaats: Groningen

Datum: 20 november 2020

Nummer: AT-EZK/[dossiernummer] – VOA 3

Gepaard 723 MHz – 733 MHz met 778 MHz – 788 MHz

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelezen de aanvraag van [naam];

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en op artikel 15, 16 en 17 van het Frequentiebesluit 2013;

BESLUIT:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power): het uitgestraalde vermogen in de hoofdstraalrichting ten opzichte van een isotrope straler;

 • b. maximale gemiddelde e.i.r.p.: maximum van de gemiddelde e.i.r.p. van de signalen in de gespecificeerde bandbreedte;

 • c. multilaterale overeenkomst: overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland concerning the approval of arrangements between operators of mobile radio communication networks”9;

 • d. coördinatieovereenkomst: overeenkomst, getiteld “Agreement between the Telecommunications Administrations of Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland on frequency planning and frequency coordination at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the frequency band 703 – 733 MHz/758-788 MHz” 10;

 • e. gepaarde frequentieruimte: frequentieruimte met een omvang van 2 x 10 MHz waartussen een afstand is van 55 MHz;

 • f. aaneengesloten blok frequentieruimte: aaneengesloten gepaarde frequentieruimte in de band 703 – 733 MHz gepaard met 758 – 788 MHz waarvoor vergunningen zijn verleend aan de in artikel 2 genoemde vergunninghouder.

§ 2 Verlening

Artikel 2

 • 1. Aan [naam], ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer [inschrijfnummer], hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 723 MHz – 733 MHz gepaard met 778 MHz – 788 MHz ten behoeve van terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden aangeboden.

 • 2. Deze vergunning geldt uitsluitend voor gebruik van frequentieruimte op en met betrekking tot installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee.

 • 3. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.

§ 3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3

 • 1. De vergunninghouder biedt binnen een jaar na het in werking treden van de vergunning een elektronische communicatiedienst aan en blijft deze aanbieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2. Deze vergunning heeft een secundaire status. De vergunninghouder mag geen storing veroorzaken op nationaal en internationaal primair gebruik van frequentieruimte en accepteert storing van nationaal en internationaal primair gebruik van frequentieruimte.

Artikel 4

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in de bijlage opgenomen frequentietechnische voorwaarden (zie bijlage “Frequentietechnische voorwaarden”).

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing voor zover:

  • a. de vergunninghouder een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met één of meer andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 703 MHz – 733 MHz gepaard met 758 MHz- 788 MHz omtrent de frequentietechnische gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de vergunninghouder het geval zou zijn, en

  • b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de overeenkomst(en), wordt voorkomen.

 • 3. Het gebruik van de frequentieruimte vindt zodanig plaats dat er passende bescherming wordt geboden aan systemen in de aangrenzende 470-694 MHz-band, voor zover ze een primaire status hebben, mits deze aangrenzende band wordt gebruikt overeenkomstig de geldende vergunningvoorschriften of verdragen.

 • 4. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de maximale veldsterktes vanaf de landsgrens met Duitsland en België, zoals vermeld in de geldende coördinatieovereenkomst niet worden overschreden.

 • 5. De veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst. Onder HCM overeenkomst wordt de overeenkomst, getiteld “Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29,7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service”11 verstaan;

 • 6. De vergunninghouder mag afwijken van het vierde lid voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in de geldende multilaterale overeenkomst.

Artikel 5

De vergunninghouder veroorzaakt:

 • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radio of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

 • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

§ 4 Slotbepaling

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van [datum vergunningverlening] en geldt tot en met 31 december 2040.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.J. Tjoelker Wnd. Hoofd Netwerken Agentschap Telecom

BIJLAGE FREQUENTIETECHNISCHE VOORWAARDEN

Bijlage horend bij vergunning d.d. [datum] verleend aan [naam]

Datum: [datum]

Onze referentie: AT-EZK/[dossiernummer] – VOA 3

Gepaard 723 MHz – 733 MHz met 778 MHz – 788 MHz

De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4, eerste lid zijn:

 • 1. De zendsignalen van de basisstations gebruiken de frequentieband 778 MHz – 788 MHz. Voor de zendsignalen van basisstations gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden van het zendsignaal per antenne:

  • a. indien de frequentieband 778 MHz – 788 MHz de laagste 10 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 768 MHz tot 773 MHz: 18 dBm/5 MHz,

   • van 773 MHz tot 778 MHz: 22 dBm/5 MHz,

   • van 778 MHz tot 788 MHz: 64 dBm/5 MHz.

  • b. indien de frequentieband 778 MHz – 788 MHz de hoogste 10 MHz is van een aaneengesloten blok frequentieruimte dan gelden de volgende waarden:

   • van 778 MHz tot 788 MHz: 64 dBm/5 MHz,

   • van 788 MHz tot 791 MHz: 11 dBm/200 kHz,

   • van 791 MHz tot 796 MHz: 19 dBm/5 MHz,

   • van 796 MHz tot 801 MHz: 17 dBm/5 MHz.

 • 2. Voor frequentieruimte waarvoor aan de vergunninghouder geen vergunning is verleend en waarop het gestelde onder 1 niet van toepassing is, gelden de volgende maximale gemiddelde e.i.r.p. waarden voor ongewenste uitstraling van de zendsignalen van de basisstations op frequenties:

  • lager dan 694 MHz geldt: -23 dBm/8 MHz per cel,12

  • van 694 MHz tot 698 MHz geldt: -32 dBm/1 MHz per cel,

  • van 698 MHz tot 736 MHz geldt: -50 dBm/5 MHz per cel,

  • van 736 MHz tot 748 MHz geldt: -4 dBm/5 MHz per antenne,

  • van 748 MHz tot 821 MHz geldt: 16 dBm/5 MHz per antenne,

  • van 832 MHz tot 862 MHz geldt: -49 dBm/5 MHz per cel.


X Noot
1

De multilaterale overeenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
2

De coördinatieovereenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
3

De HCM overeenkomst is te raadplegen via de website van HCM, zie www.hcm-agreement.eu

X Noot
4

In multi-sector betekent “cel” één van de sectoren

X Noot
5

De multilaterale overeenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
6

De coördinatieovereenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
7

De HCM overeenkomst is te raadplegen via de website van HCM, zie www.hcm-agreement.eu

X Noot
8

In multi-sector betekent “cel” één van de sectoren

X Noot
9

De multilaterale overeenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
10

De coördinatieovereenkomst is te raadplegen via www.agentschaptelecom.nl

X Noot
11

De HCM overeenkomst is te raadplegen via de website van HCM, zie www.hcm-agreement.eu

X Noot
12

In multi-sector betekent “cel” één van de sectoren