Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 november 2020, nr. MINBUZA-2020,6138-14, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging OKP 2018-2022 en vaststelling subsidieplafonds vierde kwartaal 2020)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening in het kader van het OKP 2018-2022 geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 voor subsidieverstrekking voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen, het aanbieden van trainingen en het verstrekken van institutionele samenwerkingsprojecten een subsidieplafond van € 18.227.375,–. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende soorten subsidies:

 • a. subsidies voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen voor de volgende soorten opleidingen:

  • 1. Short Courses: € 4.127.375,–, waarvan (i) € 453.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Nigeria of Niger, (ii) € 100.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in Tunesië, en (iii) € 250.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in Somalië, Soedan, Zuid-Soedan, voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven neergelegd in de beleidsregels voor het OKP 2018-2022.

   Hierbij geldt dat bij de verdeling van de beschikbare middelen, uitgezonderd de middelen bedoeld bij (i), (ii) en (iii), aanvragen gericht op het verstrekken van beurzen voor opleidingen gericht op het thema Sexual and reproductive health and rights en/of Security and the rule of law als eerste in aanmerking komen voor subsidie, mits zij voldoen aan de maatstaven neergelegd in de beleidsregels voor het OKP 2018-2022.

   Indien middelen resteren van de middelen bedoeld bij (i), komen deze beschikbaar voor subsidieverstrekking voor aanvragen gericht op het verstrekken van beurzen voor activiteiten anders dan bedoeld bij (ii) of (iii).

  • 2. Masters: € 0,–.

 • b. subsidies voor activiteiten gericht op het aanbieden van de volgende soorten trainingen:

  • 1. Opfriscursussen: € 0,–;

  • 2. Tailor-made trainingen: € 2.900.000,–;

  • 3. Tailor-Made trainingen Plus: € 8.300.000,–, welk bedrag is verdeeld over elf openstellingen:

   • 1. één openstelling van € 300.000;

   • 2. één openstelling van € 2.500.000;

   • 3. twee openstellingen van € 1.200.000;

   • 4. één openstelling van € 700.000;

   • 5. zes openstellingen van € 400.000.

 • c. subsidies voor activiteiten gericht op institutionele samenwerkingsprojecten: € 2.900.000,–, welk bedrag is verdeeld over twee openstellingen:

  • 1. één openstelling van € 1.000.000,–.

  • 2. één openstelling van € 1.900.000,–

Artikel 2

De landenlijst in de Annex bij de bijlage bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018-2022)1 wordt vervangen door de volgende landenlijst:

Annex Landenlijst Orange Knowledge Programme (OKP)

#

Categorie A

Categorie B

Bangladesh

Afghanistan

Benin

Burkina Faso

Burundi

DR Congo

Colombia

Guinea

Egypte

Guatemala

Ethiopië

Jemen

Ghana

Libanon

Indonesië1

Liberia

Irak

Niger

Jordanië

Nigeria

Kenia

Senegal

Mali

Sierra Leone

Mozambique

Soedan

Myanmar

Somalië

Oeganda

Suriname

Palestijnse Gebieden

Zuid Soedan

Rwanda

Zambia

Tanzania

Tunesië

Vietnam

Zuid-Afrika

X Noot
1

Met uitzondering van activiteiten gericht op verstrekking van individuele beurzen

Artikel 3

Voor de openstellingen genoemd in artikel 1, onder b en onder c, worden op www.nuffic.nl nadere beleidsregels bekend gemaakt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat het van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn gedaan en subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, K. van der Heijden

Naar boven