Provincie Zeeland – Kennisgeving beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage voor wijzigen van de inrichting Frankrijkweg ongenummerd in Nieuwdorp

Logo Zeeland

Wet milieubeheer

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 1 september 2020 een verzoek ontvangen van Verbrugge Scaldia Terminals Noord B.V. i/o om te beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor het wijzigen van de inrichting aan de Frankrijkweg ongenummerd, 4455 TR Nieuwdorp (gemeente Borsele). Verbrugge Scaldia Terminals (VST) is voornemens het huidige bedrijfsterrein op te splitsen in drie delen, waarbij het voorliggend voornemen betrekking heeft op het meest noordelijke deel: VST-Noord. Hier zullen de huidige en vergunde werkzaamheden worden voortgezet in termen van op- en overslag van goederen en offshore activiteiten en worden uitgebreid met het innemen, demonteren en scheiden en verwerken van offshore en onshore installaties en objecten, het accepteren, opslaan en verwerken van metaalafval (schroot) en andere bijbehorende afvalstromen, zoals ferro- en non-ferrometalen, oliehoudende draaisels, kabelrestanten en oliedrukkabels, accu’s, en afval van elektrische en elektronische apparatuur met een maximale verwerkingscapaciteit van circa 104.000 ton per jaar, of circa 285 ton per dag, en een opslagcapaciteit van circa 37.000 ton afvalstoffen.

Voor deze activiteit moet een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden aangevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten. De activiteit valt onder de categorieën D 18.1 en 18.8 van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten moeten beoordelen of ten behoeve van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvragen om een omgevingsvergunning niet noodzakelijk is.

 

Inzage

U kunt de aanmeldingsnotitie en het besluit van 26 november 2020 en met 6 januari 2021 op werkdagen op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, na telefonische afspraak 14 0113;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

 

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit en deze procedure kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer: 010 – 246 80 00 of per email: info@dcmr.nl onder vermelding van zaaknummer: 9999190900

 

Naar boven