ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN MER ‘HERINRICHTING UITERWAARDEN DEMEN-DIEDEN - 2020’, OSS

Logo Oss

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting uiterwaarden Demen-Dieden - 2020’ en het bijbehorende MER. Hieronder staat waarover het ontwerpbestemmingsplan en het MER gaan. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

Wat is een milieueffectrapport?

Een milieueffectrapport (MER) brengt de milieugevolgen van een plan en/of project in beeld voordat de gemeente daar een besluit over neemt. Iedereen kan hierop op reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting uiterwaarden Demen-Dieden - 2020’ over?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting uiterwaarden Demen-Dieden - 2020’ gaat over het initiatief van Natuurmonumenten voor het natuurontwikkelingsproject Demen-Dieden, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het plan bestaat uit het verlagen van de uiterwaarden en het graven van nevengeulen waardoor natuur zich kan ontwikkelen en de waterveiligheid wordt vergroot. De grondstoffen (keramische klei) die bij de natuurontwikkeling vrijkomen, worden afgezet op de markt ten behoeve van de baksteen- en dakpanindustrie. Deze delfstofwinning is daarbij ook één van de motoren achter het plan.

Waar gaat het milieueffectrapport (MER) over?

In het MER worden de effecten van het plan op diverse milieuthema’s beschouwd. Dit is gedaan door het voorkeursontwerp te vergelijken met de referentiesituatie. Dat is de huidige inrichting van de uiterwaard plus de autonome ontwikkeling. Het MER beschouwt de effecten voor zowel de uitvoeringsfase als voor het eindresultaat.

Het MER beschrijft hoe de onderzoeksfase is uitgevoerd en met welke randvoorwaarden het ontwerpproces is doorlopen. Hierin is een optimum gezocht tussen versterking van natuur, effecten op de rivier en waterstanden en kleiwinning. Vanuit de basisvariant zijn 3 onderzoeksvarianten beschreven en getoetst. Met deze varianten is geoptimaliseerd tot een voorkeursalternatief (VKA). Na toetsing van het VKA op kritische aspecten geotechniek en geohydrologie is het VKA geoptimaliseerd voor rivierkunde (dwarsstroming).

In mei 2020 is het MER aangevuld naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie MER. De aanvulling is opgenomen bij het MER.

We hebben een gecombineerd plan- en project-MER gemaakt. Dit betekent dat het MER zowel ter onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan als de ontwerp-ontgrondingsvergunning dient.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het MER bekijken

U kunt van donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021 de volgende stukken bekijken:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan

 • 2.

  andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting

 • 3.

  de Milieueffectrapportage (MER), bijlage bij het bestemmingsplan

U kunt deze stukken bekijken:

 • 1.

  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • 2.

  (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPuiterwrdddndmn-ON01

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het MER

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het MER. Uw reactie noemen we een zienswijze.

U kunt reageren van donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met de heer M. ter Avest of mevrouw E. Broeksteeg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan:

De gemeenteraad van Oss

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 BA OSS

Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting uiterwaarden Demen-Dieden - 2020’ en het MER gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

U mag uw zienswijze op verduidelijken bij een hoorcommissie. Dit hoeft niet. De hoorcommissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad. U mag geen nieuwe punten inbrengen.

Wilt u uw zienswijze verduidelijken? Geef dit dan duidelijk aan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan en het MER.

De gemeenteraad stelt in het eerste kwartaal van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer M. ter Avest of mevrouw E. Broeksteeg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

Naar boven