Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 6139VergunningenOntwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 

Adres: Zuidlangeweg 3 Oudemolen

Omschrijving project: Het legaliseren van een aanlegsteiger en het gebruik ten behoeve van diverse nevenactiviteiten

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.