Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2020, 61311VerkeersbesluitenVerzamelverkeersbesluit Openbare Laadinfrastructuur gemeente Groningen (deel 6)

Logo Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer. De politie heeft ingestemd met de hieronder beschreven verkeersmaatregelen.

Motivering

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Dit is verwoord in de ‘Visie Openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025’. In de visie is het beleid voor laadpalen opgenomen. Uitgangspunt is dat er steeds een voldoende dekkend netwerk van elektrische oplaadpunten is om het elektrisch rijden te stimuleren. In de Visie Openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025 is tevens besloten om het proces van aanvraag tot realisatie te versnellen door te werken met een verzamelverkeersbesluit.

Met dit besluit worden op onderstaande locaties parkeervakken gereserveerd als oplaadlocatie.

De laadpaal wordt pas geplaatst op het moment dat er vraag komt uit de buurt. Daarnaast kan de gemeente Groningen ook strategisch palen plaatsen om een dekkend netwerk van laadinfrastructuur te creëren.

De criteria voor het plaatsen van een laadpaal zijn opgenomen in de ‘Plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur’ die te vinden is op de website van de gemeente Groningen. Op basis van deze plaatsingsleidraad zijn de onderstaande locaties geschikt bevonden voor de plaatsing van een laadpaal en het laden van een elektrisch voertuig.

Een laadpaal wordt voor of naast twee openbare parkeerplekken geplaatst en heeft twee oplaadpunten. Om de effectiviteit van de laadpalen te waarborgen, worden de twee bijbehorende parkeervakken aangewezen als parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen. De parkeervakken blijven openbaar, maar mogen alleen gebruikt worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

Gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt de maatregel tot:

 • -

  Lid 1 sub c: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  Lid 2 sub b: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • -

  Lid 3 sub a: het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde motivering:

 • -

  De parkeerruimte bij onderstaande locaties aan te wijzen als parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen middels plaatsing van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met daarop de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ alsmede pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeervakken per laadpaal van toepassing is;

Het besluit wordt genomen voor de volgende locaties:

Haren

Adressen:

ID Laadpaal, Aantal laadpalen, Straat, nummer, postcode, x en y coördinaten.

Locatieoverzicht:

Glimmen, Onnen en Noordlaren

Adressen:

Locatieoverzicht:

Ten Boer

Adressen:

Locatieoverzicht:

Noorddijk

Adressen:

Locatieoverzicht:

Groningen Centrum

Adressen:

Locatieoverzicht:

Meerstad en Meerdorpen

Adressen:

Locatieoverzicht:

Helpman

Adressen:

Locatieoverzicht:

Zuidwest

Adressen:

Locatieoverzicht:

Oud Zuid

Adressen:

Locatieoverzicht:

Hoogkerk

Adressen:

Locatieoverzicht:

Nieuw West

Adressen:

Locatieoverzicht:

Noordwest

Adressen:

Locatieoverzicht:

Beijum

Adressen:

Locatieoverzicht:

De Hunze

Adressen:

Locatieoverzicht:

Oud Noord

Adressen:

Locatieoverzicht:

Oud west

Adressen:

Locatieoverzicht:

Oosterparkwijk

Adressen:

Locatieoverzicht:

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen,

concerndirecteur Groningen,

namens deze,

E.A. Tollenaar

teamleider Stadsontwikkeling

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen één of meerdere locaties waarvoor het besluit genomen is en waarvan u belanghebbend bent. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Juridische Zaken, telefoon 050 367 74 83.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen