Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2020, 61287Ruimtelijke plannenWeigering omgevingsvergunning en weigering verklaring van geen bedenkingen ‘Nieuwstraat 95 Budel’

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben geweigerd op het perceel Nieuwstraat 95 in Budel. De omgevingsvergunning tezamen met de geweigerde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) hebben betrekking op het realiseren van een supermarkt en woning op het perceel Nieuwstraat 95 in Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie C, nummer 2827. Het plan wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad geweigerde verklaring van geen bedenkingen (vvgb). In de vergadering van 17 november heeft de gemeenteraad de vvgb geweigerd.

 

Inzage

De aanvraag, het weigeringsbesluit en de geweigerde vvgb liggen vanaf 20 november 2020 voor iedereen gedurende 6 weken ter inzage. Het weigeringsbesluit en de geweigerde vvgb zijn in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder imrocode:

NL.IMRO.1706.OVBDL0045-VAS1. Vanwege de coronamaatregelen is het analoog exemplaar alleen op afspraak in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.