Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister voor Medische Zorg en Sport, van 16 november 2020 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 25 van de Warenwet, artikel 10, onder d, van de Mandaatregeling VWS en het Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

1 Onderwerp

Het specifiek interventiebeleid voedselinformatie levensmiddelen, voorheen genaamd “etikettering levensmiddelen”, beschrijft binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid NVWA (NVWA-IB02) de klasseindeling en interventies voor de beoordeling van specifieke overtredingen ten aanzien van voedselinformatie. Voorbeelden van voedselinformatie zijn etiketten, presentatie en reclamefolders (inclusief websites). Levensmiddelenfabrikanten moeten verplichte voedselinformatie bij levensmiddelen verstrekken. Daarnaast kunnen levensmiddelenfabrikanten ook vrijwillig informatie verstrekken, op voorwaarde dat deze voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving.

Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in dit IB02-SPEC 42 zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Directie Handhaven, teneinde een interventie te bepalen.

2 Begrippen en wettelijke basis

2.1 Begrippen

Voedselinformatie

informatie over een levensmiddel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 en informatie op verpakte levensmiddelen die tussen bedrijven worden verhandeld (B2B)

2.2 Gebruikte afkortingen

BB

Bestuurlijke boete

SW

schriftelijke waarschuwing

Voor overige definities en begrippen wordt verwezen naar het algemeen interventiebeleid NVWA-IB02.

2.3 Wettelijke Basis

De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid voedselinformatie levensmiddelen is de Warenwet en de Europese wetgeving met betrekking tot levensmiddelen.

De belangrijkste wettelijke bepalingen krachtens de Warenwet zijn:

 • Warenwetbesluit informatie levensmiddelen;

 • Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen;

 • Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen;

 • Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen;

 • Warenwetbesluit gereserveerde aanduidingen;

 • Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;

 • Warenwetbesluit suikers;

 • Warenwetbesluit smeerbare vetproducten;

 • Warenwetbesluit meel en brood;

 • Warenwetbesluit verduurzaamde vruchtenproducten;

 • Warenwetbesluit voedingssupplementen;

 • Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen;

 • Warenwetregeling vrijstelling vitamine D;

 • Warenwetbesluit honing;

 • Warenwetbesluit cacao en chocolade;

 • Warenwetbesluit koffie- en cichorei- extracten;

 • Warenwetbesluit kruidenpreparaten;

 • Warenwetbesluit verpakte waters;

 • Warenwetbesluit vlees, gehakt en vleesproducten;

 • Warenwetbesluit vruchtensappen;

 • Warenwetbesluit zuivel;

 • Warenwetbesluit visserijproducten, slakken en kikkerbillen;

 • Warenwetbesluit specerijen en kruiden;

 • Warenwetbesluit bijzondere voeding;

 • Warenwetregeling diepgevroren levensmiddelen;

 • Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen;

 • Warenwetregeling caseïne en caseïnaten;

 • Warenwetregeling gedehydrateerde melk;

 • Warenwetregeling handelsbenamingen vis;

 • Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte.

De belangrijkste Europese wettelijke bepalingen zijn:

 • Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten;

 • Verordening (EG) Nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen;

 • Verordening (EG) Nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen;

 • Verordening (EU) Nr. 609/2013 voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing;

 • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 127/2016 betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters;

 • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 128/2016 betreffende de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik;

 • Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 1798/2017 betreffende de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding van volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing;

 • Richtlijn (EEG) Nr. 211/1976 inzake het voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen;

 • Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddeladditieven;

 • Verordening (EG) Nr. 1334/2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen;

 • Verordening (EG) Nr. 1332/2008 inzake voedingsenzymen;

 • Verordening (EG) nr. 853/2004 inhoudende specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

 • Verordening (EU) Nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan;

 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen;

 • Verordening (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen;

 • Verordening (EG) Nr. 1379/2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten;

 • Richtlijn (EG) Nr. 112/2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten;

 • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 828/2014 betreffende de voorschriften voor de voorlichting van de consument over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen;

 • Verordening (EG) Nr. 608/2004 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en voedselingrediënten met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen en/of fytostanolesters.

3 Werkwijze

3.1 Het bepalen van de ernst van de overtreding

Overtredingen worden ingedeeld naar klassen zoals gedefinieerd in het algemeen interventiebeleid NVWA-IB02.

Wanneer er door een overtreding een gevaar voor de volksgezondheid of gevaar voor de veiligheid van de consument kan ontstaan, of een overtreding ernstig misleidend is, dan is er sprake van een overtreding klasse B.

Er is sprake van een overtreding klasse C wanneer een overtreding misleidend en/of feitelijk onjuist is.

Wanneer er door een overtreding geen gevaar voor de volksgezondheid of gevaar voor de veiligheid van de consument kan ontstaan, er geen sprake is van misleiding en er geen feitelijke onjuistheden, niet zijnde een overtreding C, zijn geconstateerd dan is sprake van een overtreding klasse D.

In de bijlage van dit document zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd. De onderbouwing van de reden om af te wijken wordt vastgelegd.

3.2 Het bepalen van interventies bij een overtreding

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Warenwet worden doorgaans bestuurlijk beboet. Aan het Openbaar Ministerie (OM) worden overtredingen voorgelegd indien voor daarvoor op basis van de Wet op de economische delicten (Wed) een hogere geldboete kan worden opgelegd dan de voorziene bestuurlijke boete, en:

 • indien de opzettelijke of roekeloze overtreding een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft óf

 • de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economisch voordeel (artikel 32a, derde lid, Warenwet).

Strafrechtelijke afdoening is niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlagen van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlagen van dit document aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlagen.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval. Voorbeelden hiervan zijn een last onder dwangsom, een verbod tot het verrichten van bepaalde activiteiten, ingrijpen in het productieproces.

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat de overtreder zijn bedrijfsprocessen blijvend beheerst zodat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel zijn, toegesneden op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot ingrijpender corrigerende interventies kan indien kan worden gemotiveerd waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Specifieke corrigerende interventie

Als een of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen wordt met een specifieke corrigerende interventie in het bedrijfsproces ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

 • a. beëindiging van een overtreding of

 • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Een specifieke corrigerende interventie kan betrekking hebben op de kwaliteitsdocumenten van het bedrijf waarmee het bedrijf naleving van de regelgeving beoogt te borgen. Voorbeelden van dergelijke corrigerende interventies zijn:

 • verplichten de standaardwerkwijzen aan te passen;

 • verplichten de inhoud en frequentie van bedrijfscontroles en monitoringsprocedures aan te passen;

 • verplichten de instructies voor het gebruik van bepaalde apparatuur aan te passen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een specifieke corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zonodig met ingrijpender maatregelen of een hogere dwangsom.

Generieke corrigerende interventie

Mocht de overtreder ondanks een of meer specifieke corrigerende interventies nieuwe overtredingen blijven begaan die in ernst, aantal en tijdsbestek ingrijpen rechtvaardigen kan worden overgegaan tot een generieke corrigerende interventie. Hiertoe kan ook meteen worden overgegaan als er weliswaar nog geen (herhaalde) specifieke corrigerende interventie is opgelegd maar er op voorhand aanwijzingen zijn dat deze onvoldoende tot naleving zullen leiden.

Bij het bepalen van nut en noodzaak van een generieke interventie wordt integraal bekeken in hoeverre de overtreder, afgezien van de wettelijke eisen voor voedselinformatie van levensmiddelen, andere wettelijke eisen naleeft waarop de NVWA toezicht houdt.

3.3 Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding van dezelfde wettelijke norm wordt vastgesteld, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast.

Stapeling

Tijdens een inspectie kunnen overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen worden vastgesteld. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het algemeen interventiebeleid, NVWA-IB02. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt ook aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

4 Arbo, milieu en veiligheid

Niet van toepassing.

5 Divers

Vervanging

Deze beleidsregel vervangt het op 20 december 2016 vastgestelde Specifiek interventiebeleid etikettering levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 04). Ten opzichte van versie 04 zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen vollediger en eenduidiger geformuleerd. Bestaande regels in de bijlage met meerdere wettelijke normen zijn waar nodig uitgesplitst naar evenzovele regels, het hoofddocument en de bijlage ingericht volgens een uniforme opzet, geldend voor alle domeinen.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg en Sport, namens deze: inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, M.A. Ruys

BIJLAGE BIJ IB02-SPEC 42, VERSIE 05: TABEL SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA VOEDSELINFORMATIE LEVENSMIDDELEN

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

42R0001000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel, en vooral niet ten aanzien van de aard, identiteit, eigenschappen, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, land van oorsprong of plaats van herkomst en wijze van vervaardiging of productie

Artikel 7, eerste lid, onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0002000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel, en vooral niet ten aanzien van de aard, identiteit, eigenschappen, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, land van oorsprong of plaats van herkomst en wijze van vervaardiging of productie

Artikel 7, eerste lid, onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0003000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn door aan het levensmiddel effecten of eigenschappen toe te schrijven die het niet bezit

Artikel 7, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0004000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn door aan het levensmiddel effecten of eigenschappen toe te schrijven die het niet bezit

Artikel 7, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0005000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn door te suggereren dat het levensmiddel bijzondere kenmerken vertoont terwijl alle soortgelijke levensmiddelen dezelfde kenmerken bezitten, met name door nadrukkelijk te wijzen op het ontbreken of aanwezig zijn van bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen

Artikel 7, eerste lid onder c, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0006000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn door te suggereren dat het levensmiddel bijzondere kenmerken vertoont terwijl alle soortgelijke levensmiddelen dezelfde kenmerken bezitten, met name door nadrukkelijk te wijzen op het ontbreken of aanwezig zijn van bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen

Artikel 7, eerste lid onder c, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0007000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn door via de presentatie, beschrijving of afbeelding de aanwezigheid van een bepaald levensmiddel of ingrediënt te suggereren terwijl het in werkelijkheid een levensmiddel betreft waarin een van nature aanwezig bestanddeel of normaliter gebruikt ingrediënt is vervangen door een ander bestanddeel of een ander ingrediënt.

Artikel 7, eerste lid, onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0008000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn door via de presentatie, beschrijving of afbeelding de aanwezigheid van een bepaald levensmiddel of ingrediënt te suggereren terwijl het in werkelijkheid een levensmiddel betreft waarin een van nature aanwezig bestanddeel of normaliter gebruikt ingrediënt is vervangen door een ander bestanddeel of een ander ingrediënt.

Artikel 7, eerste lid, onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0009000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie is nauwkeurig, duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen.

Artikel 7, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0010000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Behoudens de afwijkingen waarin wordt voorzien in de wetgeving van de Unie betreffende natuurlijk mineraalwater en voor levensmiddelen vallend onder artikel 1 eerste lid verordening (EU) Nr. 609/2013, mag de voedselinformatie aan levensmiddelen geen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkómen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch toespelingen maken op dergelijke eigenschappen.

Artikel 7, derde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0011000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijwillig verstrekte voedselinformatie is niet misleidend voor de consument, in de zin van artikel 7.

Artikel 36, tweede lid onder a, in samenhang met artikel 7, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0012000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijwillig verstrekte voedselinformatie is niet misleidend voor de consument, in de zin van artikel 7.

Artikel 36, tweede lid onder a, in samenhang met artikel 7, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0013000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijwillig verstrekte voedselinformatie is niet dubbelzinnig of verwarrend voor de consument

Artikel 36, tweede lid onder b, in samenhang met artikel 7, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0014000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijwillig verstrekte voedselinformatie is niet dubbelzinnig of verwarrend voor de consument

Artikel 36, tweede lid onder b, in samenhang met artikel 7, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0015000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer de in de artikelen 9 en 10 bedoelde voedselinformatie op vrijwillige basis wordt verstrekt, voldoet deze informatie aan de voorschriften in de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk IV.

Artikel 36, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0016000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijwillig verstrekte voedselinformatie is niet misleidend voor de consument, in de zin van artikel 7.

Artikel 36, tweede lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0017000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijwillig verstrekte voedselinformatie is niet dubbelzinnig of verwarrend voor de consument.

Artikel 36, tweede lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0018000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijwillig verstrekte voedselinformatie is in voorkomend geval gebaseerd op relevante wetenschappelijke gegevens.

Artikel 36, tweede lid onder c, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0019000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De benaming van het levensmiddel is verplicht

Artikel 9, eerste lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0020000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De benaming van het levensmiddel is zijn wettelijke benaming. Bij ontstentenis van een dergelijke benaming is de benaming van het levensmiddel zijn gebruikelijke benaming of, als er geen gebruikelijke benaming bestaat of de gebruikelijke benaming niet wordt gebruikt, wordt een beschrijvende benaming van het levensmiddel gegeven.

Artikel 17, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0021000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

In de lidstaat waar het levensmiddel op de markt wordt gebracht, mag gebruik worden gemaakt van de benaming waaronder het product in de lidstaat van productie legaal geproduceerd en in de handel is gebracht. Wanneer evenwel door de toepassing van andere bepalingen van deze verordening, met name die van artikel 9, consumenten in de lidstaat waar het levensmiddel op de markt wordt gebracht niet in staat zijn de ware aard van het levensmiddel te kennen en het niet kunnen onderscheiden van levensmiddelen waarmee verwarring mogelijk is, gaat de benaming van het levensmiddel vergezeld van een andere omschrijving die in de nabijheid van de benaming van het levensmiddel wordt vermeld.

Artikel 17, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0022000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer het betrokken levensmiddel in samenstelling of productie zodanig van het in de lidstaat van productie onder de benaming bekendstaand levensmiddel verschilt dat lid 2 onvoldoende garantie is voor correcte informatie aan de koper in de lidstaat waar het levensmiddel in de handel wordt gebracht, mag de benaming van het levensmiddel van de lidstaat van productie niet worden gebruikt in de lidstaat waar het levensmiddel in de handel wordt gebracht.

Artikel 17, derde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0023000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De benaming van het levensmiddel mag niet worden vervangen door een benaming die beschermd is als intellectueel eigendom, handelsnaam of fantasienaam.

Artikel 17, vierde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0024000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De aanduiding van „gehakt vlees” en de aanduiding omtrent eetbaarheid van worstvellen dienen conform Deel B en C van Bijlage VI verordening (EU) Nr. 1169/2011 te worden vermeld.

Deel B en C Bijlage VI verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 17, vijfde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0025000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Ingeval van vleesproducten, vleesbereidingen en visserijproducten die toegevoegde eiwitten bevatten, met inbegrip van gehydrolyseerde eiwitten, van een andere dierlijke oorsprong, wordt in de benaming van het levensmiddel melding gemaakt van de aanwezigheid van deze eiwitten en van hun oorsprong.

Artikel 17, vijfde lid, in samenhang met Bijlage VI, deel A, punt 5 verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder a verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0026000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Ingeval van vleesproducten en vleesbereidingen die eruit zien als een lap, braadstuk, plak, portie of karkas, bevat de benaming van het levensmiddel een vermelding van de aanwezigheid van toegevoegd water indien het toegevoegde water meer dan 5% uitmaakt van het gewicht van het afgewerkte product. Hetzelfde geldt voor visserijproducten en bereide visserijproducten die eruit zien als een lap, braadstuk, plak, portie, filet of als een volledig visserijproduct.

Artikel 17, vijfde lid, in samenhang met Bijlage VI, deel A, punt 6 verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder a verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0027000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De benaming van het levensmiddel omvat of gaat vergezeld van vermeldingen inzake de fysische toestand waarin het levensmiddel zich bevindt of de specifieke behandeling die het heeft ondergaan (bijvoorbeeld poeder, opnieuw ingevroren, gevriesdroogd, snelgevroren, concentraat, gerookt), in alle gevallen waarin het weglaten van deze informatie de koper zou kunnen misleiden.

Artikel 17, vijfde lid, in samenhang met Bijlage VI, deel A, punt 1 verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder a verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0028000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor levensmiddelen die vóór verkoop diepgevroren waren en ontdooid worden verkocht, gaat de benaming van het levensmiddel vergezeld van de vermelding „ontdooid”.

Artikel 17, vijfde lid, in samenhang met Bijlage VI, deel A, punt 2 verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder a verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0030000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De lijst van ingredienten is verplicht

Artikel 9, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0031000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De lijst van ingredienten is verplicht

Artikel 9, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0032000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor voedsel waarbij een ingrediënt of bestanddeel waarvan de consument verwacht dat het van nature aanwezig of normaliter gebruikt is, vervangen is door een ander bestanddeel of een ander ingrediënt, vermeldt het etiket, naast de lijst van ingrediënten, duidelijk het bestanddeel of ingrediënt dat ter gehele of gedeeltelijke vervanging is gebruikt dicht in de buurt van de benaming van het product

Artikel 17, vijfde lid, in samenhang met Bijlage VI, deel A, punt 4a verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder a verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0033000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De ingrediënten worden aangeduid met hun specifieke benaming, in voorkomend geval overeenkomstig de regels neergelegd in artikel 17 en bijlage VI.

Artikel 18, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0034000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Elk ingrediënt dat in de vorm van synthetisch nanomateriaal in een product is verwerkt, dient duidelijk in de lijst van ingrediënten te worden vermeld. De naam van het ingrediënt wordt gevolgd door het woord „nano” tussen haakjes.

Artikel 18, derde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0029000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd artikel 21 moeten ingrediënten die tot één van de in deel A van bijlage VII van verordening (EU) Nr. 1169/2011 specifieke bepaling behoren conform deze specifieke bepaling en in dalende volgorde van gewicht worden vermeld.

Bijlage VII Deel A verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 18, vierde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0029000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd artikel 21 mogen ingrediënten die tot één van de in deel B van bijlage VII van verordening (EU) Nr. 1169/2011 vermelde categorieën levensmiddelen behoren en die bestanddelen zijn van een ander levensmiddel, worden aangeduid met de naam van die categorie in plaats van met de specifieke naam.

Bijlage VII Deel B verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 18, vierde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0029000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd artikel 21 moeten andere levensmiddelenadditieven en levensmiddelenenzymen dan die vermeld in artikel 20, onder b), die behoren tot één van de in deel C van bijlage VII van verordening (EU) Nr. 1169/2011 opgenomen categorieën, worden aangeduid met de naam van die categorie, gevolgd door hun specifieke benaming of, in voorkomend het geval, het E-nummer.

Bijlage VII Deel C verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 18, vierde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0035000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De lijst van ingrediënten wordt voorzien van of voorafgegaan door een passende titel die bestaat uit het woord „ingrediënten” of dat woord omvat. Deze lijst bestaat uit de opsomming van alle ingrediënten van het levensmiddel in dalende volgorde van gewicht waarin zij bij de bereiding van het levensmiddel zijn gebruikt.

Artikel 9, eerste lid onder b, in samenhang met artikel 18, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Overtreding betreft passende titel of opsomming

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0036000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De lijst van ingrediënten wordt voorzien van of voorafgegaan door een passende titel die bestaat uit het woord „ingrediënten” of dat woord omvat. Deze lijst bestaat uit de opsomming van alle ingrediënten van het levensmiddel in dalende volgorde van gewicht waarin zij bij de bereiding van het levensmiddel zijn gebruikt.

Artikel 9, eerste lid onder b, in samenhang met artikel 18, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Verwoording van "ingrediënten" op een andere wijze.

D

Niet misleidend; Niet onjuist; geen gevaar voor de volksgezondheid

*Nalevingshulp

*Nalevingshulp

Niet van toepassing

42R0037000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor voedsel waarbij een ingrediënt of bestanddeel waarvan de consument verwacht dat het van nature aanwezig of normaliter gebruikt is, vervangen is door een ander bestanddeel of een ander ingrediënt, vermeldt het etiket, naast de lijst van ingrediënten, duidelijk het bestanddeel of ingrediënt dat ter gehele of gedeeltelijke vervanging is gebruikt dicht in de buurt van de benaming van het product, en met een lettergrootte met een x-hoogte van ten minste 75% van de x-hoogte van de benaming van het product, en niet kleiner dan de in artikel 13, lid 2, vastgelegde minimumlettergrootte.

Artikel 17, vijfde lid, in samenhang met Bijlage VI, deel A, punt 4 verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder a verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0038000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd de krachtens artikel 44, lid 2, vastgestelde voorschriften voldoen de in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde vermeldingen worden opgenomen in de lijst van ingrediënten overeenkomstig de voorschriften in artikel 18, lid 1, met een duidelijke vermelding van de naam van de in bijlage II opgenomen stoffen of producten.

Artikel 21, eerste lid, onder a, in samenhang met Bijlage II, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder c, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0039000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd de krachtens artikel 44, lid 2, vastgestelde voorschriften voldoen de in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde vermeldingen wordt de naam van de in bijlage II opgenomen stoffen of producten benadrukt door middel van een typografie die ervoor zorgt dat deze naam duidelijk te onderscheiden is van de rest van de lijst met ingrediënten, bijvoorbeeld door middel van het lettertype, de stijl of de achtergrondkleur.

Artikel 21, eerste lid, onder b, in samenhang met Bijlage II, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder c, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0040000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd de krachtens artikel 44, lid 2, vastgestelde voorschriften voldoen de in artikel 9, lid 1, onder c), bedoelde vermeldingen wordt indien er geen lijst van ingrediënten is, het woord „bevat” gebruikt, gevolgd door de naam van de stof of het product zoals vermeld in bijlage II.

Artikel 21, eerste lid, vierde alinea in samenhang met Bijlage II, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder c, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0041000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Elke stof of technische hulpstof die wordt genoemd in bijlage II of die is afgeleid van een in bijlage II genoemd(e) stof of product welk(e) allergieën of intoleranties veroorzaakt, en die bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel wordt gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig is, zelfs in een veranderde vorm is verplicht te vermelden.

Artikel 9, eerste lid onder c, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0042000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten is verplicht

Artikel 22, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011/2011

Artikel 9, eerste lid onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011/2011,

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0043000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding van de hoeveelheid van een ingrediënt of categorie ingrediënten wordt uitgedrukt als percentage, overeenstemmend met de hoeveelheid van het ingrediënt of de ingrediënten op het ogenblik waarop het/zij wordt/worden gebruikt

Artikel 22, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011/2011

Artikel 9, eerste lid onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011/2011,

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Het vermelde percentage van de ingrediënt wijkt relatief af van het werkelijke percentage waardoor er sprake is van misleiding van de consument:

Vermelding 0% tot 10%: minder dan 20% relatieve afwijking

vermelding 10% tot 50%: minder dan 15% relatieve afwijking;

vermelding 50% tot en met 100%: minder dan 10% relatieve afwijking.

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0044000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding van de hoeveelheid van een ingrediënt of categorie ingrediënten wordt uitgedrukt als percentage, overeenstemmend met de hoeveelheid van het ingrediënt of de ingrediënten op het ogenblik waarop het/zij wordt/worden gebruikt

Artikel 22, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011/2011

Artikel 9, eerste lid onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011/2011,

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Het vermelde percentage van de ingrediënt wijkt relatief af van het werkelijke percentage waardoor er sprake is van ernstige misleiding van de consument:

Vermelding 0% tot 10%: 20% of meer relatieve afwijking

vermelding 10% tot 50%: 15% of meer relatieve afwijking;

vermelding 50% tot en met 100%: 10% of meer relatieve afwijking.

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0045000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten is verplicht te vermelden

Artikel 9, eerste lid onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Het vermelde percentage van de ingrediënt wijkt relatief af van het werkelijke percentage waardoor er sprake is van ernstige misleiding van de consument:

Vermelding 0% tot 10%: 20% of meer relatieve afwijking;

vermelding 10% tot 50%: 15% of meer relatieve afwijking;

vermelding 50% tot en met 100%: 10% of meer relatieve afwijking.

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0046000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten is verplicht te vermelden

Artikel 9, eerste lid onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 22, verordening (EU) Nr. 1169/2011/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Het vermelde percentage van de ingrediënt na berekening aan de hand van receptuur of analyse wijkt minder af dan de aangegeven grenzen genoemd bij de ernstige overtreding. Vermelding 0% tot 10%: afwijking minder dan 20% relatieve afwijking; vermelding 10% tot 50%: afwijking minder dan 15% relatieve afwijking; vermelding 50% tot 100%: minder dan 10% relatieve afwijking.

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0047000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De opgave van de hoeveelheid van een bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel gebruikt ingrediënt of gebruikte categorie ingrediënten is vereist wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten voorkomt in de benaming van het levensmiddel of door de consument gewoonlijk met die benaming wordt geassocieerd.

Artikel 22, eerste lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0048000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De opgave van de hoeveelheid van een bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel gebruikt ingrediënt of gebruikte categorie ingrediënten is vereist wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten opvallend in woord of beeld of als grafische voorstelling op de etikettering is aangegeven.

Artikel 22, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0049000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De opgave van de hoeveelheid van een bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel gebruikt ingrediënt of gebruikte categorie ingrediënten is vereist wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten van wezenlijk belang is om een levensmiddel te karakteriseren en het te onderscheiden van de producten waarmee het wegens zijn benaming of aanblik zou kunnen worden verward.

Artikel 22, eerste lid onder c, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0050000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding van de hoeveelheid van een ingrediënt of categorie ingrediënten wordt uitgedrukt als percentage, overeenstemmend met de hoeveelheid van het ingrediënt of de ingrediënten op het ogenblik waarop het/zij wordt/worden gebruikt.

Artikel 22, tweede lid, in samenhang met bijlage VIII, derde lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0051000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding van de hoeveelheid van een ingrediënt of categorie ingrediënten wordt aangebracht in of onmiddellijk naast de benaming van het levensmiddel of in de lijst van ingrediënten voor het ingrediënt of de categorie ingrediënten in kwestie.

Artikel 22, tweede lid, in samenhang met bijlage VIII, derde lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0052000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor levensmiddelen wordt waarbij door een thermische of andere behandeling vochtverlies is opgetreden, de hoeveelheid uitgedrukt als een percentage dat overeenkomt met de hoeveelheid van het gebruikte ingrediënt of de gebruikte ingrediënten ten opzichte van het eindproduct, tenzij die hoeveelheid of de totale hoeveelheid van alle op het etiket vermelde ingrediënten meer dan 100% bedraagt, in welk geval de hoeveelheid wordt vermeld op grond van het gewicht van het (de) ingrediënt(en) dat (die) wordt (worden) gebruikt voor de bereiding van 100 g eindproduct.

Artikel 22, tweede lid, in samenhang met, bijlage VIII, vierde lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0053000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor levensmiddelen wordt de hoeveelheid vluchtige ingrediënten vermeld als hun gewichtspercentage in het eindproduct;

Artikel 22, tweede lid bijlage VIII, vierde lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0054000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De nettohoeveelheid van het levensmiddel is verplicht te vermelden.

Artikel 23, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid onder e, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Enkelvoudige verpakking: afwijking groter dan

5 – 50 (g/ml) 18%

100 –200 (g/ml) 9%

300 – 500 (g/ml) 6%

1.000 – 10.000 (g/ml) 3%

Steekproefgrootte van 30 verpakkingen:

– 3 of meer verpakkingen met een afwijking groter dan 0.1 * afwijking

– 2 verpakkingen met een afwijking groter dan 0.5 * afwijking

– 1 verpakking met een afwijking groter dan 1 * afwijking

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0055000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De nettohoeveelheid van het levensmiddel is verplicht te vermelden.

Artikel 23, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid onder e, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Enkelvoudige verpakking: afwijking minder dan

5 – 50 (g/ml) 18%

100 – 200 (g/ml) 9%

300 – 500 (g/ml) 6%

1.000 – 10.000 (g/ml) 3%

Steekproefgrootte van 30 verpakkingen:

– 3 of meer verpakkingen met een afwijking minder dan 0.1 * afwijking

– 2 verpakkingen met een afwijking minder dan 0.5 * afwijking

– 1 verpakking met een afwijking minder dan 1 * afwijking

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0056000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De nettohoeveelheid van een levensmiddel wordt, onder gebruikmaking van liter, centiliter, milliliter, kilogram of gram, naargelang het geval, uitgedrukt in volume-eenheden bij vloeibare producten.

Artikel 23, eerste lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0057000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De nettohoeveelheid van een levensmiddel wordt, onder gebruikmaking van liter, centiliter, milliliter, kilogram of gram, naargelang het geval, uitgedrukt in massa-eenheden bij andere producten.

Artikel 23, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0058000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer een voorverpakking bestaat uit twee of meer afzonderlijke voorverpakkingen die dezelfde hoeveelheid van hetzelfde product bevatten, wordt de nettohoeveelheid vermeld door het aangeven van de nettohoeveelheid van elke afzonderlijke verpakking en het totale aantal daarvan. Die vermeldingen zijn evenwel niet verplicht wanneer het totale aantal afzonderlijke verpakkingen duidelijk kan worden gezien en van buitenaf gemakkelijk kan worden geteld en wanneer ten minste één vermelding van de in elke afzonderlijke verpakking aanwezige nettohoeveelheid van buitenaf duidelijk kan worden gezien.

Artikel 23, derde lid in samenhang met bijlage IX, derde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0059000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer een voorverpakking bestaat uit twee of meer afzonderlijke verpakkingen die niet als verkoopeenheden worden beschouwd, wordt de nettohoeveelheid vermeld door het aangeven van de totale nettohoeveelheid en het totale aantal afzonderlijke verpakkingen.

Artikel 23, derde lid in samenhang met bijlage IX, vierde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0060000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer een vast levensmiddel wordt aangeboden in een opgietvloeistof, wordt ook het netto-uitlekgewicht van dat levensmiddel vermeld. Van een geglansd levensmiddel wordt het gedeclareerde nettogewicht aangegeven exclusief het glazuur.

Artikel 23, derde lid in samenhang met bijlage IX, vijfde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0061000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en derhalve na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren, wordt de datum van minimale houdbaarheid vervangen door de uiterste consumptiedatum. Na de uiterste consumptiedatum wordt een levensmiddel onveilig geacht overeenkomstig artikel 14, leden 2 tot en met 5, van Verordening (EG) nr. 178/2002.

Artikel 24, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0062000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De passende datum wordt uitgedrukt overeenkomstig bijlage X.

Artikel 24, tweede lid in samenhang met bijlage X, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0063000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien voor levensmiddelen bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden gelden, worden deze voorschriften of voorwaarden aangegeven.

Artikel 25, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0064000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum is verplicht te vermelden.

Artikel 9, eerste lid, onder f, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0065000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden zijn verplicht te vermelden.

Artikel 9, eerste lid, onder g, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0066000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien voor levensmiddelen bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden gelden, worden deze voorschriften of voorwaarden aangegeven.

Artikel 25, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0067000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Met het oog op passende bewaring of geschikt gebruik van het levensmiddel na opening van de verpakking, worden de bewaarvoorschriften en/of de uiterste consumptiedatum in voorkomend geval aangegeven.

Artikel 25, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0068000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Met het oog op passende bewaring of geschikt gebruik van het levensmiddel na opening van de verpakking, worden de bewaarvoorschriften en/of de uiterste consumptiedatum in voorkomend geval aangegeven.

Artikel 25, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0069000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De symbolen van de Unie als bedoeld in artikel 12, lid 2, en in artikel 23, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 en vastgesteld in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 worden weergegeven als vastgesteld in bijlage X bij de onderhavige verordening.

Artikel 13, eerste lid, verordening (EU) nr. 1151/2012,

in samenhang met bijlage X, gedelegeerde verordening (EU) nr. 668/2014,

Artikel 2, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0070000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst is verplicht indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel, met name als de bij het levensmiddel gevoegde informatie of het etiket in zijn geheel anders zou impliceren dat het levensmiddel een ander land van oorsprong of een andere plaats van herkomst heeft;

Artikel 26, tweede lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0071000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De naam of handelsnaam en het adres van de in artikel 8, lid 1 bis, bedoelde exploitant van een levensmiddelenbedrijf is verplicht te vermelden

Artikel 9, eerste lid onder h, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0072000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het land van oorsprong of de plaats van herkomst overeenkomstig artikel 26 is verplicht te vermelden.

Artikel 9, eerste lid onder i, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0073000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst is verplicht indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel, met name als de bij het levensmiddel gevoegde informatie of het etiket in zijn geheel anders zou impliceren dat het levensmiddel een ander land van oorsprong of een andere plaats van herkomst heeft;

Artikel 26, tweede lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0074000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst is verplicht voor vlees dat valt onder de codes van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) van bijlage XI. Voor de toepassing van dit punt worden uitvoeringshandelingen als bedoeld in lid 8 vastgesteld.

Artikel 26, tweede lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0075000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst is verplicht voor vlees dat valt onder de codes van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) van bijlage XI. Voor de toepassing van dit punt worden uitvoeringshandelingen als bedoeld in lid 8 vastgesteld.

Artikel 26, tweede lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0076000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vermeld wordt en niet hetzelfde of dezelfde is als voor het primaire ingrediënt ervan wordt tevens het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het betreffende primaire ingrediënt vermeld, of wordt vermeld dat het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt verschilt van die van het levensmiddel.

Artikel 26, derde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0077000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vermeld wordt en niet hetzelfde of dezelfde is als voor het primaire ingrediënt ervan wordt tevens het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het betreffende primaire ingrediënt vermeld, of wordt vermeld dat het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt verschilt van die van het levensmiddel.

Artikel 26, derde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0078000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij producten met een geregistreerde beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding, worden op de etikettering de bijbehorende symbolen van de Unie aangebracht. Tevens moet de geregistreerde naam van het product in hetzelfde gezichtveld staan. De vermeldingen „beschermde oorsprongsbenaming” of „beschermde geografische aanduiding”, of de bijbehorende afkortingen „BOB” of „BGA” kunnen op de etikettering worden aangebracht.

Artikel 12, derde lid, verordening (EU) nr. 1151/2012

Artikel 2, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0079000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor de toepassing van deze verordening is „oorsprongsbenaming” een naam die een product aanduidt:

Artikel 5 lid, eerste lid, verordening (EU) nr. 1151/2012

Artikel 2, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0080000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor de toepassing van deze verordening is „geografische aanduiding” een naam die een product aanduidt:

Artikel 5 lid, tweede lid, verordening (EU) nr. 1151/2012

Artikel 2, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0081000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Facultatieve kwaliteitsaanduidingen dient verband te houden met een kenmerk van een of meer categorieën producten of met een teelt- of verwerkingseigenschap die van toepassing is op specifieke gebieden, waarde toe te voegen aan het product bij gebruik van de aanduiding in vergelijking met producten van een vergelijkbaar type, en een Europese dimensie te hebben.

Artikel 29, eerste lid, verordening (EU) nr. 1151/2012

Artikel 2, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0082000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Producten van geregistreerde gegarandeerde traditionele specialiteit moeten zijn voorzien van een Uniesymbool om bekendheid te geven aan de gegarandeerde traditionele specialiteiten. Tevens moet de naam van het product in hetzelfde gezichtsveld staan. De aanduiding „gegarandeerde traditionele specialiteit” en de bijbehorende afkorting „GTS” kunnen eveneens op de etikettering worden aangebracht.

Artikel 23, derde lid, verordening (EU) nr. 1151/2012

Artikel 2, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0083000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verplichte voedingswaardevermelding omvat de energetische waarde.

Artikel 30, eerste lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0084000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verplichte voedingswaardevermelding omvat de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, proteïne en zout.

Artikel 30, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0085000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De gebruiksaanwijzingen voor het gebruik van een levensmiddel zijn zodanig aangeduid dat het levensmiddel op de juiste wijze kan worden gebruikt.

Artikel 27, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0086000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het feitelijke alcoholvolumegehalte van andere dan de in lid 1 bedoelde dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent wordt vermeld overeenkomstig bijlage XII.

Artikel 28, tweede lid in samenhang met bijlage XII, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0087000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De toleranties, in positieve en in negatieve zin, die bij de vermelding van het alcoholgehalte zijn toegelaten, staan, uitgedrukt in absolute waarden, vermeld overeenkomstig de tabel in bijlage XII.

Artikel 28, tweede lid in samenhang met bijlage XII, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0088000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verplichte voedingswaardevermelding omvat de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, proteïne en zout.

Artikel 30, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0089000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De inhoud van de verplichte voedingswaardevermelding, bedoeld in lid 1, mag worden aangevuld met een indicatie voor hoeveelheden van enkelvoudig onverzadigde vetzuren, meervoudig onverzadigde vetzuren,polyolen,zetmeel,vezels en de in punt 1 van deel A van bijlage XIII genoemde vitaminen en mineralen die in significante hoeveelheden, als vastgesteld in punt 2 van deel A van bijlage XIII, aanwezig zijn.

Artikel 30, tweede lid, in samenhang met bijlage XIII, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0090000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer de etikettering van een voorverpakt levensmiddel de in lid 1 bedoelde verplichte voedingswaardevermelding bevat, mag de energetische waarde samen met de hoeveelheden (verzadigde) vetten, suikers en zout worden herhaald

Artikel 30, derde lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0091000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verplichte voedingswaardevermelding omvat de energetische waarde

Artikel 30, eerste lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0092000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer de etikettering van een voorverpakt levensmiddel de in lid 1 bedoelde verplichte voedingswaardevermelding bevat, mag de energetische waarde samen met de hoeveelheden (verzadigde) vetten, suikers en zout worden herhaald

Artikel 30, derde lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0093000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De in artikel 30, leden 1 tot en met 5, bedoelde energetische waarde en hoeveelheden nutriënten hebben betrekking op het levensmiddel zoals dit wordt verkocht.

Zo nodig kan de informatie betrekking hebben op het levensmiddel na bereiding, indien een voldoende gedetailleerde bereidingswijze is aangegeven en de informatie op het voor consumptie geschikt gemaakte levensmiddel betrekking heeft.

Artikel 31, derde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0094000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De energetische waarde en hoeveelheden nutriënten bedoeld in artikel 30, leden 1 tot en met 5, worden uitgedrukt met gebruikmaking van de in bijlage XV opgenomen meeteenheden.

Artikel 32, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0095000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De energetische waarde en de hoeveelheden nutriënten bedoeld in artikel 30, lid 1 tot en met 5, mogen worden uitgedrukt per gemakkelijk door de consument te herkennen portie en/of consumptie-eenheid, op voorwaarde dat de portie of eenheid op het etiket wordt gekwantificeerd en dat wordt vermeld hoeveel porties of eenheden er in de verpakking zitten naast de uitdrukking per 100 g of 100 ml, bedoeld in artikel 32, lid 2, naast de uitdrukking per 100 g of 100 ml, bedoeld in artikel 32, lid 3, wat betreft de hoeveelheden vitaminen en mineralen en naast of in plaats van de uitdrukking per 100 g of 100 ml, bedoeld in artikel 32, lid 4.

Artikel 33, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0096000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De in artikel 30, leden 1 en 2, bedoelde gegevens worden in hetzelfde gezichtsveld aangebracht. Zij worden tezamen in een duidelijk formaat gepresenteerd en, naargelang het geval, in de in bijlage XV voorziene volgorde.

Artikel 34, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0097000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Ter aanvulling op de in artikel 32, leden 2 en 4, en artikel 33 bedoelde uitdrukkingsvormen en de in artikel 34, lid 2, bedoelde presentatie mogen de energetische waarde en de hoeveelheden nutriënten bedoeld in artikel 30, lid 1 tot en met 5, in andere uitdrukkingsvormen vermeld en/of gepresenteerd worden met gebruikmaking van andere grafische vormen of symbolen dan woorden en getallen, op voorwaarde dat aan de volgende vereisten is voldaan: a t/m g

Artikel 35, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0098000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding van de vrijwillige voedselinformatie mag niet ten koste gaan van de ruimte die voor de verplichte voedselinformatie beschikbaar is.

Artikel 37, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0099000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Op met ioniserende straling behandelde levensmiddelen wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht: „doorstraald” of „behandeld met ioniserende straling” en andere aanwijzingen zoals vermeld in Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999

Artikel 17, vijfde lid, in samenhang met bijlage VI, Deel A, punt 3, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0100000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor voedsel waarbij een ingrediënt of bestanddeel waarvan de consument verwacht dat het van nature aanwezig of normaliter gebruikt is, vervangen is door een ander bestanddeel of een ander ingrediënt, vermeldt het etiket, naast de lijst van ingrediënten, duidelijk het bestanddeel of ingrediënt dat ter gehele of gedeeltelijke vervanging is gebruikt: met een lettergrootte met een x-hoogte van ten minste 75% van de x-hoogte van de benaming van het product, en niet kleiner dan de in artikel 13, lid 2, vastgelegde minimumlettergrootte.

Artikel 17, vijfde lid, in samenhang met bijlage VI, Deel A, punt 4b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0101000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Naast de vermeldingen in artikel 9 eerste lid worden in bijlage III bijkomende verplichte vermeldingen voor specifieke typen of categorieën levensmiddelen vastgesteld.

Artikel 10, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0102000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Naast de vermeldingen in artikel 9 eerste lid worden in bijlage III bijkomende verplichte vermeldingen voor specifieke typen of categorieën levensmiddelen vastgesteld.

Artikel 10, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0103000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vleesproducten, vleesbereidingen en visserijproducten die de indruk wekken dat ze uit één stuk vlees of vis gemaakt zijn, maar eigenlijk bestaan uit verschillende stukken die gecombineerd zijn door middel van andere ingrediënten, met inbegrip van levensmiddelenadditieven en voedingsenzymen of op andere manieren, is de volgende vermelding aangebracht: „samengesteld uit stukjes vlees” en „samengesteld uit stukjes vis”;

Artikel 17, vijfde lid in samenhang met Bijlage VI, Deel A, punt 7, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 9, eerste lid, onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0104000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verplichte voedselinformatie is voor alle levensmiddelen beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk.

Artikel 12, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0105000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij voorverpakte levensmiddelen wordt de verplichte voedselinformatie rechtstreeks op de verpakking of op een daaraan bevestigd etiket aangebracht.

Artikel 12, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0106000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Verplichte voedselinformatie wordt op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en, zo nodig, onuitwisbare letters aangebracht. Andere aanduidingen, afbeeldingen of ander materiaal mogen de verplichte informatie in geen geval verbergen, minder zichtbaar maken, aan de aan dacht onttrekken of onderbreken.

Artikel 13, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0107000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Verplichte vermeldingen worden zodanig op de verpakking of op het etiket afgedrukt zijn duidelijk leesbaar, met een lettergrootte met een x-hoogte als omschreven in bijlage IV van 1,2 mm of meer.

Artikel 13, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0108000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Verplichte vermeldingen met een lettergrootte met een x-hoogte minstens 0,9 mm (x-hoogte) voor verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt.

Artikel 13, derde lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0109000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verplichte voedselinformatie aangebracht in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten van de lidstaten waar het levens middel in kwestie in de handel wordt gebracht

Artikel 15, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Gericht op de nederlandse eindgebruiker

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0110000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verplichte voedselinformatie aangebracht in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten van de lidstaten waar het levens middel in kwestie in de handel wordt gebracht

Artikel 15, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Niet gericht op nederlandse eindgebruiker

D

Niet misleidend; Niet onjuist; geen gevaar voor de volksgezondheid

*Nalevingshulp

*Nalevingshulp

Niet van toepassing

42R0111000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Een handelsmerk, merknaam of fantasienaam die voorkomt in de etikettering of de presentatie van een levensmiddel of in de daarvoor gemaakte reclame en die als een voedings- of een gezondheidsclaim kan worden uitgelegd, kan worden gebruikt zonder de in deze verordening vastgestelde vergunningsprocedures te ondergaan, op voorwaarde dat het merk of de naam in die etikettering, presentatie of reclame voorkomt in combinatie met een daarmee verband houdende voedings- of gezondheidsclaim die voldoet aan de bepalingen van deze verordening.

Artikel 1, derde lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0112000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Een handelsmerk, merknaam of fantasienaam die voorkomt in de etikettering of de presentatie van een levensmiddel of in de daarvoor gemaakte reclame en die als een voedings- of een gezondheidsclaim kan worden uitgelegd, kan worden gebruikt zonder de in deze verordening vastgestelde vergunningsprocedures te ondergaan, op voorwaarde dat het merk of de naam in die etikettering, presentatie of reclame voorkomt in combinatie met een daarmee verband houdende voedings- of gezondheidsclaim die voldoet aan de bepalingen van deze verordening.

Artikel 1, derde lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0113000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 84/450/EEG zijn er in artikel 3 extra verboden omtrent voedings- en gezondheidsclaims gesteld.

Artikel 3, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0114000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor voorverpakte levensmiddelen die te koop worden aangeboden door middel van technieken voor communicatie op afstand geldt dat de verplichte voedselinformatie, met uitzondering van de gegevens in artikel 9, lid 1, onder f), beschikbaar is voordat de aankoop plaatsvindt, en voorkomt op het materiaal ter ondersteuning van de Verkoop op afstand 1.169 of via andere passende en duidelijk door de exploitant van het levensmiddelenbedrijf aangegeven middelen wordt verstrekt.

Artikel 14, eerste lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Geen vermelding van allergenen vooraf beschikbaar

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0115000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor voorverpakte levensmiddelen die te koop worden aangeboden door middel van technieken voor communicatie op afstand geldt dat de verplichte voedselinformatie, met uitzondering van de gegevens in artikel 9, lid 1, onder f), beschikbaar is voordat de aankoop plaatsvindt, en voorkomt op het materiaal ter ondersteuning van de Verkoop op afstand 1.169 of via andere passende en duidelijk door de exploitant van het levensmiddelenbedrijf aangegeven middelen wordt verstrekt.

Artikel 14, eerste lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Onjuiste of ontbrekende vermeldingen anders dan de vermelding van allergenen.

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0116000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor voorverpakte levensmiddelen die te koop worden aangeboden door middel van technieken voor communicatie op afstand geldt dat alle verplichte vermeldingen bij de aflevering beschikbaar zijn.

Artikel 14, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Geen vermelding van allergenen bij aflevering beschikbaar

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0117000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor voorverpakte levensmiddelen die te koop worden aangeboden door middel van technieken voor communicatie op afstand geldt dat alle verplichte vermeldingen bij de aflevering beschikbaar zijn.

Artikel 14, eerste lid onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Onjuiste of ontbrekende vermeldingen anders dan vermelding van allergenen.

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0118000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder gebruiksaanwijzing, is verplicht te vermelden.

Artikel 9, eerste lid onder j, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0119000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% is het effectieve alcoholvolumegehalte een verplichte vermelding.

Artikel 9, eerste lid onder k, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0120000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Een voedingswaardevermelding is verplicht te vermelden.

Artikel 9, eerste lid onder l, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0121000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De aanduiding voedingssupplement mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor voedingssupplementen.

Artikel 5, Warenwetbesluit voedingssupplementen

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0122000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd verordening 1169 is bij voedingssuplementen de aanduiding van de categorieën microvoedingsstoffen of stoffen die de waar kenmerken, of informatie betreffende de aard van deze microvoedingsstoffen of stoffen verplicht.

Artikel 6, eerste lid, onder a, Warenwetbesluit, voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0123000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd verordening 1169 is bij voedingssupllementen de vermelding van de aanbevolen dagelijkse portie van de waar verplicht.

Artikel 6, eerste lid, onder b, Warenwetbesluit, voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0124000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd verordening 1169 is bij voedingsupplementen een waarschuwing voor overschrijding van de aanbevolen dagelijkse portie verplicht.

Artikel 6, eerste lid,onder c, Warenwetbesluit, voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0125000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd verordening 1169 is bij voedingssupplementen een vermelding dat voedingssupplementen niet als substituut voor een gevarieerde voeding worden gebruikt verplicht.

Artikel 6, eerste lid,onder d, Warenwetbesluit, voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0126000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd verordening 1169 is bij voedingssupplementen een waarschuwing dat voedingssupplementen buiten bereik van jonge kinderen moeten worden bewaard verplicht.

Artikel 6, eerste lid,onder e, Warenwetbesluit voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0127000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij voedingssupplementen worden geen vermeldingen gebezigd die beweren of suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan microvoedingsstoffen kan bieden.

Artikel 6, derde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0128000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De hoeveelheid in een voedingssupplement aanwezige microvoedingsstoffen of stoffen met een voedingskundig of fysiologisch effect wordt in de etikettering van de waar vermeld in een getal. Deze vermelding heeft betrekking op de aanbevolen dagelijkse portie.

Artikel 7, eerste lid, onder a, Warenwetbesluit voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0129000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De hoeveelheid in een voedingssupplement aanwezige microvoedingsstoffen of stoffen met een voedingskundig of fysiologisch effect wordt in de etikettering van de waar vermeld in een getal. Deze vermelding wordt uitgedrukt als percentage van de, voor zover van toepassing, in bijlage XIII, deel A, van verordening (EU) 1169/2011, vermelde referentie-innames.

Artikel 7, eerste lid, onder b, Warenwetbesluit, voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0130000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien zijn van gezondheidsclaims.

Artikel 4, derde lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0131000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent zijn enkel voedingsclaims toegestaan die verwijzen naar een laag of een verlaagd alcoholgehalte, of naar een verlaagde energetische waarde van dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent.

Artikel 4, derde lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0132000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als de aanwezigheid, de afwezigheid of de beperkte hoeveelheid in een levensmiddel of levensmiddelencategorie van een nutriënt of andere stof waarvoor de claim wordt gedaan, een bewezen heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect heeft, dat is vastgesteld aan de hand van algemeen aanvaardewetenschappelijke gegevens.

Artikel 5, eerste lid, onder a, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0133000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als de nutriënt of de andere stof waarvoor de claim wordt gedaan in het eindproduct aanwezig is in een significante hoeveelheid zoals omschreven in de communautaire wetgeving of, indien er terzake geen voorschriften bestaan, in een hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens het geclaimde nutritionele of fysiologische effect bewerkstelligt, dan wel afwezig is, of aanwezig is in een beperkte hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevenshet geclaimde nutritionele of fysiologische effect bewerkstelligt.

Artikel 5, eerste lid, onder b, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0134000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als, indien van toepassing, de nutriënt of andere stof waarvoor de claim wordt gedaan, aanwezig is in een vorm die door het lichaam kan worden gebruikt.

Artikel 5, eerste lid, onder c, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0135000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als de hoeveelheid van het product die de consument, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, tot zich zal nemen, een significante hoeveelheid nutriënt of andere stof levert waarvoor de claim wordt gedaan, zoals omschreven in de communautaire wetgeving of, indien er terzake geen voorschriften bestaan, een significante hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens het geclaimde nutritionele of fysiologische effect bewerkstelligt.

Artikel 5, eerste lid, onder d, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0136000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als de specifieke voorwaarden van hoofdstuk III, respectievelijk hoofdstuk IV, worden nageleefd.

Artikel 5, eerste lid, onder e, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0137000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument de heilzame effecten die in de claim worden beschreven, begrijpt.

Artikel 5, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0138000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedings- en gezondheidsclaims hebben betrekking op het levensmiddel dat gereed is voor consumptie overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.

Artikel 5, derde lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0139000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voorts wordt in voorkomend geval van (een) stof(fen) waarop een voedings- of gezondheidsclaim betrekking heeft en die niet in de voedingswaarde-etikettering vermeld staat (staan), in hetzelfde gezichtsveld als de voedingswaarde-informatie de hoeveelheid vermeld en uitgedrukt, overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 90/496/EEG

Artikel 7, tweede alinea, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0140000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

In het geval van voedingssupplementen wordt de voedingswaarde-informatie verstrekt overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2002/46/EG.

Artikel 7, derde alinea, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0141000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Uitsluitend de voedingsclaims die in de bijlage staan vermeld zijn toegestaan.

Artikel 8, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0142000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Uitsluitend de voedingsclaims die voldoen aan de voorwaarden van onderhavige verordening zijn toegestaan.

Artikel 8, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0143000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd Richtlijn 84/450/EEG mogen alleen levensmiddelen van dezelfde categorie worden vergeleken, en moet daarbij een reeks levensmiddelen van die categorie in aanmerking worden genomen. Het verschil in de hoeveelheid van een nutriënt en/of de energetische waarde moet worden vermeld en de vergelijking moet betrekking hebben op dezelfde hoeveelheid levensmiddel.

Artikel 9, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0144000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vergelijkende voedingsclaims vergelijken de samenstelling van het betrokken levensmiddel met die van een reeks levensmiddelen van dezelfde categorie, met inbegrip van levensmiddelen van andere merken, die niet zodanig samengesteld zijn dat zij van een claim kunnen worden voorzien.

Artikel 9, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0145000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Gezondheidsclaims zijn verboden, tenzij zij in overeenstemming zijn met de algemene voorschriften van hoofdstuk II en de specifieke voorschriften van dit hoofdstuk en er overeenkomstig deze verordening een vergunning voor is verleend en zij zijn opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten van toegestane claims.

Artikel 10, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0146000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken daarvan, in de presentatie en de reclame, een vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

Artikel 10, tweede lid onder a, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0147000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken daarvan, in de presentatie en de reclame, de benodigde hoeveelheid van het levensmiddel en het vereiste consumptiepatroon om het geclaimde heilzame effect te bereiken.

Artikel 10, tweede lid onder b, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0148000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken daarvan, in de presentatie en de reclame, indien van toepassing, een vermelding voor mensen die het gebruik van het levensmiddel dienen te vermijden.

Artikel 10, tweede lid onder c, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0149000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken daarvan, in de presentatie en de reclame, een passende waarschuwing voor producten die bij overmatig gebruik een gezondheidsrisico kunnen inhouden.

Artikel 10, tweede lid, onder d, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0150000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn alleen toegestaan indien zij gepaard gaan met een specifieke gezondheidsclaim die is opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten.

Artikel 10, derde lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0151000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn alleen toegestaan indien zij gepaard gaan met een specifieke gezondheidsclaim die is opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten.

Artikel 10, derde lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0152000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Claims waarin de indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen van het levensmiddel de gezondheid kan schaden zijn niet toegestaan.

Artikel 12 onder a, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0153000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Claims die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies zijn niet toegestaan.

Artikel 12 onder b, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0154000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Claims die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies zijn niet toegestaan.

Artikel 12, onder b, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0155000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid en andere niet in artikel 11 bedoelde verenigingen.

Artikel 12, onder c, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0156000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Niettegenstaande artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2000/13/EG mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan, indien er volgens de procedure van de artikelen 15 tot en met 18 van deze verordening een vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van dergelijke toegestane claims, tezamen met alle noodzakelijke voorwaarden voor het gebruik van die claims.

Artikel 14, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0157000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Niettegenstaande artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2000/13/EG mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan, indien er volgens de procedure van de artikelen 15 tot en met 18 van deze verordening een vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van dergelijke toegestane claims, tezamen met alle noodzakelijke voorwaarden voor het gebruik van die claims.

Artikel 14, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0158000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Naast de algemene voorschriften van deze verordening en de specifieke voorschriften van lid 1 geldt bij claims inzake ziekterisicobeperking dat op de etikettering, of, bij ontbreken daarvan, in de presentatie en de reclame, ook moet worden vermeld dat de ziekte waaraan de claim refereert, meerdere risicofactoren heeft en dat verandering van één van die factoren al dan niet een heilzaam effect kan hebben.

Artikel 14, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0159000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Naast de algemene voorschriften van deze verordening en de specifieke voorschriften van lid 1 geldt bij claims inzake ziekterisicobeperking dat op de etikettering, of, bij ontbreken daarvan, in de presentatie en de reclame, ook moet worden vermeld dat de ziekte waaraan de claim refereert, meerdere risicofactoren heeft en dat verandering van één van die factoren al dan niet een heilzaam effect kan hebben.

Artikel 14, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0160000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie in reclame mag niet misleidend zijn conform artikel 7 eerste lid onder a tot en met d verordening (EU) 1169/2011.

Artikel 7, vierde lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0161000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie in reclame mag niet misleidend zijn conform artikel 7 eerste lid onder a tot en met d verordening (EU) 1169/2011.

Artikel 7, vierde lid onder a,verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0162000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedselinformatie in reclame is nauwkeurig, duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen.

Artikel 7, vierde lid, onder a,verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0163000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Behoudens de afwijkingen waarin wordt voorzien in de wetgeving van de Unie betreffende natuurlijk mineraalwater en voor een bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, mag de voedselinformatie in reclame aan levensmiddelen geen eigenschappen toeschrijven inzake het voorkómen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch toespelingen maken op dergelijke eigenschappen.

Artikel 7, vierde lid onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0164000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij de wijze van aanbieding van de levensmiddelen en met name de vorm of het uiterlijk van de levensmiddelen, en de verpakking, het gebruikte verpakkingsmateriaal, de wijze waarop de levensmiddelen worden gepresenteerd, alsmede de omgeving waarin zij worden uitgestald gelden ook de voorwaarden uit artikel 7 eerste, tweede en derde lid verordening (EU) 1169/2011.

Artikel 7, vierde lid, onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0165000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij de wijze van aanbieding van de levensmiddelen en met name de vorm of het uiterlijk van de levensmiddelen, en de verpakking, het gebruikte verpakkingsmateriaal, de wijze waarop de levensmiddelen worden gepresenteerd, alsmede de omgeving waarin zij worden uitgestald gelden ook de voorwaarden uit artikel 7 eerste, tweede en derde lid verordening (EU) 1169/2011.

Artikel 7, vierde lid, onder b, verordening (EU) Nr. 1169/2011

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0166000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde levensmiddelenadditieven die afzonderlijk dan wel gemengd met elkaar en/of met voedselingrediënten worden verkocht, zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 4, van Richtlijn 2000/13/EG, mogen alleen in de handel worden gebracht met de etikettering overeenkomstig artikel 22 van deze verordening, die op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters is aangebracht. De informatie wordt in een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal gesteld.

Artikel 21, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0167000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde levensmiddelenadditieven afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of andere voedselingrediënten worden verkocht en/of indien er andere stoffen aan zijn toegevoegd, wordt op de verpakking of de recipiënten ervan de informatie over ieder levensmiddelenadditief vermeld conformdit artikel.

Artikel 22, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0168000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien levensmiddelenadditieven gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten verkocht worden, wordt op de verpakking of de recipiënten van de levensmiddelenadditieven een lijst van alle bestanddelen in aflopende volgorde van het aandeel ervan in het totaalgewicht vermeld.

Artikel 22, tweede lid,verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0169000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien stoffen (met inbegrip van levensmiddelenadditieven of andere voedselingrediënten) worden toegevoegd aan levensmiddelenadditieven om het opslaan, verkopen, standaardiseren, verdunnen of oplossen ervan te vergemakkelijken, worden al die stoffen op de verpakking of de recipiënten van de levensmiddelenadditieven opgesomd in aflopende volgorde van het aandeel ervan in het totaalgewicht.

Artikel 22, derde lid, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0170000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde levensmiddelenadditieven die afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten slechts in de handel worden gebracht indien de verpakking de volgende informatie bevat:

a) de in deze verordening vastgestelde naam en het E-nummer van elk levensmiddelenadditief of een verkoopbenaming die de naam en het E-nummer van elk levensmiddelenadditief bevat.

Artikel 23, eerste lid, onder a, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0171000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde levensmiddelenadditieven die afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten slechts in de handel worden gebracht indien de verpakking de volgende informatie bevat de vermelding „voor gebruik in levensmiddelen” of „voor levensmiddelen, beperkt gebruik” of een meer specifieke aanduiding inzake het beoogde gebruik ervan in levensmiddelen.

Artikel 23, eerste lid, onder b, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0172000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

In afwijking van het bepaalde in lid 1, letter a), moet de verkoopbenaming van tafelzoetstoffen de vermelding „tafelzoetstof op basis van …” bevatten, gevolgd door de naam of de namen van de zoetstoffen die voor de samenstelling ervan zijn gebruikt

Artikel 23, tweede lid, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0173000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Op de etikettering van tafelzoetstoffen die polyolen en/of aspartaam en/of aspartaam-acesulfaamzout bevatten, wordt vermeld bij polyolen: „overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben”

Artikel 23, derde lid, onder a, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0174000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Op de etikettering van tafelzoetstoffen die polyolen en/of aspartaam en/of aspartaam-acesulfaamzout bevatten, wordt vermeld bij aspartaam-acesulfaamzout: „Bevat een bron van fenylalanine”.

Artikel 23, derde lid, onder b, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0175000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 2000/13/EG dient de etikettering van voedingsmiddelen die bepaalde levensmiddelenkleurstoffen als vermeld in bijlage V bij deze verordening bevatten, ook de in die bijlage vermelde aanvullende gegevens te omvatten.

Artikel 24, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1333/2008

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0176000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aroma’s mogen alleen in de handel worden gebracht met de in de artikelen 15 en 16 voorgeschreven duidelijk zichtbare, duidelijk leesbare en onuitwisbare etikettering. De in artikel 15 bedoelde informatie wordt in een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal gesteld.

Artikel 14, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0177000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aroma’s afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten worden verkocht en/of indien er overeenkomstig artikel 3, lid 4, andere stoffen aan zijn toegevoegd, wordt op de verpakking of de recipiënten ervan de informatie vermeld conform artikel 15 eerste lid.

Artikel 15, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0178000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien de term „natuurlijk” wordt gebruikt ter aanduiding van een aroma in de in artikel 15, lid 1, onder a), bedoelde verkoopbenaming, zijn de leden 2 tot en met 6 van dit artikel van toepassing.

Artikel 16, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0179000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De term „natuurlijk” mag alleen ter aanduiding van een aroma worden gebruikt indien de aromatiserende component uitsluitend aromatiserende preparaten en/of natuurlijke aromastoffen bevat.

Artikel 16, tweede lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0180000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De term „natuurlijke aromastof(fen)” mag alleen worden gebruikt voor aroma’s waarin de aromatiserende component uitsluitend natuurlijke aromastoffen bevat.

Artikel 16, derde lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0181000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De term „natuurlijk” mag alleen worden gebruikt in combinatie met een verwijzing naar een levensmiddel, levensmiddelencategorie of een plantaardige of dierlijke aromagrondstof indien de aromatiserende component uitsluitend of ten minste voor 95 gewichtsprocent uit het desbetreffende uitgangsmateriaal is verkregen.

Artikel 16, vierde lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0182000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De term „natuurlijk levensmiddel(en) of levensmiddelencategorie of grondstof(fen) aroma met andere natuurlijke aroma's” mag alleen worden gebruikt indien de aromatiserende component gedeeltelijk van het desbetreffende uitgangsmateriaal afkomstig, en de geur en/of smaak daarvan gemakkelijk herkenbaar is.

Artikel 16, vijfde lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0183000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De term „natuurlijk aroma” mag alleen worden gebruikt indien de aromatiserende component afkomstig is van verschillende uitgangsmaterialen en wanneer een vermelding van de uitgangsmaterialen de geur of smaak ervan niet adequaat zou weergeven.

Artikel 16, zesde lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0184000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aroma’s die afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of andere voedselingrediënten en/of waaraan andere stoffen zijn toegevoegd, slechts in de handel worden gebracht wanneer op de verpakking de vermelding „voor levensmiddelen” of „voor levensmiddelen, beperkt gebruik” of meer specifieke aanduidingen inzake het beoogde gebruik ervan in levensmiddelen op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters is aangebracht.

Artikel 17, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0185000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten die afzonderlijk dan wel gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten worden verkocht, zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 4, van Richtlijn 2000/13/EG, mogen alleen in de handel worden gebracht met de etikettering overeenkomstig artikel 11 van deze verordening, die op een duidelijk zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters is aangebracht. De in artikel 11 bedoelde informatie wordt in een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal gesteld.

Artikel 10, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1332/2008

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0186000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten worden verkocht, wordt op de verpakking of de recipiënten ervan de de informatie onder a tot en met k aangebracht:

Artikel 11, eerste lid, verordening (EG) Nr. 1332/2008

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0187000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer voedingsenzymen en/of voedingsenzympreparaten gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten worden verkocht, worden op de verpakking of de recipiënten alle ingrediënten vermeld in aflopende volgorde van het aandeel ervan in het totaalgewicht.

Artikel 11, tweede lid, verordening (EG) Nr. 1332/2008

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0188000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Op de verpakking of de recipiënten van voedingsenzympreparaten worden alle bestanddelen vermeld in aflopende volgorde van het aandeel ervan in het totaalgewicht.

Artikel 11, derde lid, verordening (EG) Nr. 1332/2008

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0189000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 89/396/EEG van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (17) en Verordening (EG) nr. 1829/2003, mogen voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten die afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten worden verkocht, alleen in de handel worden gebracht indien op de verpakking of de recipiënten ervan de volgende informatie is aangebracht de bij deze verordening vastgestelde naam van ieder voedingsenzym of een verkoopbenaming die de naam van ieder voedingsenzym bevat, of, bij ontstentenis van een dergelijke naam, de algemeen aanvaarde naam vastgelegd in de nomenclatuur van de IUBMB.

Artikel 12, eerste lid onder a, verordening (EG) Nr. 1332/2008

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0190000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 89/396/EEG van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (17) en Verordening (EG) nr. 1829/2003, mogen voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten die afzonderlijk of gemengd met elkaar en/of met andere voedselingrediënten worden verkocht, alleen in de handel worden gebracht indien op de verpakking of de recipiënten ervan de volgende informatie is aangebracht de vermelding „voor levensmiddelen” of „voor levensmiddelen, beperkt gebruik” of een meer specifieke aanduiding inzake het gebruik ervan in levensmiddelen.

Artikel 12, eerste lid onder b, verordening (EG) Nr. 1332/2008

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0191000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Op de buitenzijde van de verpakking of op een of aan de verpakking van een voedingssupplement gehecht etiket wordt, in geval van vitamine A, B6 of D, de vermelding(en) gebezigd onder a tot en met g.

Artikel 5, Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0192000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De naam van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding die volledig van koemelk- of geitenmelkeiwit zijn vervaardigd, luidt zoals vastgesteld in deel A van bijlage VI.

Artikel 5, eerste lid gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016,

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0193000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De naam van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding die volledig van koemelk- of geitenmelkeiwit zijn vervaardigd, luidt zoals vastgesteld in deel B van bijlage VI.

Artikel 5, tweede lid gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016,

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0194000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Naast de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bedoelde verplichte vermeldingen zijn de volgende vermeldingen bijkomende verplichte vermeldingen voor volledige zuigelingenvoeding:

Artikel 6, tweede lid gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016,

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0195000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Naast de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bedoelde verplichte vermeldingen zijn de volgende vermeldingen ook verplichte vermeldingen voor opvolgzuigelingenvoeding:

Artikel 6, derde lid gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016,

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0196000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De etikettering en presentatie van en reclame voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding geeft de nodige informatie over het gepaste gebruik van de producten, zodat borstvoeding niet wordt ontmoedigd.

In de etikettering en presentatie van en reclame voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding worden noch de termen „gehumaniseerd”, „gematerniseerd” en „aangepast”, noch vergelijkbare termen gebruikt.

De etikettering en presentatie van en reclame voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zijn zodanig dat elk risico op verwarring tussen volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding wordt vermeden en dat consumenten in staat zijn een duidelijk onderscheid tussen beide te maken, in het bijzonder wat de gebruikte tekst, afbeeldingen en kleuren betreft.

Artikel 6, vierde, vijfde en, zesde lid, eerste alinea gedelegeerde, verordening (EU) Nr. 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0197000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De etikettering en presentatie van en reclame voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding geeft de nodige informatie over het gepaste gebruik van de producten, zodat borstvoeding niet wordt ontmoedigd.

In de etikettering en presentatie van en reclame voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding worden noch de termen „gehumaniseerd”, „gematerniseerd” en „aangepast”, noch vergelijkbare termen gebruikt.

De etikettering en presentatie van en reclame voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zijn zodanig dat elk risico op verwarring tussen volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding wordt vermeden en dat consumenten in staat zijn een duidelijk onderscheid tussen beide te maken, in het bijzonder wat de gebruikte tekst, afbeeldingen en kleuren betreft.

Artikel 6, zesde lid, tweede alinea gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0198000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Naast de in artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bedoelde informatie bevat de verplichte voedingswaardevermelding voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding de hoeveelheid van elk mineraal en elke vitamine die zijn opgenomen in bijlage I of II bij deze verordening en die in het product aanwezig zijn, met uitzondering van molybdeen.

Artikel 7, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0199000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor volledige zuigelingenvoeding worden geen voedings- en gezondheidsclaims gedaan.

Artikel 8, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0200000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vermeldingen met betrekking tot lactose en docosahexaeenzuur (DHA)

Artikel 9, eerste, tweede en, derde lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0201000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voorschriften betreffende promotie en handelspraktijken voor volledige zuigelingenvoeding

Artikel 10, gedelegeerde verordening (EU) Nr, 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0202000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is niet toegestaan om reclame te maken op verkooppunten, monsters uit te delen of andere reclame-acties te voeren om de rechtstreekse verkoop van volledige zuigelingenvoeding aan de consument in de detailhandel te bevorderen, zoals speciale uitstallingen, kortingsbonnen, premies, speciale verkoopacties, lokartikelen en koppelverkoop.

Artikel 10, tweede lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr, 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

Aanprijzing vindt niet plaats op eigen initiatief van een verkoper op één locatie en de aanprijzing is terug te voeren op het handelen van een producent, distributeur of importeur.

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0203000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is niet toegestaan om reclame te maken op verkooppunten, monsters uit te delen of andere reclame-acties te voeren om de rechtstreekse verkoop van volledige zuigelingenvoeding aan de consument in de detailhandel te bevorderen, zoals speciale uitstallingen, kortingsbonnen, premies, speciale verkoopacties, lokartikelen en koppelverkoop.

Artikel 10, tweede lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr, 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

Aanprijzing vindt plaats op eigen initiatief van een verkoper op één locatie en de aanprijzing is niet terug te voeren op het handelen van een producent, distributeur of importeur.

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0204000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters

Artikel 11, derde lid, gedelegeerde verordening (EU) 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0205000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer volledige zuigelingenvoeding in de handel wordt gebracht, stelt de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar het betrokken product in de handel wordt gebracht in kennis van de informatie die op de etikettering is aangebracht, door die autoriteit een model van het voor het product gebruikte etiket te bezorgen, en van alle andere gegevens die de bevoegde autoriteit redelijkerwijs kan opvragen om de naleving van deze verordening vast te stellen.

Artikel 12, eerste lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0206000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer van eiwithydrolysaten vervaardigde opvolgzuigelingenvoeding of opvolgzuigelingenvoeding die andere stoffen dan de in bijlage II opgenomen stoffen bevat in de handel wordt gebracht, stelt de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar het betrokken product in de handel wordt gebracht in kennis van de informatie die op de etikettering is aangebracht, door die autoriteit een model van het voor het product gebruikte etiket te bezorgen, en van alle andere gegevens die de bevoegde autoriteit redelijkerwijs kan opvragen om de naleving van deze verordening vast te stellen, tenzij een lidstaat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf ontheft van die verplichting op grond van een nationaal systeem dat een efficiënte officiële controle van het betrokken product waarborgt.

Artikel 12, tweede lid, gedelegeerde, verordening (EU)Nr. 127/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0207000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer voeding voor medisch gebruik in de handel wordt gebracht, stelt de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar het betrokken product in de handel wordt gebracht, in kennis van de informatie die op de etikettering is aangebracht, door die autoriteit een model van het voor het product gebruikte etiket te bezorgen, en van alle andere gegevens die de bevoegde autoriteit redelijkerwijs kan opvragen om de naleving van deze verordening vast te stellen, tenzij een lidstaat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf ontheft van die verplichting op grond van een nationaal systeem dat een efficiënte officiële controle van het betrokken product waarborgt.

Artikel 9, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0208000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Er moet worden voldaan aan de bijkomende verplichte vermeldingen voor voeding voor medisch gebruik

Artikel 5, tweede lid van gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0209000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Artikel 13, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 zijn ook van toepassing op de in lid 2 van dit artikel bedoelde bijkomende verplichte vermeldingen.

Artikel 5, derde lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0210000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De naam van voeding voor medisch gebruik luidt zoals vastgesteld in bijlage IV.

Artikel 4, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0211000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verplichte voedingswaardevermelding voor voeding voor medisch voldoet aan de eisen uit artikel 6 lid verordening 128:

Artikel 6, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0212000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor voeding voor medisch gebruik worden geen voedings- en gezondheidsclaims gedaan.

Artikel 7, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0213000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Alle verplichte vermeldingen voor voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen te voldoen, worden aangebracht in een taal die voor de consumenten gemakkelijk te begrijpen is.

Artikel 8, eerste lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0214000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De etikettering en de presentatie van en de reclame voor voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen te voldoen, bevat geen afbeeldingen van zuigelingen, noch andere afbeeldingen of tekst waardoor het gebruik van dergelijke voeding zou kunnen worden geïdealiseerd.

Artikel 8, tweede lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0215000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Om elk risico op verwarring te voorkomen, worden de etikettering en de presentatie van en de reclame voor voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen te voldoen, zo ontworpen dat consumenten in staat zijn een duidelijk onderscheid tussen dergelijke producten en volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding te maken, in het bijzonder wat de gebruikte tekst, afbeeldingen en kleuren betreft.

Artikel 8, derde lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0216000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Reclame voor voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen te voldoen, wordt beperkt tot gespecialiseerde publicaties op het gebied van babyverzorging en wetenschappelijke publicaties.

Artikel 8, vierde lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0217000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Reclame op verkooppunten, het uitdelen van monsters of andere reclameacties om de rechtstreekse verkoop van voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen te voldoen aan de consument in de detailhandel te bevorderen, zoals speciale uitstallingen, kortingbonnen, premies, speciale verkoopacties, lokartikelen en koppelverkoop, zijn verboden.

Artikel 8, vijfde lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0218000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Fabrikanten en distributeurs van voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen te voldoen, bieden geen gratis of afgeprijsde producten, monsters of andere reclamegeschenken rechtstreeks aan het algemene publiek of aan zwangere vrouwen, moeders of hun gezinsleden aan.

Artikel 8, zesde lid, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0219000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Wanneer voeding voor medisch gebruik in de handel wordt gebracht, stelt de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar het betrokken product in de handel wordt gebracht, in kennis van de informatie die op de etikettering is aangebracht, door die autoriteit een model van het voor het product gebruikte etiket te bezorgen, en van alle andere gegevens die de bevoegde autoriteit redelijkerwijs kan opvragen om de naleving van deze verordening vast te stellen, tenzij een lidstaat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf ontheft van die verplichting op grond van een nationaal systeem dat een efficiënte officiële controle van het betrokken product waarborgt.

Artikel 9, gedelegeerde verordening (EU) Nr. 128/2016

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0220000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De etikettering en presentatie van, en de reclame voor, volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding dient zodanig te zijn dat deze niet het geven van borstvoeding ontmoedigt.

Artikel 10, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0221000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De etikettering en de presentatie van, en de reclame voor volledige zuigelingenvoeding, en de etikettering van opvolgzuigelingenvoeding, mag geen afbeeldingen van zuigelingen bevatten, noch andere afbeeldingen of tekst, waardoor het gebruik van dergelijke voeding zou kunnen worden geïdealiseerd.

Artikel 10, tweede lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 4, eerste lid, verordening (EU) Nr. 609/2013

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere Voeding 2016

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0222000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Op of in de directe omgeving van de in het eerste lid bedoelde recipiënt wordt duidelijk leesbaar de volgende vermelding gebezigd: RAUWE MELK VOOR GEBRUIK KOKEN.

Artikel 8, derde lid, Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0223000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij pluimveevlees wordt in een apart kader met contrasterende kleuren eenvoudig leesbaar de navolgende vermelding gebezigd:

«Let op, geef schadelijke bacteriën geen kans. Zorg daarom dat deze bacteriën niet via de verpakking, uw handen of het keukengerei in uw eten terecht komen. Maak dit vlees door en door gaar om deze bacteriën uit te schakelen.»

Artikel 4a, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen,

Artikel 2, achtste lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0224000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding «cafeïnevrij» mag bij een als koffie of thee aangeduide waar die bestemd is voor aflevering aan de eindverbruiker of een instelling, uitsluitend worden gebezigd voor zover het cafeïnegehalte van die waar ten hoogste 0,1% bedraagt, berekend op de droge stof.

Artikel 11a, tweede lid, Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0225000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding «cafeïnevrij» mag bij een als koffie of thee aangeduide waar die bestemd is voor aflevering aan de eindverbruiker of een instelling, uitsluitend worden gebezigd voor zover het cafeïnegehalte van die waar ten hoogste 0,1% bedraagt, berekend op de droge stof.

Artikel 11a, tweede lid, Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0226000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd de ter zake geldende eisen ten aanzien van de etikettering van levensmiddelen moet op de verpakking van de in het tweede lid, onder a, bedoelde eet- of drinkwaar een bewaarvoorschrift worden gebezigd waaruit onder andere blijkt dat de waar binnen een bepaald aantal dagen na aankoop dient te worden geconsumeerd, echter nooit later dan de reeds vermelde datum.

Artikel 15, derde lid, Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0227000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vermelding/aanduidingen die gebezigd worden, compleet zijn en makkelijk te begrijpen, maar niet geheel volgens de voorgeschreven wettekst zijn verwoord.

   

D

Niet misleidend; Niet onjuist; geen gevaar voor de volksgezondheid

*Nalevingshulp

*Nalevingshulp

Niet van toepassing

42R0228000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Gezondheidsclaims zijn niet toegestaan voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent

Artikel 4, derde lid onder a, verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0229000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voedingsclaims afgezien van claims betreffende een verlaagd alcoholgehalte of een verlaagde energetische waarde zijn niet toegestaan voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent

Artikel 4, derde lid onder b,verordening (EU) Nr. 1924/2006

Artikel 2, vierde lid van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0230000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Producten worden onder een gereserveerde benaming (BOB, BGA of GST) verhandeld, levensmiddel voldoet wel aan de eisen van de gereserveerde benaming, maar de vermeldingen op het levensmiddel voldoen niet aan de specifieke eisen.

Artikel 12, verordening (EU) nr. 1151/2012,

in samenhang met bijlage X, gedelegeerde verordening (EU) nr. 668/2014,

Artikel 2, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0231000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Producten worden een gereserveerde benaming (BOB, BGA of GST) verhandeld terwijl het levensmiddel niet aan de eisen van de gereserveerde benaming voldoet.

Artikel 12, verordening (EU) nr. 1151/2012,

in samenhang met bijlage X, gedelegeerde verordening (EU) nr. 668/2014,

Artikel 2, eerste lid, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0232000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Een levensmiddel wordt slechts in de handel gebracht indien het vergezeld gaat van een vermelding die het mogelijk maakt de partij waartoe dat levensmiddel behoort te identificeren. Deze vermelding wordt voorafgegaan door de letter «L», behalve in het geval waarin zij duidelijk van de overige vermeldingen op het etiket te onderscheiden is of de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum in de etikettering voorkomt

Artikel 4, eerste lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Artikel 2, eerste lid van Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0233000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor de verplichte voedselinformatie en de vermeldingen op de etikettering, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van verordening (EU) 1169/2011, wordt gebruik gemaakt van in ieder geval de Nederlandse taal.

Artikel 3, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Artikel 2, eerste lid van Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0234000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Verplichte vermelding van Allergenen 1169 zijn niet in de Nederlandse taal opgesteld

Artikel 3, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Artikel 2, eerste lid van Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0235000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Stoffen die behoren tot de volgende categorieën stoffen mogen aan één of meer van de in artikel 1, lid 1, bedoelde categorieën levensmiddelen worden toegevoegd, mits deze stoffen zijn opgenomen in de Unielijst in de bijlage, en voldoen aan de in de Unielijst opgenomen gegevens overeenkomstig lid 3 van dit artikel:

a) vitaminen;

b) mineralen;

c) aminozuren;

d) carnitine en taurine;

e) nucleotiden;

f) choline en inositol.

Artikel 15, eerste lid van, verordening (EU) Nr. 609/2013,

Artikel 2, Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0236000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Overeenkomstig artikel 25, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 moet het communautaire logo overeenstemmen met het model in bijlage XI bij de onderhavige verordening.

Het communautaire logo wordt gebruikt overeenkomstig de in bijlage XI bij de onderhavige verordening vastgestelde technische reproductievoorschriften.

Artikel 25, derde lid, verordening (EG) Nr. 834/2007,

Artikel 57, verordening (EG) Nr. 889/2008

Artikel 2, Landbouwkwaliteitswet

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0237000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De aanduiding ‘melkeiwit, type voedings-zuurcaseïne’ of ‘voedingszuurcaseïne’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor caseïne bestemd voor menselijke voeding, die voldoet aan de eisen opgenomen in bijlage I, onderdeel I, van richtlijn 2015/2203.

Artikel 2, eerste lid, Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016,

Artikel 2, zevende lid, Warenwetbesluit Zuivel

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0238000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De aanduiding ‘melkeiwit, type voedings-lebcaseïne’ of ‘voedingslebcaseïne’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor caseïne bestemd voor menselijke voeding, die voldoet aan de eisen opgenomen in bijlage I, onderdeel II, van richtlijn 2015/2203.

Artikel 2, tweede lid, Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016,

Artikel 2, zevende lid, Warenwetbesluit Zuivel

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0239000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De aanduiding ‘voor menselijke voeding bestemde caseïnaten’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor caseïnaten bestemd voor menselijke voeding, die voldoen aan de eisen opgenomen in bijlage II van richtlijn 2015/2203.

Artikel 2, derde lid, Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016,

Artikel 2, zevende lid, Warenwetbesluit Zuivel

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0240000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vermeldingen met betrekking tot caseïnaten voldoen aan de presentatie voorwaarden uit artikel 4

Artikel 4, Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016,

Artikel 2, zevende lid, Warenwetbesluit Zuivel

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0241000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Aanduidingen omtrent gedehydrateerde melk moeten voldoen aan specifieke voorwaarden

Artikel 4, 5, 6 en 7, Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

Artikel 4, tweede lid, Warenwetbesluit Zuivel,

Artikel 2, zevende lid Warenwtbesluit Zuivel

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0242000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Benamingen omtrent vis mogen alleen gebruikt worden indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 1, in samenhang met de bijlage bij Warenwetregeling handelsbenamingen vis,

Artikel 2, elfde lid, Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0243000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding „glutenvrij” mag alleen worden gebruikt als het glutengehalte van het aan de eindconsument verkochte levensmiddel maximaal 20 mg/kg bedraagt.

Artikel 3, eerste lid, in samenhang met bijlage A van uitvoerings verordening (EU) Nr. 828/2014,

Artikel 36, derde lid, onder a, verordening (EU) Nr. 1169/2011,

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0244000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding „met zeer laag glutengehalte” mag alleen worden gebruikt als het glutengehalte van het aan de eindconsument verkochte levensmiddel – dat bestaat uit of een of meer ingrediënten bevat die van tarwe, rogge, gerst, haver of kruisingen ervan zijn vervaardigd en speciaal zijn verwerkt om het glutengehalte te verlagen – maximaal 100 mg/kg bedraagt.

Artikel 3, eerste lid, in samenhang met bijlage A van uitvoerings verordening (EU) Nr. 828/2014,

Artikel 36, derde lid, onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011,

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0245000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Haver in levensmiddelen waarop de vermelding „glutenvrij” of „met zeer laag glutengehalte” is aangebracht, moet speciaal zijn geproduceerd, bereid en/of verwerkt om verontreiniging met tarwe, rogge, gerst of kruisingen ervan te vermijden en het glutengehalte van deze haver mag maximaal 20 mg/kg bedragen.

Artikel 3, eerste lid, in samenhang met bijlage B van uitvoerings verordening (EU) Nr. 828/2014,

Artikel 36, derde lid, onder d, verordening (EU) Nr. 1169/2011,

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0246000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden informatie te verstrekken over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2006/141/EG.

Artikel 4, uitvoerings verordening (EU) Nr. 828/2014,

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0247000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijstelling wordt verleend van artikel 5a van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen, wat betreft de toevoeging van vitamine D aan gele vetsmeersels onder de volgende voorschriften:

a. het gehalte aan vitamine D bedraagt ten minste 0,20 µg en ten hoogste 0,25 µg per gram;

b. bij de verhandeling van de waar wordt in hetzelfde gezichtsveld als de aanduiding van de waar een vermelding gebezigd waaruit blijkt dat de waar bestemd is voor personen van 60 jaar en ouder, en derhalve niet geschikt is voor personen jonger dan 60 jaar.

Artikel 2, onder b, Warenwetbesluit vrijstelling vitamine D

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0248000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, Warenwetbesluit gereserveerde aanduidingen

 

B

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid; (ernstig) misleidend; onjuist.

*BB

*Corrigerende interventie

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0249000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd verordening (EU) 1169/2011 worden bij de verhandeling van diepgevroren levensmiddelen aan de eindverbruiker of aan instellingen gebezigd de vermelding ‘diepvries’, toe te voegen aan de benaming, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van verordening (EU) 1169/2011;

Artikel 6 onder a, Warenwetbesluit diepgevroren levensmiddelen,

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0250000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd verordening (EU) 1169/2011 worden bij de verhandeling van diepgevroren levensmiddelen aan de eindverbruiker of aan instellingen gebezigd een vermelding aangevende gedurende welke periode en bij welke temperatuur of in welke installatie de diepgevroren levensmiddelen bij de eindverbruiker bewaard kunnen worden.

Artikel 6 onder b, Warenwetbesluit diepgevroren levensmiddelen,

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0251000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd verordening (EU) 1169/2011 worden bij de verhandeling van diepgevroren levensmiddelen aan de eindverbruiker of aan instellingen gebezigd de vermelding ‘na ontdooiing niet opnieuw invriezen’.

Artikel 6 onder c, Warenwetbesluit diepgevroren levensmiddelen,

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0252000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien diepgevroren levensmiddelen als zodanig niet zijn bestemd voor de eindverbruiker of instellingen, worden bij de verhandeling gebezigd de vermelding ‘diepvries’, toe te voegen aan de benaming, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van verordening (EU) 1169/2011; en

Artikel 7, eerste lid onder a, Warenwetbesluit diepgevroren levensmiddelen

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0253000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien diepgevroren levensmiddelen als zodanig niet zijn bestemd voor de eindverbruiker of instellingen, worden bij de verhandeling gebezigd de vermeldingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder e en h, van verordening (EU) 1169/2011 en artikel 4 van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen.

Artikel 7, eerste lid onder b, Warenwetbesluit diepgevroren levensmiddelen

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0254000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De in het eerste lid bedoelde benaming en vermeldingen worden aangebracht op de verpakking of het omhulsel waarin de waar wordt aangeboden, of op een hierop aangebracht etiket.

Artikel 7, tweede lid, Warenwetbesluit diepgevroren levensmiddelen

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0255000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden bij dit besluit bedoelde eet- en drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot hun aanduiding.

Artikel 2, Warenwetbesluit suikers, eerste lid

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0256000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van bij dit besluit bedoelde aanduidingen andere eet- en drinkwaren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, Warenwetbesluit suikers, tweede lid

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0257000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden te handelen in strijd met de eisen gesteld bij of krachtens artikel 91, onder a en d, en bijlage VII, deel VII en aanhangsel II van verordening (EU) 1308/2013.

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit smeerbare vetproducten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0258000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden de bij of krachtens dit besluit bedoelde waren te bereiden of te verhandelen of te gebruiken voor de bereiding van brood, die niet voldoen aan de eisen, bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling of hun hoedanigheid of eigenschappen.

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit meel en brood

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0259000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit meel en brood

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0260000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden de bij dit besluit bedoelde eet- en drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding.

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit verduurzaamde vruchtproducten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0261000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit bedoelde aanduidingen andere eet- en drinkwaren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit verduurzaamde vruchtproducten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0262000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden de bij dit besluit bedoelde eet- en drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen betreffende de samenstelling van de waar en de wijze waarop de waar is bereid.

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit verduurzaamde vruchtproducten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0263000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De hoeveelheid in een voedingssupplement aanwezige microvoedingsstoffen of stoffen met een voedingskundig of fysiologisch effect wordt in de etikettering van de waar vermeld in een getal.heeft betrekking op de aanbevolen dagelijkse portie; en wordt uitgedrukt als percentage van de, voor zover van toepassing, in bijlage XIII, deel A, van verordening (EU) 1169/2011, vermelde referentie-innames.

Artikel 7, Warenwetbesluit voedingssupplementen

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0264000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden de bij dit besluit bedoelde waren te verhandelen anders dan met in achtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot hun aanduiding.

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit honing

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0265000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit gegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waren waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit honing

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0266000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden de bij dit besluit bedoelde waren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit gesteld, met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen, betreffende de aard, de samenstelling, uitvoering of hoedanigheid van de waar.

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit honing

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0267000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden bij dit besluit bedoelde eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot hun aanduiding.

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit cacao en chocolade

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0268000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere eet- of drinkwaren te verhandelen dan die waren waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit cacao en chocolade

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0269000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden bij dit besluit bedoelde eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit gesteld, met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen, betreffende de aard, de samenstelling, uitvoering of hoedanigheid van de waar.

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit cacao en chocolade

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0270000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden koffie- en cichorei-extracten te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding en tot het bezigen van vermeldingen.

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0271000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0272000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verhandelaar die een kruidenpreparaat met een bewering over de werking of eigenschappen daarvan voor de eerste keer in de handel brengt, beschikt over objectieve gegevens waaruit die werking of eigenschappen blijken.

Artikel 5, eerste lid, Warenwetbesluit kruidenpreparaten

Artikel 2, Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0273000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De verhandelaar die een kruidenpreparaat met een bewering over de werking of eigenschappen daarvan op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in de handel heeft, beschikt over objectieve gegevens waaruit die werking of eigenschappen blijken.

Artikel 5, tweede lid, Warenwetbesluit kruidenpreparaten

Artikel 2, Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0274000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (PbEU 2011, L 304) wordt bij kruidenpreparaten, zijnde eet- of drinkwaren, een vermelding gebezigd inzake een gebruiks- en doseringsadvies.

Artikel 6, eerste lid, Warenwetbesluit kruidenpreparaten

Artikel 2, Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0275000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Bij kruidenpreparaten, niet zijnde eet- of drinkwaren, wordt een vermelding gebezigd inzake een lijst van ingrediënten, een gebruiks- en doseringsadvies en een vermelding van de naam of de handelsnaam en het adres of de vestigingsplaats van de fabrikant of persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de waar.

Artikel 6, tweede lid, Warenwetbesluit kruidenpreparaten

Artikel 2, Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0276000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden de in dit besluit bedoelde drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld, met betrekking tot hun aanduiding.

Artikel 2, vierde lid, Warenwetbesluit verpakte waters

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0277000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden natuurlijk mineraalwater of bronwater te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld, met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen betreffende de aard of samenstelling van de waar, de wijze waarop de waar is behandeld, de herkomst van de waar, en de uitwerking die de waar bij gebruik kan hebben op de gezondheid van de mens.

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit verpakte waters

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0278000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Op het etiket van het water dat de fluorideverwijderingsbehandeling heeft ondergaan, wordt in de nabijheid van de analytische samenstelling van het water de volgende tekst vermeld: „Dit water is met een toegestane adsorptietechniek behandeld”.

Artikel 4, verordening (EU) Nr. 115/2010,

Artikel 2, negende lid, Warenwetbesluit verpakte waters

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0279000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit vlees, gehakt en vleesproducten

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0280000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot hun aanduiding.

Artikel 2, tweede lid, Warenwetbesluit vruchtensappen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0281000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te verhandelen anders dan met inachtneming van bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen inzake de aard, samenstelling, hoedanigheid of eigenschappen van de waar.

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit vruchtensappen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0282000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het verhandelen van vruchtensap, vruchtensap uit concentraat, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften inzake hun aanduiding.

Artikel 4, Warenwetbesluit vruchtensappen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0283000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden de in dit besluit bedoelde waren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding.

Artikel 2, zevende lid, Warenwetbesluit zuivel

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0284000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden de in dit besluit bedoelde waren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen

Artikel 2, negende lid, Warenwetbesluit zuivel

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0285000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden visserijproducten, slakken en kikkerbillen te verhandelen, anders dan met inachtneming van de krachtens dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen.

Artikel 2, vijfde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0286000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen, andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen in dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0287000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 34, eerste lid, 35, eerste, tweede en derde lid, artikel 37, tweede lid, artikel 38, eerste lid, of artikel 39, eerste, derde en vierde lid, van verordening (EU) 1379/2013.

Artikel 2 lid 11, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0288000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De aanduiding "kaviaar" mag uitsluitend worden gebezigd voor kuit van steurachtige vissen (chrondrosteï).

Artikel 8, eerste lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0289000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Uitsluitend in de maanden mei tot en met september mag de aanduiding "nieuwe haring", "Hollandse nieuwe" of "nieuwe maatjes" worden gebezigd voor haring welke is gevangen in de genoemde maanden van het jaar waarin zij wordt verhandeld.

Artikel 8, tweede lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

Artikel 2, zesde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0290000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere specerijen en kruiden te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.

Artikel 2, Warenwetbesluit specerijen en kruiden

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0291000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Specerijen en kruiden mogen worden aangeduid met een in onderstaande tabel bedoelde aanduiding, voor zover de desbetreffende waar voldoet aan de daarbij opgenomen eisen inzake achtereenvolgens de ten hoogste toegelaten gehaltes aan as en zand, uitgedrukt in gewichtsprocenten (%w/w), en het ten minste vereiste gehalte aan vluchtige olie, uitgedrukt in volumeprocenten (%v/w), steeds berekend op de droge stof.

Artikel 3, Warenwetbesluit specerijen en kruiden

Artikel 2, Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0292000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Vrijstelling wordt verleend van artikel 13 van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002 voor als jam met verlaagd suikergehalte of confituur met verlaagd suikergehalte aangeduide waren met een suikergehalte dat ten minste 30% verlaagd is, waarin suikers niet gedeeltelijk zijn vervangen door zoetstoffen.

Artikel 1 warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte

Artikel 13, Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

Artikel 2, derde lid, Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0293000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

In Verordening (EG) nr. 2991/94 worden normen vastgesteld voor melkvetten van de GN-codes 0405 en ex 2106, vetten van GN-code ex 1517 en uit plantaardige en/of uit dierlijke produkten samengestelde vetten van de GN-codes ex 1517 en ex 2106, met een vetgehalte van ten minste 10 en minder dan 90 gewichtspercenten, die voor menselijke consumptie bestemd zijn.

Het vetgehalte, exclusief het toegevoegde zout, moet ten minste twee derde van de droge stof uitmaken en geldt voor produkten die bij een temperatuur van 20 °C vast blijven en die geschikt zijn om als smeerbare vetprodukten te worden gebruikt.

Artikel 2, eerste en, tweede lid, verordening (EG) Nr. 2991/1994

Artikel 3, verordening (EG) nr. 2991/94

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit smeerbare vetproducten.

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0294000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Er zijn extra eisen aan vermeldingen naast de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bedoelde verplichte vermeldingen bijkomende verplichte vermeldingen voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing:

Artikel 4, eerste lid, Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1798/2017

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit smeerbare vetproducten.

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0295000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

In de etikettering en presentatie van en reclame voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mag geen melding worden gemaakt van de snelheid of mate van de gewichtsvermindering die het gevolg kan zijn van het gebruik ervan.

Artikel 4, derde lid, Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1798/2017

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit smeerbare vetproducten.

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0296000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Naast de in artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bedoelde gegevens zijn er aanvullende eisen aan de verplichte voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing

Artikel 5, Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1798/2017

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit smeerbare vetproducten.

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0297000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mogen geen voedings- en gezondheidsclaims worden gedaan.

Artikel 6, eerste lid, Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1798/2017

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit smeerbare vetproducten.

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0298000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

In afwijking van lid 1 mag de voedingsclaim „toegevoegde vezels” voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden gebruikt op voorwaarde dat de hoeveelheid voedingsvezels in het product ten minste 10 g bedraagt.

Artikel 6, tweede lid, Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1798/2017

Artikel 2, eerste lid, Warenwetbesluit smeerbare vetproducten.

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0299000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Onverminderd Verordening (EU) nr. 1169/2011 mogen de in bijlage I, onder a), b), c) en e), bij deze verordening vermelde visserij- en aquacultuurproducten die in de Unie worden afgezet, ongeacht hun oorsprong of de toegepaste methode, slechts voor verkoop aan de eindverbruiker of aan een grote cateraar worden aangeboden mits door middel van een adequate affichering of etikettering extra gegevens worden medegedeeld.

Artikel 35, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1379/2013

Artikel 2, elfde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0300000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Indien voor verkoop aan de eindverbruiker of aan een grote cateraar een gemengd product wordt aangeboden dat uit dezelfde soorten bestaat, maar die met verschillende productiemethoden zijn verkregen, moet de methode voor elke partij worden vermeld. Indien voor verkoop aan de eindgebruiker of een grote cateraar een gemengd product wordt aangeboden dat uit dezelfde soorten bestaat, maar die afkomstig zijn uit verschillende vangstgebieden of visteeltlanden, wordt ten minste het gebied vermeld van de qua hoeveelheid meest representatieve partij, vergezeld van de vermelding dat de producten ook afkomstig zijn uit andere vangst- of visteeltgebieden.

Artikel 35, derde lid, verordening (EU) Nr. 1379/2013

Artikel 2 lid, elfde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0301000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Alle soorten vis die een ingrediënt vormen van een ander levensmiddel mogen worden aangeduid als "vis", tenzij de benaming en de aanbiedingsvorm van dit levensmiddel duiden op een speciale soort.

Artikel 37, tweede lid, verordening (EU) Nr. 1379/2013

Artikel 2, elfde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0302000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

De vermelding van het vangst- of productiegebied overeenkomstig artikel 35, lid 1, onder c), omvat bijkomende elementen.

Artikel 38, eerste lid, verordening (EU) Nr. 1379/2013

Artikel 2, elfde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie

*Nalevingshulp

*BB

*Corrigerende interventie

Niet van toepassing

42R0303000

De voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is de exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert.

Als aanvulling op de op grond van artikel 35 vereiste verplichte gegevens mag facultatief eveneens de volgende informatie worden verstrekt, op voorwaarde dat zij duidelijk en eenduidig is, niet ten koste gaat van de verplichte informatie en de informatie moet te verifiëren zijn.

Artikel 39, verordening (EU) Nr. 1379/2013

Artikel 2, elfde lid, Warenwetbesluit visserij, slakken en kikkerbillen

 

C

misleidend; onjuist; geen (risico op) gevaar voor volksgezondheid

*SW

*Corrigerende interventie