Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2020, 60896VerkeersbesluitenAanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Logo Barneveld

De verkeerskundig medewerker van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur;

Daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 30.01.1996;

Overwegende dat;

Een bewoonster aan de Schoutenstraat in Barneveld een verzoek heeft ingediend om aan haar een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;

Mevrouw in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder, aangezien uit medisch onderzoek is komen vast te staan dat zij gehandicapt is;

Mevrouw in het bezit is van een voertuig waar zij op dat moment mee rijdt en niet beschikt over een passende parkeerplaats op eigen terrein;

Het gelet op het voorgaande gewenst is om aan mevrouw een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen aan de Schoutenstraat in Barneveld;

Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van mevrouw direct bij haar woning kan worden geparkeerd en zij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij haar auto te komen;

Genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

Hierover overleg heeft plaatsgevonden met de politie waaruit is gebleken dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Barneveld;Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT

Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord van de betreffende auto een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Schoutenstraat in Barneveld.

Barneveld, 17 november 2020

Namens burgemeester en wethouders,

Mirel Landeweer

Afdeling vastgoed en Infrastructuur

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden die het verkeersbesluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.