Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2020, nr. 2020-0000154580, tot wijziging van de NL leert door-subsidieregelingen ontwikkeladvies en scholing door toevoeging van extra aanvraagtijdvakken en tot wijziging van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, in verband met het aanpassen en vaststellen van subsidieplafonds

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste en derde lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING NL LEERT DOOR MET INZET VAN ONTWIKKELADVIES

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, vervalt.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na ‘of Noloc erkend Loopbaanprofessional’ ingevoegd ‘of bij Noloc is geregistreerd als Register Loopbaanprofessional’.

2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. In het eerste lid wordt na ‘op grond van deze regeling is’ ingevoegd ‘voor de periode, bedoeld in artikel 6, vierde lid’.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Voor subsidies op grond van deze regeling is voor de periode, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, € 35 miljoen beschikbaar.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd:, waarbij voor hem een maximum aantal te registreren ontwikkeladviestrajecten geldt van 25 per dag.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. De periode waarin een registratie als bedoeld in het eerste lid kan worden gedaan eindigt:

  • a. met betrekking tot de subsidie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, op 31 december 2020, om 17.00 uur;

  • b. met betrekking tot de subsidie, bedoeld in artikel 5, tweede lid, op 30 juli 2021, om 17.00 uur.

3. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De registratieperiode, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a respectievelijk b, eindigt zoveel eerder als naar het oordeel van de minister, gelet op het bereiken van het in artikel 5, eerste respectievelijk tweede lid, bedoelde subsidieplafond, nodig is.

E

In artikel 8 wordt ‘1 maart 2021’ vervangen door ‘30 september 2021’.

F

In artikel 14 vervalt ‘of CMI’.

G

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘1 april 2021’ vervangen door ‘1 januari 2022’.

2. In het tweede lid wordt ‘31 maart 2021’ vervangen door ‘31 december 2021’.

H

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder de kop ‘Het ontwikkeladviestraject omvat minimaal de volgende activiteiten:’ komt onderdeel 4 te luiden:

 • 4. Het door de deelnemer voorafgaand aan het laatste gesprek invullen van een arbeidsmarktscan of ondernemersscan. Deze arbeidsmarktscan of ondernemersscan moet voor de deelnemer worden ingekocht door de loopbaanadviseur.

2. Vóór de kop ‘Inhoud ontwikkeladviesgesprekken’ wordt de volgende tekst ingevoegd:

Ondernemersscan

Het doel van de ondernemersscan is de deelnemer op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren, leervermogen én de situatie van zijn onderneming kennis te laten maken met kansrijke sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is of met vragen en mogelijkheden in de markt waar de ondernemer op zou kunnen inspelen. Deze ondernemersscan moet de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart brengen, een beeld geven op de levensvatbaarheid van zijn onderneming en bij de situatieschets helpen om de vragen "wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik al dan niet vanuit mijn bestaande onderneming" te kunnen beantwoorden. Daarbij kunnen andere kansen aan de orde zijn, al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of het starten van ander soort bedrijfsactiviteiten binnen de eigen onderneming.

Criteria ondernemersscan

 • Met de ondernemersscan wordt een profiel gemaakt van de deelnemer en zijn onderneming.

 • De scan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) of in de vorm van (aanvullende) bedrijfsactiviteiten waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat dan wel zijn/haar onderneming wordt aangegeven. Ook geeft de scan inzicht in de mogelijkheden op de markt voor de ondernemer.

 • De scan geeft daarboven een beeld over de realiteit van de levensvatbaarheid van de onderneming in de komende 6–12 maanden.

 • De scan is digitaal en geeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer en die bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden bij een verdere hulpvraag aan de gemeente in het kader van de heroriëntatie.

3. Onder de kop ‘Inhoud ontwikkeladviesgesprekken’, eerste bullet wordt ‘arbeidsmarktscan’ vervangen door ‘arbeidsmarkt- of ondernemersscan’;

4. Onder de kop ‘Formats’ Format 1.1, ad 1) wordt ‘arbeidsmarktscan’ vervangen door ‘arbeidsmarkt- of ondernemersscan’;

5. Onder de kop ‘Formats’ Format 1.3 komt de eerste bullet te luiden ‘Een arbeidsmarkt- of ondernemersscan’

I

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

1. De tiende bullet komt te luiden:

 • factuur en betaalbewijs van de arbeidsmarkt- of ondernemersscan van deelnemer(s) waarvan het ontwikkeladvies is gedeclareerd.

2. Na de tiende bullet wordt een nieuwe bullet ingevoegd, luidende:

 • in geval de loopbaanadviseur niet beschikt over een factuur per deelnemer, volstaat een verzamelfactuur die voorzien is van unieke verwijzingen per deelnemer, te weten de registratiecode die voor de deelnemer is verkregen op www.ontwikkeladviesportaal.nl, de naam van de deelnemer of het BSN van de deelnemer.

3. In de bullet ‘indien van toepassing (...) vierde lid’ wordt ‘een van de certificeringen als bedoel in artikel 4, tweede tot en met vierde lid’ vervangen door ‘een van de certificeringen, bedoeld in artikel 4, tweede of derde lid’.

ARTIKEL II WIJZIGING STIMULERINGSREGELING VOOR LEREN EN ONTWIKKELEN IN MKB-ONDERNEMINGEN EN SPECIFIEK VOOR DE GROOTBEDRIJVEN IN DE LANDBOUW-, HORECA- OF RECREATIESECTOR

Artikel 6 van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘zowel het jaar 2020 als het jaar 2021’ vervangen door ‘het jaar 2021’.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘14,5 miljoen’, vervangen door ‘14,3 miljoen’.

3. In het tweede en derde lid wordt ‘het jaar 2020’ vervangen door ‘het jaar 2021’.

ARTIKEL III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2020 met uitzondering van artikel I, onderdelen A, B en F, en artikel II die in werking treden met ingang van 1 januari 2021. Artikel I, onderdelen H en I, werken terug tot en met 1 augustus 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 november 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (hierna: de regeling) is met ingang van 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om individuen door middel van kosteloos te volgen ontwikkeladviestrajecten handvatten te geven voor het in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden en loopbaankansen die zij hebben.

De ontwikkeladviezen bleken te voorzien in een grote behoefte. Binnen een maand nadat de regeling in werking is getreden was het maximale aantal van 22.000 registraties reeds bereikt. Dit laat de zien dat de ontwikkeladviestrajecten van waarde kunnen zijn voor mensen wier loopbaan door de huidige crisis in zwaar weer zit. Daarnaast is gebleken dat met het snelle bereiken van het maximale aantal registraties, er verschillende loopbaanadviseurs zijn geweest die niet bijtijds een registratie hebben kunnen doen. Nu de crisis voorlopig nog niet voorbij is, heeft het kabinet besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor ontwikkeladviestrajecten.1 Ter uitvoering van de motie Smeulders/Tielen zullen er 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar worden gesteld vanaf 1 december 2020.2

Technische wijzigingen

Met deze wijzigingsregeling wordt de regeling op een aantal onderdelen gewijzigd. Een aantal wijzigingen is technisch van aard en zijn bedoeld om vanaf 1 december 2020 opnieuw 50.000 trajecten beschikbaar te stellen. Zo wordt het artikel over het subsidieplafond aangepast, worden de registratie- en aanvraagtijdvakken aangepast en wordt het artikel over de looptijd van de regeling aangepast.

Op 1 december 2020 zal de website www.ontwikkeladviesportaal.nl opnieuw worden opengesteld voor registratie van ontwikkeladviestrajecten. Vanaf dat moment kan de loopbaanadviseur weer nieuwe loopbaanadviestrajecten registreren. Het ontwikkeladviesportaal zal ruimte bieden voor maximaal 55.000 registraties. Daarbij is rekening gehouden met eventuele uitval van deelnemers en niet doorgaan van trajecten. Na registratie en bevestiging door de deelnemer krijgen loopbaanadviseurs weer een registratiecode. De registratiecode is nodig voor het indienen van de uiteindelijke subsidieaanvraag. De registratiecode is dus nadrukkelijk nog geen toekenning van de subsidie. De subsidie kan pas worden toegekend nadat het ontwikkeladviestraject is afgerond, de subsidieaanvraag is ingediend en aan de voorwaarden in de regeling is voldaan. Een registratiecode geeft echter wel de zekerheid dat als loopbaanadviseur de subsidie aanvraagt en aan alle voorwaarden voldaan wordt, de subsidie zal worden toegekend.

In de regeling is in artikel 4 een aantal eisen opgenomen waaraan een loopbaanadviseur moet voldoen om een ontwikkeladviestraject in de zin van de regeling te mogen geven. In het derde lid is opgenomen dat een loopbaanadviseur die door CMI is gecertificeerd als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL) wordt geacht te voldoen aan bepaalde eisen die in artikel 4, eerste lid, genoemd zijn. CMI en het register dat CMI bijhoudt komen echter per 1 januari 2021 te vervallen. Loopbaanadviseurs met de certificering Register Loopbaanprofessional, die tot 1 januari 2021 in het CMI-register zijn opgenomen, komen vanaf 1 januari 2021 in het Noloc beroepsregister te staan. De titel Register loopbaanprofessional blijft gehandhaafd. De regeling wordt op deze situatie aangepast. Omdat dit vanaf 1 januari 2021 geldt, zullen de onderdelen A, B en F van artikel I van deze wijzigingsregeling per 1 januari 2021 in werking treden.

Arbeidsmarktscan en ondernemersscan

Naast de technische wijzigingen wordt in de regeling nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd ter verbetering van de uitvoering en de kwaliteit van de ontwikkeladviestrajecten. Belangrijkste wijzigingen die worden aangebracht zien op de arbeidsmarktscan. Bij de totstandkoming van de regeling was de gedachte om de arbeidsmarktscan voorafgaand aan het eerste gesprek door de deelnemer te laten invullen. De arbeidsmarktscan dient er evenwel toe om op de betrokken deelnemer toegesneden kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en/of ondernemerskansen in kaart te brengen.

Gebleken is dat voorafgaand aan een ontwikkeladviestraject nog onvoldoende wetenschap is over de kansrijke mogelijkheden van de deelnemer en dat met de keuze voor een flexibeler tijdstip, dat ligt voor het laatste ontwikkeladviesgesprek, de arbeidsmarktscan een duidelijk betere rol vervult.

Met deze wijziging van de bijlage wordt het tijdstip waarop de arbeidsmarktscan moet worden ingevuld daarom gewijzigd. De arbeidsmarktscan kan op een later moment in het traject worden ingevuld, als deze maar op zodanig tijdstip gereed is dat deze nog vóór het einde van het traject in het ontwikkeladviesgesprek aan de orde komt. Daarom moet de arbeidsmarktscan voor het laatste gesprek zijn ingevuld.

Daarnaast is vanuit de praktijk het signaal gekomen dat een arbeidsmarktscan niet voor iedere deelnemer bruikbaar is. Dat geldt bijvoorbeeld voor zelfstandig ondernemers die een ontwikkeladviestraject willen volgen. Een arbeidsmarktscan richt zich op de arbeidsmarktpositie van de deelnemer en de kansen op de arbeidsmarkt. Voor een zelfstandig ondernemer is echter in eerste instantie van belang of de eigen onderneming levensvatbaar is, welke andere kansen de markt biedt voor de eigen onderneming en pas daarná wat eventuele mogelijkheden zijn om in loondienst te gaan werken. Een ondernemersscan kan hier uitkomst in bieden. Een ondernemersscan is namelijk beter ingericht op de situatie van de ondernemer en brengt ook de levensvatbaarheid van de onderneming en kansen voor de ondernemer over het voortzetten van de onderneming in beeld. Door een ondernemersscan als alternatief verplicht onderdeel, wordt ervoor gezorgd dat het ontwikkeladviestraject beter bruikbaar wordt voor zelfstandig ondernemers. In bijlage I van de regeling wordt daarom de ondernemersscan toegevoegd als alternatief voor de arbeidsmarktscan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemer kan bepaald worden of er een arbeidsmarktscan of een ondernemersscan wordt ingezet. Onveranderd blijft dat de inzet van een scan een verplicht onderdeel is van het ontwikkeladviestraject.

De laatstgenoemde wijzigingen gelden voor alle ontwikkeladviestrajecten die onder de regeling plaatsvinden en hebben plaatsgevonden en daarom geldt deze wijziging ook met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2020.

Registratie ontwikkeladviestrajecten

Op grond van de regeling moet de loopbaanadviseur eerst een ontwikkeladviestraject registreren op www.ontwikkeladviesportaal.nl voordat gestart wordt met het traject. Nadat dit portaal op 1 augustus 2020 is opengesteld zijn in zeer korte tijd 22.000 personen voor een adviestraject geregistreerd. Daarmee waren ook het aantal adviestrajecten volgeschreven en was er dus geen mogelijkheid om op grond van de regeling nog een ontwikkeladvies te krijgen. Veel mensen waren zich nog aan het oriënteren op een gesprek of zochten een loopbaanadviseur toen het maximum aantal trajecten werd bereikt. Om het totale proces van registratie van ontwikkeladviezen meer geleidelijk aan te doen verlopen is er met deze regeling een maximum gesteld aan het aantal registraties per dag. Elke loopbaanadviseur kan 25 trajecten per dag registreren. Dat geldt mede voor de werkgever ten aanzien van een loopbaanadviseur die bij hem in dienst is en voor de gemachtigde van een loopbaanadviseur. Hiermee wordt voorkomen dat grote aantallen trajecten tegelijkertijd worden geregistreerd en krijgen ook andere mensen de tijd om zich te oriënteren op een gesprek en het vinden van een loopbaanadviseur.

Inhuurconstructies

In beginsel moet een loopbaanadviseur zelf zorgdragen voor de administratieve afhandeling van de ontwikkeladviestrajecten die hij geeft (registratie en subsidieaanvraag). Het is echter denkbaar dat een loopbaanadviseur dit uitbesteedt aan een derde partij. De loopbaanadviseur heeft de vrijheid om een derde te machtigen om bijvoorbeeld de administratieve taken die komen kijken bij het aanvragen van de subsidie over te nemen. Van belang is dat de vergoeding die beide partijen krijgen passen bij de inspanningen die zij moeten doen, zodat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het ontwikkeladviestraject. Om oneigenlijke inhuurconstructies te voorkomen is in de toelichting bij de regeling de richtlijn meegegeven dat een loopbaanadviseur ten minste 80% van het subsidiebedrag moet toekomen.

Vanuit de praktijk zijn de afgelopen maanden meerdere signalen gekomen van oneigenlijke inhuurconstructies waarbij de loopbaanadviseur voor een zeer laag bedrag worden ingehuurd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de ontwikkeladviestrajecten. Hoewel in de regeling niet de vrijheid kan worden beperkt voor de loopbaanadviseur om een derde te machtigen voor het afhandelen van de administratieve taken (bijv. het registreren van ontwikkeladviestrajecten en het aanvragen van subsidie), wordt benadrukt dat het van belang is dat partijen bij hun afspraken goed kijken naar een eerlijke verdeling van de subsidie. Om de kwaliteit van het ontwikkeladvies te beschermen geldt als richtlijn bij inhuurconstructies dat een loopbaanadviseur 80% van het subsidiebedrag toe moet komen. Immers wordt de grootste inspanning verwacht van de loopbaanadviseur, die het ontwikkeladviestraject moet geven.

Verzamelfactuur

Tot slot wordt met deze wijzigingsregeling nog een toevoeging gedaan in bijlage IV, waarin de vereisten voor de administratie zijn opgenomen. Een van de vereisten is dat de loopbaanadviseur een factuur en betaalbewijs heeft waaruit blijkt dat de arbeidsmarktscan voor de betreffende deelnemer is ingekocht. Na publicatie van de regeling is gebleken dat niet altijd per deelnemer wordt gefactureerd. Er zijn gevallen waarin loopbaanadviseurs of adviesbureaus bijvoorbeeld periodiek een verzamelfactuur krijgen voor meerdere ingekochte scans. In de regeling wordt opgenomen dat een verzamelfactuur ook is toegestaan om op te nemen in de administratie, mits uit de verzamelfactuur door middel van een unieke verwijzing af te leiden is dat de scan is ingekocht voor de desbetreffende deelnemer. Dat is het geval als op de verzamelfactuur de registratiecode voor de deelnemer, de naam van de deelnemer of het BSN van de deelnemer wordt vermeld.

Wijziging SLIM-regeling

Voorts is in deze regeling een wijziging opgenomen van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM-regeling).

De SLIM-regeling is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. Met de SLIM-regeling is voor een periode van vijf jaar (tot 1 januari 2025) € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor leren en ontwikkelen in het mkb en voor een periode van vijf jaar jaarlijks € 1,4 miljoen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Een klein deel van het totale beschikbare budget, € 1,2 miljoen, is begroot voor uitvoeringskosten en onderzoek. De uitvoeringskosten worden de komende jaren hoger dan van tevoren was begroot. UVB heeft zich in het eerste jaar met name beziggehouden met het beoordelen van de aanvragen. De komende jaren komt daar – naast het beoordelen – ook het controleren en vaststellen van de aanvragen bij. Dit brengt meer werk en daardoor ook hogere kosten met zich. De uitvoeringskosten zijn in 2021 € 200.000 hoger dan in 2020. Daarom wordt het subsidieplafond van het tweede aanvraagtijdvak voor individuele mkb-bedrijven verlaagd met dit bedrag. Deze aanpassingen worden geregeld via wijziging van artikel 6, eerste lid, onderdeel b. Daarin wordt het subsidieplafond met € 200.000 verlaagd van € 14,5 miljoen naar € 14,3 miljoen. In het eerste lid is het jaar 2020 komen te vervallen, omdat de aanpassing van het subsidieplafond geldt voor het jaar 2021.

Met de wijziging van het tweede en derde lid zijn de subsidieplafonds voor de hoofdstukken 3 en 4 voor 2021 vastgesteld. Deze blijven gelijk ten opzichte van 2021.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingsregeling treedt met ingang van 1 december 2020 in werking. Voor een beperkt aantal wijzigingen gelden afwijkende regels.

De wijzigingen in artikel I, onder A, B en F, en artikel II treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

Voorts geldt voor de wijzigingen in artikel I, onder H en I, dat deze terugwerken tot en met de dag waarop de regeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies in werking is getreden, 1 augustus 2020.

De Minister van Sociale Zakenen Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstukken II 2020/21, 35 420, nr. 134

X Noot
2

Kamerstukken II 2020/21, 35 420, nr. 119

Naar boven