Tweede voorbereidingsbesluit biomassacentrales voor het gehelegrondgebied van Haarlemmermeer

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 5 november 2020 nr. 2020.0002453 besloten heeft te verklaren dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding met de identificatie NLIMR0.0394.VBBbiomcentr2021-C001 uitsluitend met het oog op de regulering van biomassacentrales vanaf een vermogen van 0,5 Megawatt een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Dit voorbereidingsbesluit is in werking getreden daags na het raadsbesluit en geldt voor de duur van één jaar.

Op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht dienen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen te worden aangehouden. De gemeenteraad heeft in het besluit tevens bepaald dat het verboden is het gebruik van de gronden en of bouwwerken te wijzigen naar een biomassacentrale.

Het besluit en de bijbehorende verbeelding kunnen worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl (het planidentificatienummer (IDN) is NLIMR0.0394.VBBbiomcentr2021-C001)

Voorts liggen de stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op afspraak zijn deze stukken in te zien. Een afspraak maakt u via 0900-1852. Inzien is mogelijk gedurende de gehele werkingsduur van het voorbereidingsbesluit en dat is één jaar. Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

 

Naar boven