Besluit tot Eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020

Logo Utrecht

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Gelet op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en artikel 64a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten vast te stellen de:

Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020.

ARTIKEL I

Aan artikel 33 wordt een nieuw lid toegevoegd en gelezen als volgt:

12. Het bestuur is bevoegd tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname daaraan.

ARTIKEL II

Deze eerste wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze met toepassing van artikel 62a van de Wet bekend is gemaakt, met dien verstande dat deze terugwerkt tot 1 januari 2020.

 

Aldus besloten en akkoord door:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, 23 april 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, 23 juni 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, 14 juli 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik, 12 mei 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, 19 oktober 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, 19 mei 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, 21 april 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 26 mei 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, 2 juni 2020

De secretaris, De burgemeester,

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 3 november 2020

De secretaris, De dijkgraaf,

Naar boven