Ontwerpwijzigingsplan Terkaple – Buorren 4

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 20 november 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Terkaple – Buorren 4 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Terkaple – Buorren 4.

Doel

Op het perceel Buorren 4 te Terkaple ligt een agrarische bestemming. Het betreft een plan ten behoeve van regulier wonen. Het voornemen is het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

 • 1.

  · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BWTER20BUORREN4-ON01.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

· Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpwijzigingsplan Terkaple – Buorren 4

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

   

  · Mondeling: U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 20 november 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven