Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2020, 6067Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ter inzage

Logo Olst-Wijhe

De gemeenteraad stelde op 20 januari 2020 het bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ongewijzigd vast. Het plan geldt voor de locaties Ambachtsweg 5 en Industrieweg 1c Wijhe (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie F, nummers 5817, 6889, 7011, 6947 en 6948). Het plan maakt de vestiging van twee touringcarbedrijven planologisch mogelijk.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019004023-0301) en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage van 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b). Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl/plannen.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen, als u:

  • 1.

    tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of

  • 2.

    belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.