Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 60553VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen eenrichtingswegen op toegangsweg en parkeerterrein bij basisschool aan de Steen- en Stokstraat Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het plaatsen van borden C2 en C3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 8 van het BABW, ingevolge het toepassen van onderborden waarbij geboden of verboden van het hoofdbord worden uitgebreid of beperkt, geschieden krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de Steen- en Stokstraat en het parkeerterrein tussen Steen- en Stokstraat en Hommelsedijk zijn gelegen in de kern Heeswijk-Dinther en in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Bernheze;

• de Steen- en Stokstraat halverwege is afgesloten met een hek om doorgaand verkeer tegen te gaan;

• aan de Steen- en Stokstraat aan de zijde Hommelsedijk een parkeerterrein is gelegen waar ouders van schoolgaande kinderen (basisschool ’t Palet) alsook spelers en publiek van voetbalvereniging RKSV Avesteyn en hockeyclub HDL kunnen parkeren;

 

• de gemeente afgelopen tijd diverse gesprekken heeft gevoerd met basisschool ’t Palet, de voetbalvereniging Avesteyn, hockeyclub HDL, Actief Burgerschap (dorpsraad Heeswijk-Dinther) en bewoners van Hommelsedijk 3 en 5;

• aanleiding voor deze gesprekken was de verkeerssituatie bij het halen en brengen van kinderen bij de school;

• in de ochtend en in de middag komen veel ouders me de auto naar school en moeten dan gebruik maken van de Steen- en Stokstraat in 2 richtingen;

• ouders parkeren dan op het parkeerterrein en lopen met de kinderen naar school;

• tegelijkertijd komen kinderen lopend en met de fiets vanaf de Hommelsedijk naar school;

• tijdens deze haal- en brengtijden is het druk met auto’s, fietsers en voetgangers;

• de combinatie van deze verkeersbewegingen en de jonge verkeersdeelnemers is ongewenst;

• de gemeente heeft daarom voorgesteld een nieuwe toegang te maken vanaf het parkeerterrein naar de Hommelsedijk;

 

• de nieuwe toegang mogelijk in twee richtingen kan worden gebruikt;

• bewoners van Hommelsedijk 3 en 5 voorzien in de avonduren veel koplampen van auto’s die in de woning schijnen en vinden dat ongewenst;

• de gemeenten hiervoor aanpassingen doet in het plan;

• deze aanpassingen betreffen het aanleggen van een smalle inrit in combinatie met het instellen van een verplichte rijrichting (eenrichtingsweg) op de inrit;

• de toegang vanaf de Hommelsedijk kan dan alleen worden gebruikt als toegang naar het parkeerterrein en niet naar de Hommelsedijk;

 

• door het instellen van een verplichte richting op de nieuwe inrit aan de Hommelsedijk is de drukte op de Steen- en Stokstraat nog niet opgelost;

• deze nieuwe toegang geeft wel de mogelijkheid om het verkeer een nieuwe route te laten rijden;

• door ook op de Steen- en Stokstraat tussen Hommelsedijk en parkeerterrein een eenrichtingsweg in te stellen, ontstaat een route die maar in één richting bereden kan worden;

• dit duidelijkheid geeft naar de automobilist en ruimte geeft voor de (jonge) fietser van en naar school;

• met deze maatregelen een nieuwe rijrichting wordt ingesteld vanaf de Hommelsedijk via het parkeerterrein naar de Steen- en Stokstraat en weer verder naar de Hommelsedijk;

• de nieuwe inrit daarmee de enige toegang wordt naar het parkeerterrein;

• om die reden geen aanleiding is voor het instellen van een voorrangssituatie op de Hommelsedijk bij de inrit of een uitzondering voor fietsers zoals op de Steen- en Stokstraat;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. door het plaatsen van borden C2 en C3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 de nieuwe toegang vanaf het parkeerterrein van de Steen- en Stokstraat te Heeswijk-Dinther op de Hommelsedijk aan te wijzen als eenrichtingsweg, waarbij inrijden vanaf de Hommelsedijk is toegestaan;

2. door het plaatsen van borden C2 en C3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op het parkeerterrein tussen Steen- en Stokstraat te Heeswijk-Dinther de bestaande rijrichting opnieuw in te stellen, waarbij de verplichte rijrichting tegen de klok in is;

3. door het plaatsen van borden C2 en C3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op het gedeelte van de Steen- en Stokstraat te Heeswijk-Dinther tussen het parkeerterrein en de Hommelsedijk een eenrichtingsweg in te stellen waarbij inrijden vanaf het parkeerterrein is toegestaan;

4. op het gedeelte onder besluitpunt 3 een uitzondering in te stellen voor brom/fietsers door het plaatsen van onderborden ob54;

5. door het plaatsen van borden E2 uit bijlage 1 van het RVV1990 een stopverbod op de Steen- en Stokstraat tussen Hommelsedijk en het kruispunt naar het parkeerterrein in te stellen;

6. het verkeersbesluit voor het instellen van een stopverbod op de Steen- en Stokstraat van 25 september 2013 hierbij in te trekken;

 

 

Datum besluit:

16-11-2020

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.