Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 24 november 2020, nr. IENW/BSK-2020/203630, tot wijziging van de Regeling tarieven bewegwijzering in verband met het aanpassen van de uurtarieven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 153a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In artikel 1, onderdeel b, van de Regeling tarieven bewegwijzering wordt ‘€ 79, € 89 of € 99’ vervangen door ‘€ 85, € 95 of € 106’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Aanleiding wijziging

In de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is bepaald dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, na overleg met de representatieve organisaties van wegbeheerders, de tarieven vaststelt ter dekking van de organisatiekosten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep NBd. Deze stuurgroep heeft geadviseerd om het uurtarief voor het ontwerpen en vaststellen van bewegwijzeringsplannen te verhogen. Aanleiding zijn de CAO-verhogingen van de afgelopen jaren, die zijn doorgevoerd op de salarissen van Rijksambtenaren.

In deze regeling stel ik de nieuwe uurtarieven vast in overeenstemming met het advies van de stuurgroep.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten of nalevingskosten. Dit vloeit voort uit de beperkte gevolgen die de Wet bewegwijzering (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de onderwerpen voor bewegwijzering (Stb. 2014, 313)) heeft. De memorie van toelichting op het wetsvoorstel, dat tot de Wet bewegwijzering heeft geleid, bevat hierover een passage waarnaar ik op deze plaats verwijs (Kamerstukken II 2013/14, 33 899, nr.3, paragraaf 7).

Internetconsultatie

Er heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden over deze regeling. De aanpassing van de regeling brengt geen ingrijpende veranderingen teweeg in de rechten en plichten van burgers en bedrijven. Op grond van het kabinetsstandpunt inzake internetconsultatie kon internetconsultatie daarom achterwege blijven.

Inwerkingtreding

De onderhavige regeling treedt met ingang van 1 januari 2021 in werking. Hierbij is rekening gehouden met de vaste verandermomenten. Er wordt wel afgeweken van de minimuminvoeringstermijn van drie maanden tussen publicatie en inwerkingtreding die op grond van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen geldt voor een regeling die direct relevant is voor decentrale overheden. Dit gebeurt om aanmerkelijke ongewenste publieke nadelen te voorkomen. Een inwerkingtreding per 1 januari 2021 zorgt ervoor dat de tarieven met ingang van het nieuwe kalenderjaar kunnen gaan gelden. Op deze manier komen de tarieven weer in lijn met de gestegen CAO-lonen voor rijksambtenaren. De tarieven zijn vastgesteld conform het advies van de Stuurgroep NBd, waarin de wegbeheerders zijn vertegenwoordigd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven