Provincie Flevoland - verkeersbesluit - intrekken van geslotenverklaringen (totaalmassa en aslast) en het opheffen van een verlaging van de maximumsnelheid - N712 Gemaalweg ter hoogte van de Friese Sluis

Logo Flevoland

Gelet op:

artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

Overwegende

Dat de N712 Gemaalweg gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg.

Dat de N712 Gemaalweg (tot de gemeentegrens van De Fryske Marren) gelegen is buiten de bebouwde kom.

Dat in afwijking van artikel 21 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) een maximumsnelheid geldt van 60 km/h ter hoogte van de Friese Sluis.

Dat op 28 juli 2009 middels een verkeersbesluit (kenmerk 812314) zowel een geslotenverklaring is ingesteld voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan tien ton voor de brug Friese Sluis, alsmede een snelheidsverlaging ter hoogte van voornoemde brug van 60 km/h naar 30 km/h;

Dat in de feitelijke situatie abusievelijk sprake was van een geslotenverklaring voor voertuigen waarvan de aslast hoger was dan tien ton voor een enkelassig voertuig en vijf ton voor een voertuig met schommel-/tandemas.

Dat de ingestelde maatregelen als primair doel hadden om zo een te snelle slijtage van het wegdek en de opleggingen van de brug te voorkomen en secundair een positieve bijdrage leverden aan een hogere beleving van de fietsveiligheid.

Dat het brugdek van de Friese Sluis in het vierde kwartaal van 2020 wordt vervangen in het kader van het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen.

Dat als gevolg van het vervangen van het brugdek van de Friese sluis geen noodzaak meer aanwezig is voor de eerder ingestelde totaalmassa-, aslastbeperking en de snelheidsverlaging van 60 km/h naar 30 km/h kan worden ingetrokken.

Dat de borden worden verwijderd op het moment dat het groot onderhoud, in het kader van het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen, is uitgevoerd.

Dat de fietsveiligheid door het opheffen van voornoemde maatregelen niet verslechterd, vanwege reeds aanwezige snelheidsremmende plateaus en rode suggestiestroken en fysiek gescheiden fiets-/bromfietspad.

Dat op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 voornoemde maatregelen passen in het kader van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering van het besluit

Op grond van artikel 21 van het BABW bevat de motivering van een verkeersbesluit welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere dan voornoemde belangen in het geding zijn wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Uit het oogpunt van;

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

is het gewenst om voornoemde maatregelen te nemen en als gevolg hiervan de benodigde verkeerstekens en borden te plaatsen en/of te verwijderen.

Overleg politie

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie Midden-Nederland.

Besluit

Ter verzekering van de aan het verkeersbesluit ten grondslag liggende belangen is het noodzakelijk de hierna genoemde verkeerstekens te verwijderen dan wel te plaatsen en verkeersmaatregelen in te stellen. Gedeputeerde Staten van Flevoland, gelet op voorgaande, besluiten;

 • I

  Tot het intrekken van de totaalmassa- en aslastbeperking bij de N712 Gemaalweg ter hoogte van de Friese Sluis door het verwijderen van borden C20 en C21 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • II

  Tot het intrekken van de verlaagde maximumsnelheid van 30 km/h bij de N712 Gemaalweg ter hoogte van de Friese Sluis door het verwijderen van bord A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking van dit besluit en ligt gedurende 6 weken, samen met de bij dit besluit behorende situatietekening, ter inzage bij het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad.

Aldus besloten op grond van de door Gedeputeerde Staten van Flevoland d.d. 10 september 2013 met kenmerk 1529235 vastgesteld Algemeen mandaat, volmacht en machtigingenbesluit Flevoland 2013 en in mandaat besloten door het hoofd van de afdeling Infrastructuur, drs. R van der Werff.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum na publicatie schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Dit besluit is genomen op 9 november 2020.

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365

Verzoek om voorlopige voorziening Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Naar boven