Vastgesteld bestemmingsplan Moergestels Midden, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor de gedeeltelijke herontwikkeling van deelgebied 2 van het centrumplan Moergestel, nabij Pr. Margrietstraat, ten behoeve van de realisatie van 5 vrijstaande woningen.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Moergestels Midden [NL.IMRO.0824.BPMoergstlMidden-VA01] gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 20 november 2020 tot en met 1 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

- op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

- bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

- belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer(013) 529 13 11

Naar boven