Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 60231VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Badhoevedorp – Arendstraat en Roerdompstraat

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: omdraaien eenrichtingsverkeer

Nummer: X.2020.05566

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat. 

Overwegingen en motivatie

In verband met de tijdelijke huisvesting van verschillende scholen, waaronder de G. Th. Rietveldschool in Badhoevedorp, wordt het drukker in de (smalle) straten in het gebied. Dit geldt met name in de Adelaarstraat, de Arendstraat en de Roerdompstraat ten oosten van de Pa Verkuijllaan in Badhoevedorp.

Vanuit de omgeving is de zorg geuit over de verkeersveiligheid in het gebied. Dat heeft vooral met de verkeerscirculatie te maken die in de ogen van omwonenden niet optimaal is. De Adelaarstraat, de Arendstraat en de Roerdompstraat zijn wegen waar eenrichtingsverkeer geldt. Verkeer dat zowel de Adelaarstraat als de Arendstraat inrijdt vanaf de Pa Verkuijllaan, kan niet anders dan via de Roerdompstraat en de Havikstraat het gebied uitrijden. Het blijkt dat verkeer dat de Adelaarstraat inrijdt al vaak illegaal via de Arendstaat weer terugrijdt naar de Pa Verkuijllaan. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties.

De tijdelijke huisvesting van de scholen gaat naar verwachting meerdere jaren duren. In deze periode wil de gemeente de verkeerssituatie in goede banen leiden en vooral verkeersveilig laten verlopen.

Vanuit de omgeving is het voorstel om het eenrichtingsverkeer in de Arendstraat, tussen de Pa Verkuijllaan en de Roerdompstraat, op te heffen. Dit is wel een mogelijkheid, want het voordeel is dat het verkeer ten behoeve van de scholen een meer logische route kan rijden door via de Adelaarstraat in te rijden en via de Arendstraat uit te rijden. De Roerdompstraat wordt hiermee niet onnodig belast. Het nadeel echter is dat het ten koste gaat van parkeergelegenheid. Hier kan namelijk met een parkeerschijf geparkeerd worden. Daarnaast moeten er fysieke maatregelen aan de weg getroffen worden om deze optie mogelijk te maken.

Omdat het niet wenselijk is dat de maatregelen ten koste gaan van parkeergelegenheid, is een alternatief voorstel uitgewerkt. Deze houdt in dat het eenrichtingsverkeer in de Arendstraat, tussen de Pa Verkuijllaan en de Roerdompstraat wordt omgedraaid. Het voordeel blijft dat het verkeer ten behoeve van de scholen een meer logische route kan rijden door via de Adelaarstraat in te rijden en via de Arendstraat uit te rijden. Daarnaast wordt de Roerdompstraat met dit alternatief niet onnodig belast. Tevens gaat het niet ten koste van parkeergelegenheid en zijn er geen fysieke maatregelen nodig. Het enige nadeel is dat het verkeer naar de Roerdompstraat moet omrijden via de Adelaarstraat én de Arendstraat om hun bestemming te bereiken. Aanvullend is daarom gekozen om het eenrichtingsverkeer in de Roerdompstraat ook om te draaien. Door via de Havikstraat aan te rijden kan het verkeer vanuit de Roerdompstraat dan direct afgewikkeld worden via de Arendstraat naar de Pa Verkuijllaan.

 

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregelen worden getroffen:

1. Het omdraaien van eenrichtingsverkeer door het verwijderen en plaatsen van borden C2 en C3 RVV 1990 op de volgende locaties:

a. in de Arendstraat, tussen de Pa Verkuijllaan en de Roerdompstraat te Badhoevedorp;

b. in de Roerdompstraat, tussen de Arendstraat en de Havikstraat te Badhoevedorp.

NB. de uitzondering voor fietsers en bromfietsers met onderbord OB54 blijft gehandhaafd.

 

a. Het intrekken van de overbodig geworden verplichte rijrichting, met uitzondering van fietsers en bromfietsers, door het verwijderen van borden D5 en OB54 RVV 1990 in de op de Arendstraat, ter hoogte van de Roerdompstraat te Badhoevedorp.

Met de maatregelen wordt beoogd om de verkeercirculatie te optimaliseren en de verkeersveiligheid te garanderen. De aan te brengen verkeersmaatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2020-500-006.

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt geen van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 onevenredig geschaad.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van bewoners. Voor zowel de Adelaarstraat, de Arendstraat als de Roerdompstraat geldt dat er niet onnodig extra verkeer door de straat rijdt. Bovendien worden de bestemmingen in deze straten via de kortste weg bereikt en ook weer verlaten. Behalve het omdraaien van het eenrichtingsverkeer verandert aan de verkeerssituatie feitelijk niets.

Bedrijven (scholen)

De maatregelen zijn in het belang van bedrijven (de scholen). Voor zowel de Adelaarstraat, de Arendstraat als de Roerdompstraat geldt dat er niet onnodig extra verkeer door de straat rijdt. Bovendien worden de bestemmingen in deze straten via de kortste weg bereikt en ook weer verlaten. Behalve het omdraaien van het eenrichtingsverkeer verandert aan de verkeerssituatie feitelijk niets.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

In deze straten rijdt geen doorgaand gemotoriseerd verkeer, maar de maatregelen zijn in het belang van lokaal gemotoriseerd verkeer. Anders dan in de huidige situatie kan het verkeer in de nieuwe situatie sneller en korter van en naar de hoofdwegenstructuur. Er wordt dus voorkomen dat al het verkeer onnodige door meerdere woonstraten moet (om)rijden.

Langzaam verkeer

Behalve het omdraaien van het eenrichtingsverkeer verandert aan de verkeerssituatie feitelijk niets. Langzaam verkeer kan altijd in beide richtingen rijden en lopen. Omdat de verkeerscirculatie verduidelijkt wordt zijn de maatregelen in het belang van langzaam verkeer.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten. Fysiek wordt namelijk niets onmogelijk gemaakt.

Parkeerders

De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders. Met de maatregelen blijven alle parkeerplaatsen behouden, zo ook dus de parkeerplaatsen in de Arendstraat, tussen de Pa Verkuijllaan en de Roerdompstraat.

Algemeen belang

De maatregelen garanderen de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn en in bijzonder in het belang van bewoners, gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. Er worden geen belangen van andere weggebruikers geschaad.

Voorbereiding en overleg

De maatregelen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van zorgen over de verkeersveiligheid uit de omgeving. Met de voorgestelde maatregelen worden deze zorgen weggenomen. Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat het geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn en bovendien vooral hierbij gediend zijn. Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 15-09-2020 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2020-500-006, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

1. het omdraaien van het eenrichtingsverkeer door het verwijderen en plaatsen van borden conform model C2 en C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 op de volgende locaties:

a. in de Arendstraat, tussen de Pa Verkuijllaan en de Roerdompstraat te Badhoevedorp;

b. in de Roerdompstraat, tussen de Arendstraat en de Havikstraat te Badhoevedorp.

2. het intrekken van de verplichte rijrichting, met uitzondering van fietsers en bromfietsers, door het verwijderen van een bord conform model D5 uit bijlage I van het RVV 1990, inclusief onderbord OB54 RVV 1990 in de Arendstraat, ter hoogte van de Roerdompstraat te Badhoevedorp.

3. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 16-11-2020.

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

M. Koster

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.